Cyprus Cyprus

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου της Aon


Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου προσφέρεται στους χρήστες-επισκέπτες του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, την οποία εκείνοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση του παρόντος ιστοτόπου μόνον, εφόσον αποδέχονται πλήρως τα αναφερόμενα σ’ αυτή. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των αναφερομένων στην παρούσα ανακοίνωση, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Οι χρήστες-επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις της.
 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο που υπάρχει στον παρόντα Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των σχεδίων, κειμένων, ηχογραφήσεων και εικόνων, ανήκει στην Aon plc ή σε μια από τις θυγατρικές της («Aon»), εκτός αν ορίζεται άλλως ρητά. Με την επιφύλαξη άλλης ρητής πρόβλεψης στην παρούσα ή στον επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό, το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, διαβιβαστεί, προβληθεί, εκτελεστεί, διανεμηθεί, αδειοδοτηθεί, μεταβληθεί, πλαισιωθεί, αποθηκευθεί για μεταγενέστερη χρήση, ή να χρησιμοποιηθεί άλλως ολικά ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Aon. Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου μπορούν να μεταφορτώσουν ορισμένο υλικό, που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο (π.χ. λευκά φύλλα). Κατά τη χρήση των υλικών που μπορούν να μεταφορτωθούν, όλες οι γνωστοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος και άλλες γνωστοποιήσεις περί ιδιοκτησίας πρέπει να διατηρούνται ακέραιες και να παραμένουν σε ισχύ.
 

Εμπορικό Σήμα

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, οι εμπορικές επωνυμίες και τα λογότυπα («Σήματα»), τα οποία συνδέονται με τον εν λόγω Ιστότοπο ανήκουν στην Aon, ή σε τρίτα μέρη που έχουν παράσχει εξουσιοδότηση χρήσης τους.

Ουδέν σημείο στον παρόντα Ιστότοπο πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Σήματος, το οποίο εμφανίζεται στον Ιστότοπο, χωρίς την έγγραφη άδεια της Aon ή του τρίτου στον οποίο ανήκει αυτό το Σήμα. Απαγορεύεται η αθέμιτη χρήση οποιωνδήποτε Σημάτων, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου, το οποίο περιέχεται στον παρόντα Ιστότοπο.
 

Περιεχόμενο

Η Aon δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου της εν λόγω τοποθεσίας για οποιονδήποτε σκοπό. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η AON ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΧΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ AON ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η AON ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΎ. ΕΠ’ ΟΥΔΕΔΙ Η AON ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΜΕΛΟΥΣΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ Η ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Αν και η Aon πιστεύει ότι το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου είναι ακριβές, πλήρες και επικαιροποιημένο, ενδέχεται να υπάρχουν ακούσιες τεχνικές ή πραγματικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και η Aon δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς ή πλήρεις ή επικαιροποιημένες. Είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε οποιεσδήποτε πληροφορίες προτού βασιστείτε σε αυτές. Οποτεδήποτε και ανά διαστήματα η Aon μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές στα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες, που περιγράφονται στην παρούσα, ωστόσο η Aon δεν δεσμεύεται ότι επικαιροποιεί τις σχετικές πληροφορίες ρητά απαλλασσόμενη από την ευθύνη της για λάθη ή παραλείψεις σ’ αυτές (πληροφορίες).
 

Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους

Μερικοί από τους ιστότοπους, που αναγράφονται ως σύνδεσμοι στην παρούσα, δεν είναι υπό τον έλεγχο της Aon. Συνεπώς, η Aon ουδόλως προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων. Το γεγονός ότι η Aon παρέχει σύνδεσμο για έναν ιστότοπο δεν αποτελεί σύσταση, εξουσιοδότηση, χορηγία ή σύνδεση από την Aon σε σχέση με τον εν λόγω ιστότοπο, τους ιδιοκτήτες ή τους παρόχους του. Η Aon παρέχει τους εν λόγω συνδέσμους μόνο προς διευκόλυνσή σας. Η Aon δεν έχει ελέγξει οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή προϊόντα, που βρίσκονται στους εν λόγω ιστοτόπους, και επομένως δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τα ανωτέρω. Η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή προϊόντων, τα οποία βρίσκονται στο Διαδίκτυο, ενέχει κινδύνους, και η Aon σας εφιστά την προσοχή ώστε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους εν λόγω κινδύνους πριν ανακτήσετε, χρησιμοποιήσετε, βασιστείτε ή αγοράσετε οτιδήποτε μέσω του Διαδικτύου.
 

Γνωστοποίηση Σύστασης

Η Aon plc, συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων εταιρειών της, διατηρεί σχέσεις με πελάτες και επιχειρηματικούς συνεργάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν η Aon συστήνει ή αναφέρει ένα προϊόν ή έναν πάροχο υπηρεσιών, είναι πιθανό το προϊόν ή η υπηρεσία να προσφέρεται από έναν από τους πελάτες ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Aon.

Η Aon έχει σε ισχύ έναν αυστηρό Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, ο οποίος καλύπτει πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και του δικαίου του ανταγωνισμού, της σύγκρουσης συμφερόντων, της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας, της ιδιωτικότητας, της υποβολής οικονομικών εκθέσεων, της συμμόρφωσης με εμπορικούς περιορισμούς, της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και της συμμόρφωσης με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την εκτέλεση της επιχειρηματικής της δράσης. Η Aon, επίσης, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες γνωστοποιήσεις προς όλες τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με μια σύσταση ή αναφορά της Aon σε σχέση με μια άλλη επιχειρηματική οντότητα (ή σε σχέση με μια οντότητα με την οποία συνεργάζεται η Aon), παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Aon. Η Aon δεσμεύεται να εξυπηρετεί τους πελάτες της με διαφανή τρόπο.
 

Γνωστοποίηση Αμοιβής/Προμήθειας

Οι Θυγατρικές της Aon plc, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε πελάτες λιανικής και εταιρικούς πελάτες  αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης , διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, διαχείρισης εξαρτημένων εταιρειών και παροχής συμβουλών σχετικά με ωφελήματα, μπορεί να λάβουν αμοιβή με τη μορφή προμήθειας ή άλλης χρηματικής παροχής, που καταβάλλεται από έναν ασφαλιστή, αμοιβή, που καταβάλλεται από έναν πελάτη έναντι ή επιπλέον της προμήθειας καθώς και κεφάλαιο επένδυσης βάσει ασφαλίστρων, πληρωμή ασφαλιστικών απαιτήσεων επιστροφές ασφαλίστρων, που κατέχονται προσωρινά ως καταπιστευματικά κεφάλαια. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια ή περισσότερες από τις εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες μπορεί επίσης να λάβει αμοιβή με τις εξής μορφές: προμήθειας ή άλλης χρηματικής παροχής, που καταβάλλεται σε εταιρείες αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή σε εταιρείες διαχείρισης εξαρτημένων εταιρειών για την τοποθέτηση ή διαχείριση της αντασφάλισης του κινδύνου ενός πελάτη, προμήθειας ή άλλης χρηματικής παροχής, που καταβάλλεται σε έναν μεσίτη χονδρικής, στον οποίο ένας κίνδυνος έχει δοθεί προς τοποθέτηση, προμήθειας ή άλλης χρηματικής παροχής πληρωτέας για τη διαχείριση ασφαλίστρων και αμοιβής ,που καταβάλλεται από τους ασφαλιστές για την εκτέλεση τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη φύση ή το ποσό της αμοιβής, που καταβλήθηκε για λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε εταιρεία Aon, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής του γραφείου της Aon, που εξυπηρετεί το λογαριασμό σας.

Επιπλέον, η Aon έχει δεσμευθεί να παρέχει, κατόπιν αιτήματος, λεπτομερή στοιχεία κλεισίματος τους έτους στους πελάτες της σχετικά με την αμοιβή, που λαμβάνει από ασφαλιστές ή άλλους τρίτους σε σχέση με την τοποθέτηση, την ανανέωση, την παροχή συμβουλών ή τη διαχείριση  των ασφαλιστηρίων.
 

Έλεγχοι Εξαγωγών

Ορισμένο λογισμικό από τον παρόντα ιστότοπο μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών, που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ενδέχεται να μην μπορεί να μεταφορτωθεί ή άλλως εξαχθεί ή επανεξαχθεί: (α) σε οποιαδήποτε χώρα (ή σε έναν κάτοικο) οποιασδήποτε χώρας στην οποία οι Η.Π.Α. έχουν επιβάλλει εμπορικό αποκλεισμό (β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ειδικά Προβλεπόμενων Ημεδαπών του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή (γ) στον Πίνακα Απαγόρευσης Εντολών του Τμήματος Εμπορίου των Η.Π.Α. Εάν φορτώσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν κατοικείτε σε ή είστε υπό τον έλεγχο μιας οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή υπήκοος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή στον εν λόγω κατάλογο.
 

Προσωπικά Δεδομένα Πελατών, Συλλογή και Χρήση

Η Aon συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα, που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της και τις ασφαλιστικές τοποθετήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ονομάτων, κωδίκων κλάδου, τύπων ασφαλιστηρίων και ημερομηνιών λήξης ασφαλιστηρίων καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες, που παρέχουν κάλυψη στους πελάτες της ή ανταγωνίζονται για τις ασφαλιστικές τοποθετήσεις των πελατών της. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων.

Η Aon μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να γνωστοποιήσει  πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της, εάν απαιτείται να το πράξει από τον νόμο, την πολιτική της Aon, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομική διαδικασία, ή σε απάντηση ενός αιτήματος από αρχές εκτέλεσης του νόμου ή άλλες διοικητικές αρχές. Πέραν της χρήσης των προσωπικών δεδομένων προς όφελος των πελατών της Aon, οι εν λόγω βάσεις δεδομένων μπορούν να προσπελαστούν από άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Aon για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και άλλων υπηρεσιών σε ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η Aon ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της μπορεί να εισπράξουν αμοιβή.

Εξαιτίας της παγκόσμιας φύσης των υπηρεσιών, που παρέχονται από την Aon, τα προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να παρέχει ο Πελάτης ενδέχεται να διαβιβαστούν, χρησιμοποιηθούν, αποθηκευτούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας με άλλο τρόπο εκτός της χώρας στην οποία ο Πελάτης υπέβαλε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε δείτε τη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Aon.