Cyprus Cyprus

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Aon


Τα κατωτέρω αποτελούν περιεχόμενο της παγκόσμιας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αon (Aon Global Privacy Statement) και ισχύουν στην έκταση που δεν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε συγκεκριμένη ειδική δήλωση ιδιωτικότητας ή/και στον κυπριακό νόμο.  
 
Η Aon plc (Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης: Aon) αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας. Η Aon δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Η δέσμευση αυτή αντανακλά την αξία που αποδίδουμε στην απόκτηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας, των επιχειρηματικών συνεργατών μας, και άλλων οι οποίοι μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα μαζί μας.
 

Ποιο είναι το αντικείμενο της παρούσας πολίτικης προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Aon («Δήλωση») εξηγεί τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε στην Aon και τυχόν προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε από άλλες πηγές. Η παρούσα Δήλωση αποτελεί δήλωση των πρακτικών μας και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν πρόκειται για συμβατικό έγγραφο και ουδέν δικαίωμα ή υποχρέωση δημιουργεί για κάποιο από τα μέρη, πέραν εκείνων που ισχύουν ήδη βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση δεν ισχύει για τη χρήση από εσάς ιστότοπου τρίτων που συνδέεται με τον παρόντα ιστότοπο.
 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σε ολόκληρη την παρούσα Δήλωση, ο όρος «Aon» αναφέρεται στην Aon plc, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών και θυγατρικών της (αναφέρεται επίσης ως «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η οντότητα της Aon, που είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα (και ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) θα είναι το μέλος της Aon που αρχικά συλλέγει προσωπικά δεδομένα από εσάς ή σχετικά με εσάς. Συγκεκριμένα στην Κύπρο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τυγχάνει και συγκεκριμένα όσον αφορά στη δραστηριότητα της Αon στην Κύπρο η εταιρεία με την επωνυμία «Aon Cyprus Insurance Broker Ltd», που εδρεύει στη Λευκωσία (Κέννεντυ 8 – Athienitis House – 3ος όροφος – Γραφείο 301 με ΑΦΜ 12188812N [τηλέφωνο: +357 22 028 765]. Αυτό μπορεί επίσης να εξηγηθεί σε ξεχωριστές δηλώσεις (ιδιωτικότητας) προστασίας προσωπικών δεδομένων, που καθίστανται διαθέσιμες όταν τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για πρώτη φορά από την εν λόγω οντότητα της Aon, για παράδειγμα όταν εσείς ή η επιχείρηση για την οποία εργάζεστε συμβάλλεται μαζί μας για την εκ μέρους μας παροχή μιας υπηρεσίας.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες, που παρέχει η Aon στους πελάτες της, παρέχονται ως υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο Πελάτης παραμένει ο κύριος υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να απευθύνουμε εκ νέου ένα ερώτημα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας στον πελάτη μας.
 

Με μια ματιά

Η Aon συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες της (σχετικά με τους υπαλλήλους και τους πελάτες τους) προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν την ανάληψη κινδύνων, όπως μεσιτεία ασφαλίσεων, παροχή συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων, διαχείριση παροχών σε εργαζομένους και συνταξιοδοτική διαχείριση. Η Aon συλλέγει επίσης ορισμένα προσωπικά δεδομένα απευθείας, για παράδειγμα μέσω των ιστότοπων και των εφαρμογών της.

Η Aon χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες. Για δικούς της σκοπούς, χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση και τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, για την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των πελατών της ή των μελλοντικών πελατών της και για την εμπορική προώθηση των προϊόντων της σε αυτούς.

Αν η Aon χρησιμοποιεί προσωπικά σας δεδομένα, έχετε ορισμένα σημαντικά δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε. Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε εξαρτώνται από τον τρόπο και τον σκοπό για τον οποίο η Aon χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Το βασικό σημείο επαφής της Aon για ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά στη δραστηριότητά της στην Κύπρο μέσω της εταιρείας «ADVANCED QUALITY SERVICES LTD» είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.) της κος Χρήστος Βλαχάκης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]
 
Το βασικό σημείο επαφής στην Aon, για ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα σε διεθνές επίπεδο είναι το Παγκόσμιο Γραφείο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας, Aon plc, 200 E. Randolph, Σικάγο, Ιλινόις 60601 ή [email protected].
 

Πότε και πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Aon συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:
 
 • Όταν παρέχουμε υπηρεσίες για τους πελάτες μας.
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν μεσιτεία ασφαλίσεων, διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων, παροχή συμβουλών για τη διαχείριση κινδύνων, άλλες μορφές ασφαλιστικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης κινδύνου για ασφαλιστικά προϊόντα και αντασφάλιση), διαχείριση προγράμματος παροχών σε εργαζομένους και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των επενδύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα θα παρέχονται σε εμάς από τους πελάτες μας (ή από συμβούλους ή παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό των πελατών μας), ή μερικές φορές οι πελάτες μας μπορεί να μας ζητήσουν να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Ενδέχεται επίσης να πρέπει να λάβουμε πληροφορίες από τρίτους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες ασφαλίσεων ή ασφαλιστικούς πράκτορες, πιστωτικούς οργανισμούς, αρχές αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας για μηχανοκίνητα οχήματα και αδειών οδήγησης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματίες του τομέα της υγείας και δημόσιες πηγές.
 
 • Όταν ζητάτε μια υπηρεσία από εμάς.
Για παράδειγμα, αν μας ζητήσετε να λάβουμε προσφορές ασφάλισης για λογαριασμό σας, ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας ως εκπρόσωπος του εργοδότη σας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με μια επαγγελματική υπηρεσία που θα θέλατε να παράσχουμε στην εταιρεία σας.
 
 • Όταν εγγραφείτε ή χρησιμοποιείτε κάποιον από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας.
 • Όταν επισκέπτεστε κάποια εγκατάσταση της Aon ή συμμετέχετε σε κάποια εκδήλωση.
Μπορείτε να παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας, ή μπορεί να τις παράσχει ο εργοδότης ή οι συνάδελφοί σας.
 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας στην Aon.
Μπορείτε να παράσχετε τις εν λόγω πληροφορίες απευθείας (μέσω ηλεκτρονικής πύλης προσλήψεων, ιστότοπου σταδιοδρομίας ή μέσω αλληλογραφίας), ή μέσω γραφείου εύρεσης εργασίας.
 • Αν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με κάποιο παράπονο ή ερώτημα.  
 • Όταν συνδέεστε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα  συλλέγουμε;

 
Προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε

Όταν αιτείσθε υπηρεσίες, σας ζητάμε να παράσχετε ακριβή και απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, που μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Όταν ένας επισκέπτης μάς παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς για τους οποίους μας παρασχέθηκαν όπως δηλώνεται τη στιγμή της συλλογής ή όπως προκύπτει σαφώς από το πλαίσιο της συλλογής, για παράδειγμα κατά την παροχή μιας ασφαλιστικής προσφοράς, κατά την υποβολή αίτησης για θέση εργασίας στην Aon ή κατά τη δημιουργία ενός προφίλ σε ιστότοπο ή σε μια εφαρμογή.
 
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από πελάτες ή τρίτους

Κατά την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω για τους πελάτες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικά στοιχεία, στοιχεία επαγγελματικής απασχόλησης και κάλυψη παροχών. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε (σε κάθε περίπτωση απολύτως σχετιζόμενα με τις υπηρεσίες που παρέχουμε) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς, όπως ποινικές καταδίκες ή πληροφορίες υγείας σε σχέση με την ασφάλιση ζωής, υγείας, επαγγελματικής ευθύνης και αποζημίωσης εργαζομένων ή σε σχέση με προγράμματα παροχών για εργαζομένους που προσφέρονται από τον εργοδότη σας. Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε αφορούν τη συμμετοχή σας στα προγράμματα συνταξιοδότησης και παροχών που προσφέρονται από τον εργοδότη σας.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα  που συλλέγονται για καθεμία από τις υπηρεσίες μας, μαζί με τον σκοπό και τη νομική βάση για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, θα σας παρέχονται σε ξεχωριστές δηλώσεις περί προστασίας προσωπικών διδομένων, οι οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας αφορούν.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπού μας εκτός αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μια σειρά τύπων δεδομένων που αφορούν: τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή άλλες παρόμοιες πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές ενώσεις, σωματική ή ψυχική υγεία, σεξουαλική ζωή ή ποινικό μητρώο. Σας προτείνουμε να μην παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τέτοιου είδους παρά μόνο, εφόσον ζητήσουμε ειδικά τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.
 
Αν μας παράσχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατανοείτε και δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε τρίτους κατάλληλους για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Αν παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων, όπως εργαζομένων ή εξαρτωμένων μελών, πρέπει να λάβετε την ρητή συγκατάθεσή τους πριν από τη διαβίβασή τους σε εμάς.
 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ιστότοπων της Aon, εφαρμογών για κινητές συσκευές και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, ο όρος «ιστότοπος» περιλαμβάνει και τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές.
 
Ενδέχεται να σας ζητήσουμε κάποια ή και όλα τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων όταν εγγράφεστε για εκδηλώσεις, υποβάλλετε αίτημα για παροχή υπηρεσιών, διαχειρίζεστε λογαριασμούς, αποκτάτε πρόσβαση σε διάφορα περιεχόμενα και δυνατότητες ή επισκέπτεστε απευθείας τους ιστοτόπους μας. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου.
 • Όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, ερωτήσεις υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης και απαντήσεις κωδικού πρόσβασης.
 • Προτιμήσεις επικοινωνίας, όπως τα ενημερωτικά δελτία που επιθυμείτε να λάβετε.
 • Ερωτήματα αναζήτησης.
 • Στοιχεία επικοινωνίας για άλλους όταν παραπέμπετε κάποιον φίλο σε συγκεκριμένο ιστότοπο ή υπηρεσία (σημείωση: τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες των επικοινωνιών που ζητούνται) και
 • Πληροφορίες που δημοσιεύονται σε συζητήσεις κοινότητας και σε άλλες διαδραστικές διαδικτυακές λειτουργίες.
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα είδη πληροφοριών όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας καθώς και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδέχεται να ανταλλάξουμε. Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση αρχείων καταγραφής διακομιστή ιστού για τη συλλογή διευθύνσεων IP, «cookies» και ιστοφάρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση για τα Cookies.
 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ιστότοπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω λειτουργιών όπως επεκτάσεων (plug-ins) ή εφαρμογών σε ιστότοπους της Aon που έχουν ενσωματωθεί σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό που διατηρείτε σε εμάς με ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, ή μέσω επεκτάσεων (plug-ins) ή εφαρμογών τρίτων, μπορεί να μας επιτρέψετε να έχουμε συνεχή πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες από τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωτογραφία, φύλο, ημερομηνία γέννησης, δημοσιεύσεις ή «likes» που κάνετε).
 
Αν δημοσιεύετε πληροφορίες όταν αλληλεπιδράτε με τους ιστότοπούς μας μέσω ιστότοπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επεκτάσεων ή άλλων εφαρμογών οι εν λόγω πληροφορίες, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητάς σας, ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να ελέγξετε ποιες πληροφορίες μοιράζεστε μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας που είναι διαθέσιμες σε ορισμένους ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητάς σας και τον τρόπο με τον οποίο οι ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων χειρίζονται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, ανατρέξτε στους οδηγούς βοήθειας που αφορούν την ιδιωτικότητα, στις δηλώσεις ιδιωτικότητας και στους όρους χρήσης αυτών των ιστοτόπων.
 

Κινητές συσκευές
Αν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας μέσω του κινητού σας τηλεφώνου ή της κινητής σας συσκευής, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής και τη διεύθυνση IP της κινητής συσκευής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και πληροφορίες τοποθεσίας σας. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την παροχή του αριθμού του κινητού τηλεφώνου σας (για παράδειγμα για να σας στείλουμε προσωποποιημένες ειδοποιήσεις – push notifications).


Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα παρακάτω αποτελούν περίληψη των σκοπών για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται για καθεμία από τις υπηρεσίες μας, μαζί με τον σκοπό και τη νομική βάση για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων, θα σας παρέχονται σε ξεχωριστές δηλώσεις ιδιωτικότητας οι οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας αφορούν.
 
Παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες μας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας για την εκτέλεση των επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών μας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών μας που αφορούν την ανάληψη κινδύνων. Αυτό μπορεί να σας επηρεάσει, για παράδειγμα όταν είστε υπάλληλος του πελάτη μας ή μέλος του συνταξιοδοτικού προγράμματος ενός πελάτη. Οι ακριβείς σκοποί για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία θα καθορίζονται από το πεδίο εφαρμογής και τις ειδικές δεσμεύσεις μας προς τον πελάτη μας καθώς και από τους ισχύοντες νόμους, κανονιστικές οδηγίες και επαγγελματικά πρότυπα. Αποτελεί υποχρέωση του πελάτη μας να διασφαλίσει ότι αντιλαμβάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Aon (ή σε παρόχους υπηρεσιών όπως η Aon).
 
Διαχείριση της συνεργασίας με τους πελάτες μας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους πελάτες μας και τα φυσικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν εταιρικούς μας πελάτες προκειμένου:

 • να διενεργήσουμε ελέγχους «Know Your Client» (Γνωρίστε τον Πελάτη σας) και αξιολόγηση πριν ξεκινήσουμε μια νέα συνεργασία.
 • να προβούμε σε επικοινωνία, παροχή υπηρεσίας, τιμολόγηση και διαχείριση πελατών.
 • να αντιμετωπίσουμε παράπονα πελατών.
 • να διαχειριστούμε απαιτήσεις αποζημιώσεων.

 
Επικοινωνία και εμπορική προώθηση προς πελάτες και  υποψήφιους πελάτες

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τους πελάτες μας και τα φυσικά πρόσωπα, που εκπροσωπούν εταιρικούς μας πελατών προκειμένου:

 • να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας σε σχέση με τρέχουσες, μελλοντικές και προτεινόμενες συνεργασίες.
 • να αποστέλλουμε στους πελάτες μας ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακό υλικό, προωθητικό υλικό και άλλες διαφημιστικές ανακοινώσεις.
 • να προσκαλούμε τους πελάτες μας σε εκδηλώσεις (και να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε αυτές τις εκδηλώσεις).

 
Διενέργεια ανάλυσης δεδομένων

Η Aon είναι μια καινοτόμα επιχείρηση, η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας την εμπειρία μας από προηγούμενες συνεργασίες. Η Aon δεν ασχολείται με την ανάλυση ταυτοποιήσιμων ατόμων και λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας και η νομιμότητα των δραστηριοτήτων της Aon διασφαλίζονται μέσω της χρήσης συγκεντρωτικών δεδομένων ή δεδομένων που με άλλο τρόπο έχουν καταστεί αδύνατο να συνδεθούν με ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 
Άλλες χρήσεις

 • Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών όπως ζητούνται από εσάς.
 • Προσδιορισμός εφαρμογών επιλεξιμότητας και επεξεργασίας για προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών όπως ζητούνται από πελάτες.
 • Κατανόηση και αξιολόγηση των διαρκών αναγκών των πελατών και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών.
 • Διενέργεια ανάλυσης δεδομένων.
 • Απόκτηση και επικαιροποίηση πιστωτικών πληροφοριών με τα αρμόδια τρίτα μέρη, όπως φορείς παροχής πιστωτικών πληροφοριών, όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται βάσει πιστώσεων.
 • Πραγματοποίηση επιτήρησης και εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
 • Εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (μετά από συγκατάθεση) και
 • Διενέργεια επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση άλλων συμβατικών υποχρεώσεων προς φυσικά πρόσωπα.

 
Αν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό που δεν είναι συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση, σταθμίζουμε την εκ μέρους μας νόμιμη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε περιττό κίνδυνο.
 
Νομική βάση

Το σύνολο της επεξεργασίας (δηλ. η χρήση) των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται σε μια «νομική βάση» για επεξεργασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επεξεργασία θα βασίζεται στα εξής:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε αντισυμβαλλόμενο μέρος, ή για να ληφθούν μέτρα (κατόπιν αιτήματός σας) πριν από τη σύναψη σύμβασης (πχ. όταν βοηθάμε έναν εργοδότη να εκπληρώσει μια υποχρέωση απέναντί σας στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας σε σχέση με την παροχή ωφελημάτων σε εργαζομένους).
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για εμάς προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια σχετική έννομη υποχρέωση (πχ. όταν απαιτείται η συλλογή ορισμένων πληροφοριών για τους πελάτες μας για φορολογικούς ή λογιστικούς σκοπούς, ή όταν απαιτείται η δημοσιοποίηση στοιχείων σε δικαστήρια ή ρυθμιστικές αρχές) ή
 • η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει των εννόμων εμπορικών μας συμφερόντων, με την επιφύλαξη των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας (πχ. όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι πελάτες μας για την παροχή των υπηρεσιών μας, και η εν λόγω επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με μια σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος).

 
Σε περιορισμένες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκατάθεσή σας ως βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα, όταν απαιτείται να λάβουμε προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστείλουμε διαφημιστικές ανακοινώσεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Πάντως, η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
 
 
Πριν από τη συλλογή ή/και τη χρήση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων ποινικού μητρώου, θα θεμελιώσουμε μια νόμιμη εξαίρεση που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η εξαίρεση αυτή θα είναι κατά κανόνα:

 • η ρητή συγκατάθεσή σας.
 • η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη από εμάς ή τρίτους νομικών αξιώσεων ή
 • ειδική εξαίρεση που προβλέπεται από τη τοπική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών που εφαρμόζουν τον ΓΚΠΔ, όπως σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας για ασφαλιστικούς σκοπούς, ή για τον καθορισμό παροχών στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού συνταξιοδοτικού προγράμματος.

 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από παιδιά;

Οι ιστότοποί μας δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά στους ιστότοπούς μας. Απαγορεύεται τα παιδιά να χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας.
 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν, καθώς και τη φύση τους.
 
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την περίοδο που χρειάζεται ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση, εκτός εάν επιτρέπεται διά νόμου μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης Αρχείων της Aon.
 
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα ώστε να έχουμε ένα ακριβές αρχείο των συναλλαγών σας με εμάς σε περίπτωση παραπόνων ή ενστάσεων, ή αν πιστεύουμε εύλογα ότι υπάρχει προοπτική δικαστικής προσφυγής σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις συναλλαγές μας.
 

Δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Εντός της Aon

Μπορεί να διαμοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες οντότητες, εμπορικά σήματα, τμήματα και θυγατρικές της Aon για να σας εξυπηρετήσουμε, μεταξύ άλλων για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται ανωτέρω.
 
Δεν ενοικιάζουμε, πωλούμε ούτε με άλλο τρόπο διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου με μη συνδεδεμένους με την Αon τρίτους για δική τους εμπορική χρήση. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω.
 
Επιχειρηματικοί Συνεργάτες

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε επιχειρηματικούς συνεργάτες που παρέχουν ορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εμάς, ή οι οποίοι συνεργάζονται μαζί μας σε έργα. Οι εν λόγω επιχειρηματικοί συνεργάτες λειτουργούν ως ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας, και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να ανατρέξετε στις δηλώσεις ιδιωτικότητας τους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους.
 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • Επί τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων — φορείς παροχής στοιχείων σχετικά με πιστώσεις και απάτες, φορείς είσπραξης οφειλών, ασφαλιστές, αντασφαλιστές, και οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων για χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης ή εποπτείας, όπου επενδύετε.
 • Επί προϊόντων μεσιτείας ασφαλίσεων και ασφαλιστικών προϊόντων — ασφαλιστές, αντασφαλιστές, άλλους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικά γραφεία, παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, φορείς ανίχνευσης απάτης, συμβούλους μας όπως διαχειριστές περιπτώσεων ζημιών, δικηγόρους και λογιστές και άλλους εμπλεκόμενους στη διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων.

 

Εξουσιοδοτημένοι Πάροχοι Υπηρεσιών

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών που διατηρούμε (ως εκτελούντες την επεξεργασία) για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας (είτε σε σχέση με υπηρεσίες που εκτελούνται για τους πελάτες μας, ή πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιεί η Aon για δικούς της σκοπούς, όπως εμπορική προώθηση). Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών απαγορεύεται βάσει σύμβασης να χρησιμοποιούν ή να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν κριθεί απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή προς συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες επεξεργασίας που ασκούμε όπως περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα»
 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

 • παρόχους υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής (I.T.) που διαχειρίζονται τα συστήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και του τμήματος διεκπεραίωσης συναλλαγών καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 • παρόχους αυτοματοποίησης διαδικασιών εμπορικής προώθησης (marketing automation).
 • παρόχους κέντρων επικοινωνίας.

 
Τα εν λόγω τρίτα μέρη προστατεύουν με τον κατάλληλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα, και οι δραστηριότητές τους περιορίζονται στους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Νομικές απαιτήσεις και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα (i) αν μας ζητηθεί να το πράξουμε βάσει νόμου, νομικής διαδικασίας, νομοθετικής πράξης, κανόνα, κανονισμού ή επαγγελματικού προτύπου, ή για να ανταποκριθούμε σε κλήτευση, ένταλμα έρευνας, ή άλλο νομικό αίτημα, (ii) ανταποκρινόμενοι σε αρχή επιβολής του νόμου ή άλλο αίτημα επίσημων διοικητικών αρχών, (iii) όταν πιστεύουμε ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας, (iv) σε σχέση με έρευνα εικαζόμενης ή υφιστάμενης παράνομης δραστηριότητας ή (v) σε περίπτωση που η Aon υπόκειται σε συγχώνευση ή εξαγορά στον νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Διαβίβαση μπορεί επίσης να απαιτηθεί για ελέγχους της εταιρείας ή για τη διερεύνηση ενός παραπόνου ή μίας απειλής της ασφάλειας.
 

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές;

Είμαστε παγκόσμιος οργανισμός και ενδέχεται να μεταφέρουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα διασυνοριακά σε οντότητες της Aon, εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών ή επιχειρηματικούς συνεργάτες σε άλλες χώρες που εργάζονται για λογαριασμό μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Οι θυγατρικές μας και τρίτοι μπορεί να εδρεύουν στην ίδια χώρα ή ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες από τις οποίες δεν έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Όταν το πράττουμε, χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς μηχανισμούς για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας και η προστασία σας συνοδεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • διασφαλίζουμε ότι οι μεταφορές εντός της Aon καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες υποχρεώνουν συμβατικά κάθε μέλος να εξασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα απολαμβάνουν επαρκές και αρραγές επίπεδο προστασίας οπουδήποτε και αν βρίσκονται εντός της Aon.
 • όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Aon ή σε τρίτους που συμβάλλουν στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε συμβατικές δεσμεύσεις από αυτούς για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ορισμένες από αυτές τις διαβεβαιώσεις είναι πλήρως αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης όπως η Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μεταφέρονται από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή
 • όταν λαμβάνουμε αιτήματα για πληροφορίες από δικαστικές αρχές ή από ρυθμιστικές αρχές, αξιολογούμε προσεκτικά αυτά τα αιτήματα πριν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

 
Παραδείγματα χωρών στις οποίες διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδία και τις Φιλιππίνες.
 
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα  θα διαβιβαστούν σε παραλήπτες στο εξωτερικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασφαλίσεις που εφαρμόζουμε (μεταξύ άλλων παράδοση αντιγράφου των σχετικών συμβατικών δεσμεύσεων, που μπορεί να συνταχθούν για λόγους εμπορικού απορρήτου) προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτά διαβιβάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.
 

Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς και η Aon εφαρμόζει εύλογα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κατάχρηση, αλλοίωση ή καταστροφή.
 
Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή διαβίβαση, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση και περιορισμένη πρόσβαση. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και λαμβάνουν εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 
Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι εκπρόσωποί μας δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
 

Ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προσφέρουμε ορισμένες επιλογές σχετικά με το πώς επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και ποια προσωπικά δεδομένα λαμβάνουμε σχετικά με αυτούς και διαβιβάζουμε σε άλλους.
 
Όταν μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία, αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω στοιχεία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, θα σας παράσχουμε την επιλογή αν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS, τηλεφωνικές κλήσεις και επιστολές μέσω ταχυδρομείου από εμάς. Μπορείτε, επικοινωνώντας μαζί μας, να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από τη λήψη διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας από εμάς.
 
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης από εμάς, πατώντας στον σύνδεσμο διαγραφής από τις λίστες παραληπτών ή ακολουθώντας άλλες οδηγίες στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα εμπορικής προώθησης, μέσω της επίσκεψής σας στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου» στον ιστότοπό μας, ή επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται κατωτέρω.
 

Πώς μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας;

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας με τους ακόλουθους τρόπους.
 
Προφίλ

Αν έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ ή έναν λογαριασμό σε έναν από τους ιστότοπούς μας, μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 
Ενημερωτικά δελτία

Αν ζητήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα ένα ενημερωτικό δελτίο, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα επικοινωνίας.
 
Κινητές συσκευές

Αν έχετε προηγουμένως επιλέξει να λαμβάνετε προσωποποιημένες ειδοποιήσεις (push notifications) στην κινητή σας συσκευή από εμάς, αλλά δεν επιθυμείτε πλέον να τις λαμβάνετε, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας είτε μέσω της συσκευής σας είτε μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής. Αν δεν επιθυμείτε πια να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, μπορείτε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διαδικασία απεγκατάστασης που είναι διαθέσιμη στην κινητή συσκευή σας.
 
E-mail

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Παρακαλούμε όπως αναφέρετε και τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα προσωπικά δεδομένα στα οποία σας ενδιαφέρει να έχετε πρόσβαση και τις αλλαγές που επιθυμείτε να γίνουν.
 
Αν δεν σας παράσχουμε πρόσβαση, θα σας αναφέρουμε τον λόγο της άρνησης και θα σας ενημερώσουμε για τυχόν εξαιρέσεις που ισχύουν.
 

Άλλα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα επεξεργασίας που πραγματοποιούμε, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και για λόγους ασφαλείας, πριν τη διαβίβαση σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε ένα τέλος στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.
 
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας. Με την επιφύλαξη νομικών και άλλων επιτρεπόμενων παραμέτρων, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για να σας ενημερώσουμε αν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για την εκπλήρωση του αιτήματός σας.
 
Ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να απαντήσουμε πλήρως στο αίτημά σας, για παράδειγμα αν τούτο θα επηρεάσει το καθήκον εμπιστευτικότητας που διατηρούμε έναντι άλλων, ή αν έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε το αίτημα με διαφορετικό τρόπο.
 
Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία η Aon τηρεί για εσάς. Αν έχετε δημιουργήσει προφίλ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά αυτά δεδομένα αν επισκεφτείτε τον λογαριασμό σας.
 
Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις που είναι ανακριβή ή παρωχημένα.
 
Δικαίωμα στη λήθη (Δικαίωμα διαγραφής)

Έχετε το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαγραφούν μόνο αν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, και δεν διαθέτουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους.
 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά μόνο όταν:
 

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται, ώστε να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν επιθυμείτε να διαγραφούν ή
 • δεν απαιτείται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε  για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, και αναμένεται επαλήθευση κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.

 
Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο μας υποχρεώνει να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε έναν κοινώς χρησιμοποιούμενο, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, αλλά μόνο όταν η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε (i) συγκατάθεση ή (ii) εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 
Δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αλλά μόνο όταν η επεξεργασία αυτή έχει τα έννομα συμφέροντά μας ως νομική βάση. Αν εναντιωθείτε, έχουμε τη δυνατότητα να καταδείξουμε ότι έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 
Δικαίωμα απόρριψης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, οι οποίες (αποφάσεις) παράγουν έννομα ή σημαντικά αποτελέσματα για εσάς, εκτός αν αυτές (i) είναι απαραίτητες για μια σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, (ii) αυτό επιτρέπεται από το νόμο, (iii) βασίζονται στη ρητή συναίνεσή σας.
 
Ακόμα και στις περιπτώσεις που επιτρέπονται οι εν λόγω αποφάσεις, μπορείτε να αμφισβητήσετε την απόφαση και να απαιτήσετε από την Aon να εξασφαλίσει ανθρώπινη παρέμβαση.
 
Επί του παρόντος δεν πραγματοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με την κατάρτιση προφίλ) κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν χρησιμοποιήσουμε ποτέ μια λύση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε η απόφαση, που βασίζεται στα προσωπικά σας δεδομένα, να μην ληφθεί αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
 
Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο ή παραπομπή στις διασφαλίσεις βάσει των οποίων μεταφέρονται τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων, αν θα θέλατε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας (opt-out) ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή αν θα θέλατε να υποβάλλετε παράπονο σχετικά με παραβίαση του νόμου ή της παρούσας Δήλωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που πραγματοποιείται από την AON CYPRUS INSURANCE BROKER COMPANY LTD  με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της. κο Marc Abrassard στην ηλεκτρονική διεύθυνση  m.abrassard@aqs.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Advanced Quality Servises LTD», Τυρνάβου & Σαραντοπόρου 1, Άγιος Στέφανος, Τ.Κ. 14565, Ελλάδα. 

Αρμόδια Εποπτική Αρχή

Εάν θεωρείτε ότι θίγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Στοιχεία επικοινωνίας: Ιάσωνος 1, 1082, Λευκωσία, Κύπρος  - τηλ: +357 22818456 -  [email protected]]

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση ανά διαστήματα. Όταν το πράξουμε, θα δημοσιεύσουμε την τρέχουσα έκδοση στον παρόντα ιστότοπο, και θα αναθεωρήσουμε την ημερομηνία έκδοσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.
 
Σας προτρέπουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση ώστε να γνωρίζετε τις πρακτικές απορρήτου μας.
 
Η παρούσα Δήλωση επικαιροποιήθηκε για τελευταία φορά την 1η Μαΐου 2018.
 

Σχετικά με την Aon

Η Aon pic (NYSE: Aon) αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας. Οι 50.000 συνάδελφοί μας σε 120 χώρες επιτυγχάνουν αποτελέσματα για πελάτες μέσω της χρήσης δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αναλύσεων, για την παροχή πληροφοριών που μειώνουν την αστάθεια και βελτιώνουν την απόδοση.
 
© Aon pic 2018. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και οι δηλώσεις που εκφράζονται είναι γενικές και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση καταστάσεων συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες και χρησιμοποιούμε πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ακριβείς από την ημερομηνία παραλαβής τους ή ότι θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. Κανείς δεν πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες χωρίς κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές μετά από ενδελεχή εξέταση της συγκεκριμένης κατάστασης.