Denmark

Privatlivsmeddelelse

Commercial Risk Solutions

Vi passer på dine personoplysninger

Din arbejdsgiver samarbejder med Aon for at yde dig den bedst mulige forsikringsrådgivning. Aon vil i den forbindelse behandle personoplysninger om dig, som vi enten får fra din arbejdsgiver eller dig selv. Det er meget vigtigt for os at beskytte og respektere din ret til privatliv, og derfor vil vi i denne meddelelse oplyse, hvad vi gør for at behandle dine personoplysninger trygt og sikkert.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver type information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Eksempelvis navn, adresse, telefonnummer, stilling, økonomiske forhold, fotografier eller IP-adresse.

Aon er dataansvarlig for personoplysningerne vi behandler om dig

Aon Denmark A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med den ydelse, vi som forsikringsmægler yder. Det betyder, at vi vil indsamle, opbevare, behandle, slette og videregive dine personoplysninger til tredjeparter, når det er nødvendigt, for at kunne yde dig den bedste rådgivning og service i forbindelse med din eller din arbejdsgivers forsikring.

Hvilke personoplysninger bruger vi?

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig, når vi yder rådgivning om et konkret forsikringskrav: kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger angående helbred eller skader.

Såfremt du modtager forsikringsbistand fra os som udstationeret eller i forbindelse med en rejse, kan vi behandle følgende personoplysninger om både dig og din familie: kontaktoplysninger, familierelationer og CPR-nummer. Hvis det er dig, som videregiver din familiens oplysninger til os, skal du sikre dig, at de er indforstået med vores behandling af deres oplysninger, og at de modtager denne meddelelse.

I visse tilfælde modtager vi også oplysninger om dit navn og fødselsdagsdato fra din arbejdsgiver for at allokere præmieomkostningerne i forbindelse med afregning til din arbejdsgiver.

Formål med behandlingen og grundlag

De personoplysninger, som vi indsamler, når vi yder rådgivning om et konkret forsikringskrav, indsamler vi på grundlag af, at de er nødvendige for

  1. at vi kan forfølge vores legitime interesse i at give din arbejdsgiver den bedst mulige rådgivning i relation til vores forsikringsydelser, og for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor din arbejdsgiver,
  2. for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare vores, dine eller din arbejdsgivers retskrav eller for
  3. at overholde de retlige forpligtelser, som påhviler os, herunder bogføringslovgivningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, såfremt du modtager forsikringsbistand fra os som udstationeret eller i forbindelse med en rejse, indsamler vi på grundlag af, at de er nødvendige for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor din arbejdsgiver. For så vidt angår CPR-nummer, behandler vi dette på grundlag af, at behandlingen er et naturligt led i den normale drift af vores virksomhed, og da behandlingen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig, og i visse tilfælde af dine familiemedlemmer, eksempelvis i forbindelse med ansøgning af visum.

De personoplysninger, som vi modtager for at allokere præmieomkostningerne i forbindelse med afregning til din arbejdsgiver, behandler vi på grundlag af vores legitime interesse i at opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor din arbejdsgiver.

Vi anvender ikke dine personoplysninger til markedsføring uden dit udtrykkelige samtykke.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

At behandle dine personoplysninger lovligt og gennemsigtigt er meget vigtigt for Aon. Vi vil ikke sælge, offentliggøre eller på nogen måde videregive oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er påkrævet for at leve op til en aftale med dig, din arbejdsgiver eller det er nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål end beskrevet i denne meddelelse.

Det kan blive nødvendigt at videregive dine personoplysninger til udvalgte og betroede samarbejdspartnere samt til Aons koncernforbundne selskaber for at kunne levere vores ydelser og rådgivning til dig. Du kan se en liste over vores koncernforbundne virksomheder her. Eksempelvis videregiver vi personoplysninger til samarbejdspartnere, som benytter dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og tilpasning af din forsikringsordning.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt eller unødvendigt behandlet. Derfor stiller vi høje krav til dem vi videregiver dine oplysninger til, når dine personoplysninger bliver brugt uden for Aon og kræver og sikrer altid, at vores samarbejdspartnere garanterer, at dine personoplysninger er behørigt beskyttet.

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, eksempelvis USA, Storbritannien, Singapore, Indien og Filippinerne.

Vi bruger en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet til at sikre, at dine rettigheder og dit lovgivningssikrede beskyttelsesniveau bliver iagttaget.

Hvis du vil vide mere om, hvordan dine oplysninger behandles uden for EU/EØS, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående e-mailadresse. Her kan du anmode om flere oplysninger angående, hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi har iværksat for at sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet lovligt og sikkert, hvis vi videregiver dem til modtagere uden for EU/EØS.

Sikker opbevaring af personoplysninger

Aon er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse. For at sikre datasikkerhed og -integritet, er det kun et begrænset antal medarbejdere i Aon med et konkret, sagligt og nødvendigt behov, der har adgang til dine personoplysninger.

Alle medarbejdere i Aon skal desuden følge interne procedurer og regler omkring håndteringen af personoplysninger og er forpligtiget til løbende at deltage i undervisning i sikker behandling af disse.

Sletning af personoplysninger hos Aon

Vi sletter dine personoplysninger, når du ikke længere er kunde hos Aon, og vi ikke længere har brug for at dokumentere, hvilken rådgivning vi har givet dig. Identitets- og transaktionsoplysninger gemmes minimum fem år i henhold til bogføringslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger såvel som en kopi af de personlige oplysninger, som vi behandler om dig.

Hvis du bliver gjort opmærksom på, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til at få dem rettet.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, til at anmode om, at de personoplysninger, vi behandler om dig, bliver slettet, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses eller, under visse omstændigheder, at modtage de personoplysninger, vi behandler om dig, eller få dem overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis din anmodning er berettiget, retter, sletter, begrænser vi behandlingen af eller overfører dine personoplysninger i overensstemmelse hermed. Vi forbeholder os ret til at kræve, at du verificerer din identitet, før vi imødekommer din anmodning.

Få mere at vide

Hvis du vil vide mere, eller hvis du vil benytte en af dine rettigheder beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO) ved at skrive til [email protected].

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Aons behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 3319 3200, e-mail: [email protected].

Du kan læse mere om Aons privatlivspolitik, herunder eventuelt opdateringer af, hvordan vi håndterer personoplysninger på Aon’s hjemmeside: http://www.aon.com/denmark/om-aon-denmark/privatliv.jsp.

Sidst opdateret 13. oktober 2022