Greece Greece
Ασφάλιση Ιδιωτών

Ασφάλιση Ιδιωτών


Βοηθάμε τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες με την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων που περιλαμβάνουν κατοικία, επιχείρηση, αυτοκίνητο, σκάφος και με την προστασία από απαιτήσεις τρίτων λόγω αστικής ευθύνης.


Η ζωή, η υγεία και η περιουσία αποτελούν αδιαμφισβήτητα σημαντικά στοιχεία για κάθε άνθρωπο. Η καθημερινότητα όμως ενέχει κινδύνους και μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προκλήσεις που σχετίζονται με την κάλυψη κινδύνων που απειλούν την ζωή και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, όπως αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου, σύνταξη, ανικανότητα / αναπηρία, ασθένεια.

Επίσης δημιουργείται η ανάγκη για αποκατάσταση της υγείας σε περίπτωση ασθένειας, για αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος, ή η προστασία κατά τα τη διάρκεια ενός ταξιδίου. Επιπλέον υπάρχει η ανάγκη για συμμόρφωση ως προς τη νομική υποχρέωση για ασφαλισμένο όχημα ή σκάφος και η ανάγκη για προστασία των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητη & κινητή περιουσία) από μια σειρά κινδύνων.

Σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζεται επίσης η ανάγκη για τον επιχειρηματία να προστατέψει τα πάγια στοιχεία και τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, την οικονομική του απώλεια σε περίπτωση ζημιάς και την αστική του ευθύνη σε τυχόν απαιτήσεις τρίτων από την δραστηριότητα της επιχείρησής του.

 

Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής


Κάλυψη κινδύνων που απειλούν την ζωή και κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της


Προσφέρουμε Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες έπειτα από ένα τραγικό γεγονός και να είστε σε θέση να εξασφαλίσετε καλύτερες συνθήκες ζωής σε περίπτωση αναπηρίας ή ασθένειας.


Οφέλη

 
 • Αναπλήρωση εισοδήματος σε περίπτωση πρόωρου θανάτου, αναπηρίας ή ασθένειας
 • Επαρκές εισόδημα κατά τη διάρκεια της συνταξιοδοτικής ηλικίας
 
 

Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας

 

Αποκατάσταση της υγείας σε περίπτωση ασθένειας


Προσφέρουμε Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας ώστε να διασφαλιστούν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας προς τα εσάς αλλά και την οικογένειά σας. Μέσω των νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων, σας παρέχονται υπηρεσίες που σχετίζονται με νοσηλεία και διανυκτέρευση καθώς και με την διεξαγωγή εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων.
 

Οφέλη

 
 • Κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με νοσηλεία όπως αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, διανυκτερεύσεις
 • Κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με εξωνοσοκομειακή περίθαλψη όπως επισκέψεις σε εξωτερικούς γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, check up

 

Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου


Αντιμετώπιση των συνεπειών ενός πιθανού τροχαίου ατυχήματος και εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης για ασφαλισμένο όχημα.


Προσφέρουμε Προγράμματα Ασφάλισης Αυτοκινήτου που βοηθούν τον πελάτη να αντεπεξέλθει σε διάφορους κινδύνους όπως κλοπή, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα και ατύχημα, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η νομική υποχρέωση του για ασφαλισμένο όχημα.


Οφέλη

 
 • Ευελιξία επιλογών
 • Ευρεία κάλυψη αναγκών με χαμηλό κόστος

 

Ασφάλιση Περιουσίας


Προστασία της ακίνητης περιουσίας και του περιεχομένου της έναντι ενός αριθμού κινδύνων που καθορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


Ενδεικτικά αναφέρουμε: Πυρκαγιά, Καιρικά φαινόμενα, Ζημιές από Νερά, Πολιτικοί κίνδυνοι, Σεισμός.

Εξασφαλίζουμε προστασία για την πολύτιμη κατοικίας σας, για την οποία έχετε επενδύσει χρόνο και χρήματα, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε ασφαλισμένου.


Οφέλη

 
 • Αποζημίωση και αποκατάσταση της περιουσίας μας στην πρότερη κατάσταση
 • Αποτελεσματική διαχείριση σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος

Οι αυξημένες ανησυχίες που υπάρχουν  για την ασφάλεια της περιουσίας, σε συνδυασμό με την οικονομική στενότητα που επικρατεί, οδήγησαν στη δημιουργία, μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με την ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α., ενός μοναδικού προγράμματος ασφάλισης κατοικίας, το All in One.

Το All in One είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου, που στοχεύει στην κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων στην ασφάλιση μεσαίων και μεγάλων κατοικιών και καθιστά προσιτή μια ολοκληρωμένη ασφάλιση σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

 


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

 

Ασφάλιση κατά τη διάρκεια ταξιδίου είτε επαγγελματικού είτε αναψυχής


Προστασία με προγράμματα της ελληνικής & ξένης αγοράς που διαφέρουν ανάλογα με τα όρια και το πλήθος των καλύψεων όπως προσωπικό ατύχημα, ιατρικά έξοδα από ατύχημα ή ασθένεια, απώλεια αποσκευών.


Οφέλη

 
 • Απαλλαγή από τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια ταξιδιού
 • Κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων

 


Ασφάλιση για πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

 

Προστασία από κινδύνους περιουσίας & αστικής ευθύνης


Η επιχείρησή σας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαβίωσης για τον ιδιοκτήτη επιχειρηματία, την οικογένεια του αλλά τους εργαζόμενους σε αυτή.

Οι κίνδυνοι που απειλούν μία επιχείρηση είναι πολλοί. Κίνδυνοι που απειλούν τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, την απώλεια κερδών από τη διακοπή λειτουργίας της, τις απαιτήσεις τρίτων από την αστική της ευθύνη.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας προχωρούμε σε σχεδιασμό ασφαλιστικού προγράμματος προσαρμοσμένο με ευελιξία απόλυτα στη δραστηριότητα και τις ανάγκες του ασφαλιζόμενου επιχειρηματία/επαγγελματία.


Οφέλη

 
 • Υποστήριξη και διαχείριση σε περίπτωση ζημιάς
 • Συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης
 • Ανάληψη κινδύνων  από την ασφαλιστική εταιρεία για λογαριασμό του επιχειρηματία από  απρόβλεπτους και μεταβαλλόμενους κινδύνους


Γιατί την Aon


Διαθέτουμε πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού για εξεύρεση λύσεων σε ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες ή προϊόντα ασφάλισης και κατέχουμε πολύχρονη εμπειρία που διαφαλίζει την βέλτιστη προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη.

Ζητήστε πληροφορίες