Greece Greece
Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89/5.4.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με θέμα «Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές» (ΦΕΚ τεύχος Β αρ. 1050/14-04-2016) η Αon Greece Α.Ε. ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (μεσίτης ασφαλίσεων) έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, με την οποία δεσμεύεται να προβαίνει σε ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση όλων των αιτιάσεων και παραπόνων των πελατών της ή τρίτων αποδεκτών των υπηρεσιών της ως ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

 • (+) Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία υποβολής αιτίασης προς την Aon Greece Α.Ε.

  Στόχος της Εταιρείας μας είναι να εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας προς εσάς και θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίζουμε την οποιαδήποτε δυσαρέσκεια ή παράπονο έχετε.

  Για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε αποτελεσματικά τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν αλλά και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα μελλοντικής αποφυγής τους, ακολουθούμε συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων.

  Η λήψη από εμάς κάποιου παραπόνου σας, όχι μόνο βοηθά στην καλλιέργεια αμφίδρομης επικοινωνίας αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τα εσάς.

  Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας υποβάλλετε τις όποιες αιτιάσεις σας.

 • (+) Τι είναι η αιτίαση;

  Ως αιτίαση ορίζεται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας σε ότι αφορά στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

  Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων από την Εταιρεία μας.

 • (+) Πως μπορείτε να υποβάλλετε την αιτίασή σας;

  Την αιτίασή σας μπορείτε να την εγείρετε μέσω ειδικής φόρμας, την οποία θα βρείτε πατώντας εδώ.

  Η αποστολή της φόρμας μπορεί να γίνει:

  • Μέσω e-mail στο [email protected]
  • Μέσω φαξ στο 211 780 0010
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Aon Greece Α.Ε., Τζαβέλλα 1-3 & Εθνικής Αντιστάσεως, Business Plaza, Κτήριο 1, 152 31, Χαλάνδρι.


  Υπεύθυνος για τη λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων έχει οριστεί ο κος Μιλτιάδης Φραγκιαδάκης.

 • (+) Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά την αποστολή της αιτίασής σας;

  Με την παραλαβή της αιτίασής σας, η Aon Greece Α.Ε. θα την καταχωρήσει σε ειδικό ασφαλές αρχείο μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη διαχείριση της αιτίασής σας και θα σας αποστείλει απόδειξη για την παραλαβή της.

  Η Εταιρεία μας κατά τη διαχείριση της αιτίασής σας ενεργεί με γνώμονα την καλή πίστη και για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε συναφές στοιχείο και πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για τη διαχείριση της αιτίασής σας. 

  Η ολοκλήρωση της εξέτασης της υποβληθείσας αιτίασης και η γραπτή απάντηση σε αυτήν θα σας αποσταλεί από εμάς το συντομότερο δυνατόν, και όχι πέραν των 50 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αιτίασης.  Σε περίπτωση που η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, οφείλει να σας εξηγήσει ειδικά και εγγράφως τους λόγους καθυστέρησης και να προσδιορίσει το νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής σας.

  Εφόσον η Εταιρεία μας δεν ικανοποιήσει πλήρως την αιτίασή σας, επισημαίνουμε  ότι έχετε δικαίωμα να εμείνετε στην αιτίαση.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία υποβολής της αιτίασής σας δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, διατηρείτε το δικαίωμα να αποτανθείτε για την εξώδικη επίλυση της αιτίασής σας στους παρακάτω θεσμικούς φορείς:

 • Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης)
  Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα Τ.Κ. 102 50
  Τηλ: 210 3201111
  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx
 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)
  Πλατεία Κάννιγος, Αθήνα Τ.Κ. 101 81
  Τηλ: 1520
  http://www.efpolis.gr/
 • Συνήγορος του Καταναλωτή
  Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Αθήνα Τ.Κ. 114 71
  Τηλ: 210 6460612
  http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Παράπονα που απευθύνονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους αφότου λάβατε πλήρη γνώση της βλαπτικής για εσάς πράξης ή παράλειψης.


Σε περίπτωση που η αιτίασή σας είτε αφορά δραστηριότητες άλλες από εκείνες που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε αφορά σε ασφαλιστική εταιρεία, με αποτέλεσμα η διαχείρισή της να μην εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εταιρείας μας, οφείλουμε να σας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε το αρμόδιο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί η αιτίαση και, όπου είναι δυνατόν, θα σας παράσχουμε στοιχεία σχετικά με την ασφαλιστική εταιρεία που είναι αρμόδια για την εξέτασή της.