Greece Greece
Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα


Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν πλήρη προγράμματα ομαδικής ασφάλισης που αφορούν την αποταμίευση και τη σύνταξη και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ενισχύοντας το προφίλ τους και διασφαλίζοντας βασικές ανάγκες των εργαζομένων τους.


Βάσει της Έρευνας για την Υγεία στην περιοχή EMEA της Aon, η κορυφαία πρόκληση για το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί η ανάγκη για βελτίωση της δέσμευσης και του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η επιβεβαιωμένη συσχέτιση της υγείας των εργαζομένων και το αίσθημα ασφάλειας που υπάρχει, με την παραγωγικότητα.

Από την πλευρά των εργαζομένων, κρίνεται απαραίτητο να εμπεδωθεί  η ιδέας της αποταμίευσης για την συνταξιοδότησή τους, δεδομένου ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης του κύριου ασφαλιστικού φορέα, το οποίο συνδέεται με τον συνολικό αριθμό των ετών εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι περίοδοι ανεργίας λαμβάνονται υπόψη μειώνοντας τα έτη εισφορών και κατά συνέπεια το ποσό της προσδοκώμενης σύνταξης.
 

1. Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης


Προσφέρουμε Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν το προφίλ τους ως εργοδότης, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι διαφυλάσσουν ένα επιπρόσθετο συμπληρωματικό εισόδημα την περίοδο συνταξιοδότησης.
 

Οφέλη

 
 • Οι εισφορές θεωρούνται για τις εταιρίες παραγωγική δαπάνη και δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για τον εργαζόμενο, οπότε δεν υπόκεινται σε φορολόγηση
 • Οι εισφορές των εργαζομένων που συμμετέχουν, εξαιρούνται από το φορολογητέο τους εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και δεν καταβάλλουν φόρο μέχρι την λήψη της παροχής
 • Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, απολαμβάνουν ειδικής αυτοτελούς φορολογικής μεταχείρισης, κατά την στιγμή κατά την οποία θα λάβουν την παροχή που δικαιούνται.
 

2. Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης


Βοηθάμε στη δημιουργία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης που έχουν ως σκοπό την παροχή ασφαλιστική προστασίας, πέραν της παρεχόμενης υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, στους ασφαλισμένους αλλά και στους δικαιούχους των παροχών αυτών, καλύπτοντας τις ανάγκες γήρατος και ασθένειας.

Τα επαγγελματικά ταμεία, αφορούν σε μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα κι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συστήνονται σε εθελοντική βάση, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των δυο μερών. Η υπαγωγή στην ασφάλιση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι προαιρετική, βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα, στην απασχόληση σε κοινό  εργοδότη ή στον κλάδο απασχόλησης  των μελών και βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 100 μελών.

 

Οφέλη

 
 • Οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών εκπίπτουν κατά 100%
 • Οι εφάπαξ παροχές δεν φορολογούνται
 • Ενίσχυση διαφάνειας

 

MAP Fund (Multiemployer Aon Provident Fund)


Εναλλακτικά στην δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, υπάρχει η δυνατότητα για χρήση του MAP Fund (Multiemployer Aon Provident Fund).

Η Aon δημιούργησε τον Οκτώβριο του 2014 στην Κύπρο το πρώτο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης πολλαπλών εργοδοτών MAP Fund (Multiemployer Aon Provident Fund), που αφορά σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα που καταχωρήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ αριθ. 41/2003 & 2341/2016. Σκοπός είναι ήταν να προσφέρει μια καινοτόμο λύση συνταξιοδότησης για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ειδικά για την κυπριακή / ελληνική αγορά. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη δρομολογηθεί από την Aon στις αγορές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της EMEA και της APAC.

Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ταμείων Επαγγελματικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσιών Εσωτερικών Προσόδων, το οποίο επιτρέπει στους εργοδότες και τους υπαλλήλους τους, να συμμετάσχουν σε αυτό που αποτελεί στην πραγματικότητα μια ολοκληρωμένη λύση, με την βέλτιστη διαχείριση και επενδυτική προσέγγιση.

Τα μέλη επωφελούνται από όλα τα φορολογικά πλεονεκτήματα ενός αυτόνομου ταμείου επαγγελματικών ασφαλίσεων, αλλά με την επιλογή των επιμέρους επενδύσεων να γίνεται από τα μέλη. Το MAP έχει καταχωριστεί ως διασυνοριακό IORP και πλέον είναι διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά.
 

Οφέλη

 
 • Μείωση του κόστους των επενδύσεων
 • Βελτιστοποίηση της ισορροπίας κινδύνου, απόδοσης και κόστους
 • Αριστεία στη διαχείριση παροχών
 • Πληροφορίες για τους εργοδότες σε πραγματικό χρόνο
 • Φορολογικά πλεονεκτήματα σύμφωνα με το ελληνικό IORP (δηλαδή "Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης")
 • Ανάθεση της ευθύνης διακυβέρνησης και διαχείρισης καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών σε ειδικούς
 • Πλήρης online πρόσβαση, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις δικές τους επενδυτικές στρατηγικές

 

Γιατί την Aon


Σε διεθνές επίπεδο, η Aon διαχειρίζεται $ 3.3 τρις περιουσιακά στοιχεία υπό συμβουλευτική υποστήριξη, διαθέτει περισσότερους από 5.500 επαγγελματίες και την έχουν εμπιστευτεί περίπου χίλιες επιχειρήσεις για τα προγράμματα συνταξιοδότησης τους.

Ζητήστε πληροφορίες