Greece Greece

Ελλιπής εφαρμογή προγραμμάτων υγείας από τους εργοδότες στην περιοχή ΕΜΕΑ


Η Aon δημοσιεύει την Έρευνα για την Υγεία στην περιοχή EMEA 2018.


Η Έρευνα για την Υγεία στην περιοχή EMEA 2018 της Aon (NYSE:AON) διαπιστώνει ότι, ενώ πολλοί εργοδότες αναγνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν στην επιρροή για διατήρηση της καλής υγείας των εργαζομένων τους, οι περισσότεροι δεν χρησιμοποιούν στρατηγικές που συνεισφέρουν θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η έρευνα, η οποία καλύπτει περισσότερους από 900 εργοδότες σε ολόκληρη την περιοχή ΕΜΕΑ, 25 κλάδους δραστηριοποίησης και 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενους, αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών ζητημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών και προκλήσεων, καθώς αναπτύσσουν στρατηγικές για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η πλειοψηφία των εργοδοτών αναγνωρίζει τη σημασία ύπαρξης ενός προγράμματος υγείας και ευεξίας το οποίο έχει καθοριστεί επαρκώς και για το οποίο όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί. Αναγνωρίζει επίσης τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ της υγείας των εργαζομένων και των επιδόσεών τους.

  • το 95% δηλώνει ότι αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζει στη θετική επιρροή για διατήρηση της καλής υγείας των εργαζομένων τους
  • σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων, είτε διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό ή σχεδιάζει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών στον τομέα της υγείας
  • οι περισσότεροι εργοδότες φαίνεται να έχουν καλή εικόνα για τα θέματα υγείας και ευεξίας που πρέπει να επικεντρωθούν, όπως για παράδειγμα, στους κινδύνους που απορρέουν από τον τρόπο ζωής και την οικονομική, σωματική και συναισθηματική ευεξία. Το 65% δηλώνει ότι το άγχος και τα θέματα ψυχικής υγείας είναι το κύριο μέλημά τους

Παρόλο το γεγονός ότι έχει αναγνωριστεί η συσχέτιση μεταξύ της υγείας των εργαζομένων και των επιδόσεων τους, πολλές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να εφαρμόζουν στρατηγικές που συνεισφέρουν θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση και η εφαρμογή προγραμμάτων υγείας, ανεξαρτήτως τύπου, είναι μικρότερη από ότι ήταν δύο χρόνια πριν.

  • μόνο το 40% των εργοδοτών δηλώνουν ότι έχουν μια καθορισμένη στρατηγική υγείας, παρόμοιο ποσοστό με το 2016 και ακόμη λιγότεροι (36%) έχουν σαφή εικόνα του αντίκτυπου (συμπεριλαμβανομένου του κόστους) των ζητημάτων υγείας στην επιχείρησή τους
  • τα βασικά εμπόδια στη λειτουργία ή την εφαρμογή επιτυχημένων προγραμμάτων ευεξίας, αφορούν στην απουσία προϋπολογισμού ή στην ύπαρξη προϋπολογισμού που δεν θεωρείται επαρκής, τη διάθεση περιορισμένων πόρων και την αδυναμία μέτρησης της αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε πρωτοβουλίας
  • μόνο το 22% των εργοδοτών χρησιμοποιεί δεδομένα για να στηρίξει τη στρατηγική τους για την υγεία και την ευεξία και μόνο το 12% μετρά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων υγείας τους
  • λιγότερο από το 40% των εργοδοτών εκτιμά πως η επικοινωνία των προγραμμάτων υγείας προς τους εργαζόμενους είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο
  • η έρευνα επίσης διαπιστώνει, ότι η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντων είναι το κορυφαίο ζήτημα για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού το 2018, ρίχνοντας στην τρίτη θέση, συγκριτικά με την τελευταία έρευνα το 2016, την αύξηση της παραγωγικότητας και των επιδόσεων των εργαζομένων. Η βελτίωση της δέσμευσης των εργαζομένων και του ηθικού είναι η δεύτερη μεγαλύτερη προτεραιότητα

Ο Andrew Cunningham, Commercial Leader, Health & Benefits, EMEA στην Aon δήλωσε: «Η έρευνα καταδεικνύει ότι η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων είναι πλέον το κορυφαίο ζήτημα για τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και είναι θετικό ότι πολλοί εργοδότες αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της καλής υγείας των εργαζομένων, των επιδόσεων και της δέσμευσης των εργαζομένων. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι στην πραγματικότητα οι εργοδότες πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούν εάν κάνουν αρκετά για να προστατεύσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τους. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε από τις θετικές προθέσεις στις μετρήσιμες επενδύσεις, αλλάζοντας τις στρατηγικές επικοινωνίας με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των εργαζομένων.»

Ο Matthew Lawrence, Chief Broking Officer, Health & Benefits, EMEA στην Aon δήλωσε: «Παρόλο που αρκετές επιχειρήσεις έχουν πλέον έναν καθορισμένο προϋπολογισμό για προγράμματα υγείας, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν φαίνεται να συμβάλλει αρκετά στην προσπάθεια πολλών εργοδοτών να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τους. Είναι σημαντικό οι εργοδότες να σκεφτούν τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του προϋπολογισμού αυτού, το ρόλο που άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να διαδραματίσουν στη διαδικασία υποστήριξης και χρηματοδότησης πρωτοβουλιών που σχετίζονται με θέματα υγείας και ευεξίας και όπου είναι εφικτό, να χρησιμοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο αυτά που ήδη πληρώνουν, όπως για παράδειγμα, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει ο ασφαλιστικός σύμβουλος.»

Συμπλήρωσε επίσης «Το πιο σημαντικό είναι πως οι πρωτοβουλίες χρειάζεται να εστιάζουν στα σημεία όπου έχουν παρατηρηθεί αδυναμίες και μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην αξία της επένδυσης όσο και στην απόδοση της επένδυσης. Για παράδειγμα, η χρήση δεδομένων και η παροχή διορατικής ανάλυσης, θα πρέπει να οδηγούν σε στοχοθετημένη δράση και μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη. Σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων σε αυτήν την έρευνα, δεν εκμεταλλεύεται αυτήν την ευκαιρία. Το 85% των ερωτηθέντων στην προηγούμενη έρευνα, ανέφερε ότι σκόπευε να αρχίσει να μετράει την αποτελεσματικότητά τους κάτι που όμως δεν υλοποιήθηκε, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από το 88% που λένε το ίδιο φέτος, θα έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα μέτρησης έως το 2020.»

Η Βούλα Δραγάτη, Employee Benefits Leader στην Aon Risk Solutions δήλωσε: «H υγεία αναδεικνύεται σε πρωτεύον αγαθό στον εργασιακό χώρο και η διαφύλαξή του αποτελεί πρόκληση μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας. Ο ελλιπής προϋπολογισμός και η έλλειψη στρατηγικής η οποία αξιοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση, δυσχεραίνουν το έργο των εργοδοτών και αναστέλλουν την ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου από μέρους τους. Είναι σημαντικό οι εργοδότες να επικοινωνούν τα υπάρχοντα προγράμματα υγείας στο προσωπικό τους, να χρησιμοποιούν δεδομένα για να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους και να επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων, όπου δεν υπάρχουν, γινόμενοι κοινωνοί στη διαμόρφωση μίας νοοτροπίας διαφύλαξης της υγείας, που θα συμβάλλει στη βελτίωση της ευεξίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων τους.»

Σημείωση προς τους συντάκτες

Η Έρευνα για την Υγεία στην περιοχή ΕΜΕΑ 2018 της Aon, πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συνολικά 913 εργοδότες / επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού συμμετείχαν στην έρευνα από 35 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η έρευνα καλύπτει πάνω από 25 κλάδους δραστηριοποίησης και 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Η έκθεση περιλαμβάνει αποτελέσματα και αναλύσεις για τις 22 χώρες που είχαν τουλάχιστον 20 συμμετοχές με επικυρωμένο ερωτηματολόγιο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.