Greece Greece

Aon/Ponemon: Συγκριτική Έκθεση Μετακύλισης Κυβερνοκινδύνων ΕΜΕΑ 2017

Τέσσερις φορές υψηλότερες οι ασφαλιστικές δαπάνες που σχετίζονται με κίνδυνους περιουσίας έναντι των αντίστοιχων για κυβερνοκινδύνους

  • Μόνο το 15% των πιθανών ζημιών σε πληροφοριακά συστήματα, τα οποία αποτελούν άυλα περιουσιακά στοιχεία, καλύπτονται από ασφάλιση, ενώ σχεδόν το 60% των συνολικών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προστατεύονται
  • Το 38% των επιχειρήσεων στην περιοχή EMEA, έχουν υποστεί απώλειες στον κυβερνοχώρο τους τελευταίους 24 μήνες, με μέσο όρο $ 3,3 εκατ. ανά περιστατικό
  • Μόνο το 30% των επιχειρήσεων στην περιοχή EMEA, «έχει πλήρη επίγνωση» των νομικών και οικονομικών συνεπειών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Η Συγκριτική Έκθεση Μετακύλισης Κυβερνοκινδύνων ΕΜΕΑ 2017 που δημοσίευσε η Aon σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ponemon, μια κορυφαία εταιρεία ερευνών στην προστασία ιδιωτικού απόρρητου, στην προστασία δεδομένων και στην ασφάλεια των πληροφοριών, διαπιστώνει ότι οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την αυξανόμενη αξία της τεχνολογίας και των πληροφοριών ως άυλα περιουσιακά στοιχεία, παρόλα αυτά διαθέτουν τέσσερις φορές μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την ασφάλιση κινδύνων σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (PP&E).

«Στόχος μας είναι να συγκρίνουμε τις επιπτώσεις που έχουν στις οικονομικές καταστάσεις, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και η έκθεση σε κυβερνοκινδύνους», δήλωσε ο Dr. Larry, Ponemon. «Η καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, θα βοηθήσει τους οργανισμούς να κατανείμουν και να προσδιορίσουν τους πόρους που χρειάζονται, για τη μετακύλιση και την ελαχιστοποίηση των κυβερνοκινδύνων».

Η έκθεση διαπίστωσε ότι, ενώ το 38% των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι έχουν υποστεί απώλειες στον κυβερνοχώρο τους τελευταίους 24 μήνες, μόνο το 15% της πιθανής μέγιστης απώλειάς τους (PML) καλύπτεται από ασφάλιση. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όρια που αγοράζονται στην ασφάλιση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (PP&E), όπου συνήθως καλύπτεται περίπου το 60% της πιθανής μέγιστης απώλειας (PML). Η έκθεση δείχνει επίσης ότι, ο αντίκτυπος της διακοπής εργασιών σε πληροφοριακά συστήματα, είναι κατά 50% μεγαλύτερος σε σχέση με το τι ισχύει στα ακίνητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό (PP&E)*.

Η Vanessa Leemans, Chief Operating Officer - Global Cyber Insurance Solutions, Aon σχολίασε σχετικά: «Η μελέτη αυτή συνέκρινε την ασφάλιση συγκεκριμένων ενσώματων έναντι άυλων περιουσιακών στοιχείων και διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι οργανισμοί δαπανούν πολύ περισσότερο για την ασφάλιση περιουσίας σε σχέση με την ασφάλιση κυβερνοκινδύνων, παρά το γεγονός ότι στα δημοσιευμένα έγγραφά τους, δηλώνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του οργανισμού αποδίδεται σε άυλα περιουσιακά στοιχεία.»

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, ότι μόνο το 30% των επιχειρήσεων «έχει πλήρη επίγνωση» των νομικών και οικονομικών συνεπειών του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Ο GDPR τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και εισάγει την ειδοποίηση εντός 72 ωρών, για όλες τις παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, εκτός από εκείνες που είναι απίθανο να δημιουργήσουν κίνδυνο στην ιδιωτικότητα των ατόμων. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση με τον GDPR, θα αυξηθούν έως και € 20 εκατ. ή 4% του συνολικού κύκλου εργασιών ενός οργανισμού (ανάλογα ποιο είναι υψηλότερο). Οι ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν να βλέπουν την αύξηση της ζήτησης για κάλυψη κυβερνοκινδύνων, καθώς η ευαισθητοποίηση γύρω από τον κυβερνοχώρο γίνεται θέμα που αφορά κάθε επιχείρηση.

Η Vanessa Leemans συμπεραίνει ότι, «με το 65% των οργανισμών στην περιοχή ΕΜΕΑ να αναμένει αύξηση της έκθεσής τους στους κυβερνοκινδύνους κατά τα επόμενα δύο χρόνια, οι κυβερνοκίνδυνοι θα πρέπει να προσεγγιστούν σε επίπεδο επιχείρησης, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ανθεκτικότητα. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επίπεδο επιχείρησης, αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση, προληπτική διαχείριση κινδύνου, σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και ασφάλιση κυβερνοκινδύνων.»

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, Senior Risk Consultant στην Aon Greece σχολίασε: «Καθώς η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται γρήγορα σε μια πιο ψηφιοποιημένη και διασυνδεδεμένη εποχή, η έκθεση στον κυβερνοχώρο γίνονται πολύ μεγαλύτερη και περισσότερο πολύπλοκη. Οι οργανισμοί καλούνται να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και να επικεντρωθούν στην αύξηση της ανθεκτικότητας τους, έναντι των κυβερνοκινδύνων.»

Για να κατεβάσετε ένα αντίγραφο της Συγκριτικής Έκθεσης Μετακύλισης Κυβερνοκινδύνων ΕΜΕΑ 2017, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Σημειώσεις προς τους Συντάκτες:

Η Συγκριτική Έκθεση Μετακύλισης Κυβερνοκινδύνων ΕΜΕΑ 2017 που δημοσίευσε η Aon σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ponemon, βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 500 άτομα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και εμπλέκονται τόσο στη διαχείριση κινδύνων του κυβερνοχώρου, όσο και στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων που αφορούν την επιχείρησή τους. Το 35% των ερωτηθέντων ασχολείται με την οικονομική διεύθυνση, τη διαχείριση διαθεσίμων και το λογιστήριο, το 25% με τη διαχείριση κινδύνων, το 17% με την εταιρική συμμόρφωση/έλεγχο και το 9% με τη γενική διεύθυνση.

* Κατά μέσο όρο, η συνολική αξία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (PP&E), συμπεριλαμβανομένων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) και βιομηχανικών συστημάτων ελέγχου, είναι περίπου $ 932 εκατ. για τις εταιρείες που εκπροσωπούνται στην έρευνα αυτή. Η έκθεση υπολογίζει τη μέση συνολική αξία των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν αρχεία πελατών, αρχεία υπαλλήλων, οικονομικές αναφορές, αναλυτικά δεδομένα, πηγαίο κώδικα, μοντέλα, μεθόδους και άλλη πνευματική ιδιοκτησία, ύψους $ 1,092 εκατ.

Σχετικά με την Aon

Η Aon plc (NYSE: AON) αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας. Οι 50.000 συνάδελφοί μας σε 120 χώρες επιτυγχάνουν αποτελέσματα για πελάτες μέσω της χρήσης δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αναλύσεων, για την παροχή πληροφοριών που μειώνουν την αστάθεια και βελτιώνουν την απόδοση.

Ακολουθήστε την Aon στο Twitter: https://twitter.com/Aon_plc

Κάντε εγγραφή για τα News Alerts: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58