Aon: Leader in human resources, reinsurance & risk

Veelgestelde vragen over sociale regelingen


Wat is de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)?
De WTL is een nieuwe wet om premiekortingen en subsidieregelingen te harmoniseren. Deze wet bestaat uit twee regelingen:
1. Lage Inkomensvoordeel (LIV);
2. Loonkostenvoordeel (LKV).
Wat is het Lage Inkomensvoordeel?
Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers bedoeld om ze te stimuleren medewerkers aan te nemen die tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen.
Wat is het Loonkostenvoordeel?
Het LKV vervangt huidige premiekortingen voor bijvoorbeeld oudere werklozen, arbeidsbeperkten of personen met een arbeidshandicap.
Wanneer treden deze wetten in werking?
Het LIV en LKV hebben twee verschillende ingangsdata:
- het LIV is per 1 januari 2017 ingegaan;
- het LKV gaat per 1 januari 2018 in.
Hoe hoog is het LIV?
Het LIV is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld hoeveel uur iemand werkt en hoeveel iemand verdiend.
- Werkgevers ontvangen voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het WML verdienen maximaal EUR 2.000,- LIV-korting per jaar.
- Werkgevers ontvangen voor werknemers die tussen de 110% en 125% van het WML verdienen maximaal EUR 1.000,- LIV-korting per jaar.
Wie verzorgt het Lage Inkomensvoordeel?
Het UWV en de Belastingdienst zijn samen verantwoordelijk voor de WTL. Zowel het LKV alsook het LIV worden door het UWV berekend en door de Belastingdienst uitbetaald.
Hoelang ontvang ik Lage Inkomensvoordeel?
Het LIV kent geen einddatum. Een werkgever ontvangt dit zolang de medewerker in dienst is en aan de voorwaarden voor LIV voldoet.
Wanneer ontvangt de werkgever het geld?
Op dit moment worden premiekortingen en subsidieregelingen maandelijks verrekend met lopende loonaangiften. Het LIV en LKV worden eenmaal per jaar uitbetaald tussen juni en augustus. De uitbetaling gaat dan over het voorgaande jaar.
Hoe hoog is het Loonkostenvoordeel?
De hoogte van het LKV is afhankelijk van de situatie van uw nieuwe medewerker. Hieronder is een schematisch overzicht gegeven van de meest voorkomende oude premiekortingen en de nieuwe LKV-bedragen.

Doelgroep Huidige premiekorting Maximum WTL (LIV en LKV)
LIV 100% - 110% WML n.v.t. EUR 2.000,-
LIV 110% - 125% n.v.t. EUR 1.000,-
LKV ouderen (56+) EUR 7.000,- EUR 6.000,-
LKV arbeidsgehandicapten (WAO/WIA) EUR 7.000,- EUR 6.000,-
LKV arbeidsbeperkten (banenafspraak) Verschillend EUR 2.000,-
Hoe kan ik aanspraak maken op Loonkostenvoordeel?
Om aanspraak te maken op LKV dient u een doelgroepverklaring aan te laten vragen door uw nieuwe medewerker. Uw medewerker kan u ook machtigen een doelgroepverklaring namens hem/haar aan te vragen.
Mag ik mijn nieuwe werknemer vragen naar zijn/haar uitkeringssituatie voorafgaand aan het dienstverband?
In art. 38b Ziektewet is geregeld dat een werknemer na twee maanden dienstverband openheid moet geven aan de werkgever of hij/zij onder een vangnetregeling valt.
Wat is de Participatiewet?
De Participatiewet heeft een aantal regeling samengevoegd en taken vanuit de overheid gedelegeerd naar de gemeenten.
Wat is de Banenafspraak?
De Banenafspraak is een afspraak tussen sociale partners en de overheid om in 2025 125.000 arbeidsplaatsen te creëren voor personen met een arbeidsbeperking.
Wie vallen er onder de Banenafspraak?
- personen die onder de Wajong vallen;
- personen met een ID-baan;
- personen met een Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)-indicatie;
- personen met een Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)-baan; - personen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen.
Hoeveel arbeidsplaatsen moeten elk jaar worden gerealiseerd?
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel banen er elk jaar door de sector markt en overheid gecreëerd moeten worden (x1.000).

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Overheid 3 6.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 25 25
Markt 6 14 23 31 40 50 60 70 80 90 100
Wat is de Quotumwet?
De Quotumwet is de 'stok achter de deur' indien de Banenafspraak niet wordt gerealiseerd. Indien in enig jaar het aantal banen voor arbeidsbeperkten niet wordt gerealiseerd, dan treedt de Quotumwet in werking. De Quotumwet zorgt ervoor dat de werkgevers* in Nederland een percentage van hun arbeidsplaatsen moeten laten invullen door personen met een arbeidsbeperking. Doen ze dit niet (voldoende) dan krijgen ze een quotumheffing van EUR 5.000,- voor elke niet ingevulde arbeidsplaats.

* de Quotumwet geldt alleen voor werkgevers met meer dan 25 medewerkers in dienst
Wie vallen er onder de Quotumwet?
Onder de Quotumwet vallen:
- personen die onder de Wajong vallen;
- personen met een ID-baan;
- personen met een Wiw-baan;
- personen met een Wsw-indicatie;
- personen in de Wwb die niet zelfstandig het wettelijk minimum loon kunnen verdienen;
- personen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die zonder een voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met een voorziening wel.
Hoe hoog wordt het quotumpercentage?
In het sociaal akkoord uit 2013 werd gesproken over 5%. Dit percentage geldt niet meer. Het quotumpercentage wordt per jaar per sector vastgesteld afhankelijk van het aantal banen dat gecreëerd had moeten zijn.