Poland

ESGAon jako globalna korporacja prowadzi politykę uwzględniającą w swojej działalności wytyczne wynikające z celów ESG, na każdym poziomie obowiązywania tych celów, a działania i priorytety Aon w tym zakresie obrazuje raport z realizacji celów zrównoważonego rozwoju ESG za 2021 r., znajdujący się pod linkiem: 2022 ESG Impact Report.
 
Dodatkowo, na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych Aon Polska sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że:
 
Polityka wynagradzania Aon oraz polityka wynagradzania pracowników Aon jest ukształtowana w taki sposób, aby stanowić zachętę do uwzględniania w pracy brokera uczciwości, rzetelności, profesjonalizmu oraz najlepiej pojętego interesu naszych Klientów. Polityka ta nie pozostaje w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju ani nie zachęca do podejmowania ryzyka, które stałoby w jakikolwiek sposób w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
Z uwagi na brak w swojej aktualnej ofercie dla Klientów usług doradztwa w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych), Aon nie stosuje polityki dotyczącej integracji ryzyka zrównoważonego rozwoju w ramach usług doradztwa ubezpieczeniowego, dotyczących tych produktów ani nie stosuje strategii dotyczącej odwróconej oceny wpływu (Principal Adverse Impact) ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 
Aon dokonuje jednak corocznej weryfikacji swojego podejścia, mając na względzie zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz otoczenie regulacyjne.
 

 
 

Aon, as a global corporation, has a policy of incorporating guidelines derived from the ESG goals into its operations and activities, as illustrated by the 2021 ESG Sustainability Goals Impact Report, found at the link: 2022 ESG Impact Report.
 
Pursuant to Articles 3 (1), 4 (1), 5 (1) and 10 (1) of EU Regulation, 2019/2088 of the European Parliament and Council, dated November 27th 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector, Aon Polska sp. z o.o. hereby declares that:
 
Aon's remuneration policy and the remuneration policy for Aon's employees are designed in such a way as to promote honesty, integrity, professionalism and acting in the best interests of our clients. The policy does not conflict with the principles of sustainability, nor does it encourage risk-taking that would in any way conflict with the principles of sustainability.
 
Due to the fact that Aon does not currently offer insurance advisory services to clients as referred to in Group 3 of Division I of the Annex to the Insurance and Reinsurance Business Act (i.e., insurance investment products), Aon does not have a policy in this regard, nor does it apply the Principal Adverse Impact strategy regarding the integration of sustainability risks in respect of insurance advisory services.
 
Aon will review its approach annually, in view of changes to both market conditions and the regulatory environment.
 
Znajdź biuro