Poland

Rozwiązania w zakresie M&A – Aon Mergers & Acquisitions Solutions

Transakcje korporacyjne takie jak fuzje, wykupy menedżerskie czy przejęcia (M&A) to procesy podlegające kompleksowym uwarunkowaniom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Nieznane i nieskwantyfikowane przed zamknięciem transakcji ryzyka –​ niezależnie od ich natury – to wciąż jedno z najistotniejszych zagrożeń, jeśli chodzi o powodzenie tego typu przedsięwzięć.

Przeniesienie zobowiązań związanych z M&A na rynek ubezpieczeniowy umożliwia zwiększenie zwrotu z inwestycji, a także redukuje potencjalne ryzyka związane z udziałem spółki, funduszu lub inwestorów w transakcjach fuzji i przejęć.


Rynek ubezpieczeniowy stanowi alternatywne źródło kapitału w celu zmniejszenia ryzyka, ułatwienia i usprawnienia transakcji M&A.
Rozwiązania transakcyjne:

Warranty & Indemnity
 
 • Ubezpieczenie Warranty & Indemnity pozwala sprzedającym poszerzyć zakres i okres udzielanych zabezpieczeń transakcyjnych, ułatwiając zamknięcie transakcji bez angażowania środków własnych, co może pozytywnie wpłynąć na kształt oferty składanej przez kupujących.
 • Ochrona W&I wzmacnia potencjał kupującego do przywrócenia standardowego działania nabywanego przedsiębiorstwa po wystąpieniu nieprzewidzianych umową okoliczności, a nie tylko w prosty sposób zastępuje typowe zabezpieczenie udzielane przez sprzedającego.
 • W sytuacji przetargowej można zastosować strategię włączenia ubezpieczenia W&I do składanej propozycji zakupu w celu wywarcia dodatkowej presji konkurencyjnej na pozostałych oferentów.

Tax Liability Insurance
 
 • Ogranicza lub eliminuje warunkowe zaangażowanie podatkowe wynikające z transakcji, inwestycji lub innej sytuacji podatkowej, w przypadku gdy leżące u ich podstaw wnioski prawne mogą zostać w przyszłości zakwestionowane przez organy podatkowe.
 • Zapewnia większą pewność ceny zakupu dla nabywcy w kontekście fuzji i przejęć poprzez wyodrębnienie zidentyfikowanej ekspozycji podatkowej.
 • Umożliwia sprzedającym czyste wyjście z transakcji, eliminując długoterminowe narażenie na ryzyko podatkowe.

Title & Legal Indemnities
 
 • Pomaga zabezpieczyć nieruchomości w przypadku sporów i roszczeń o prawa własności i udziały.
 • Może również chronić przed znanymi ryzykami, które są zdefiniowane w umowie sprzedaży i nabycia (SPA).
 • Zaspokaja wymogi instytucji finansujących związane z zabezpieczeniem wierzytelności.
 • Zapewnia komfort deweloperom, inwestorom, kredytodawcom i kontrahentom w przypadku spornego lub niepewnego ryzyka.

Litigation Insurance
 
 • Umożliwia wyodrębnienie zobowiązań, które mogą wynikać z toczących się lub przewidywanych sporów sądowych, arbitrażowych lub innych sporów.

 • Szczególnie przydatne w kontekście sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku gdy nierozwiązany spór uniemożliwiłby postępowanie sprzedażowe lub miałby znaczący wpływ na cenę przedsiębiorstwa.
 • Ubezpieczenie usuwa ten niepewny element z negocjacji, przez co ułatwia przeprowadzenie transakcji.


Kontakt

 

Magdalena Kluczek
Client Manager
magdalena.kluczek@aon.pl


Magdalena Rejchert
Aon Global Clients Director
magdalena.rejchert@aon.pl