Poland
Wycena rezerw na inne świadczenia pracownicze | Aon Hewitt

Wycena rezerw na inne świadczenia pracownicze

Oprócz podstawowych aktuarialnych wycen rezerw na świadczenia pracownicze (takich jak: odprawy emerytalno-rentowe, odprawy pośmiertne i nagrody jubileuszowe) przeprowadza się także wyceny zobowiązań na inne świadczenia.

Należą do nich przede wszystkim świadczenia takie jak: 

  • deputaty węglowe,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów (np. opieka medyczna, odpis na ZFŚS),
  • inne (np. abonamenty telefoniczne).
 

Deputaty węglowe

Deputat węglowy jest to ekwiwalent pięniężny otrzymywany z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Uprawnionymi do otrzymania tego świadczenia są: 

  • emeryci i renciści, którzy w przeszłości pobierali bezpłatny węgiel od przedsiębiorstw robót górnicznych lub pracowali w tych przedsiębiorstwach,
  • rodziny (najczęściej małożonek/małżonka/dzieci) osób, które pobierały bezpłatny węgiel od wspomnianych przedsiębiorstw lub pracowali w tych przedsiębiorstwach po śmierci tych osób,
  • pracownicy zakładów górniczych objęci zakładowym układem zbiorowym pracy (z dnia 21 grudnia 1991 roku), którzy przeszli na emeryturę/rentę w latach 2002-2006 i zostali uprawnieni do bezpłatnego węgla, lecz nie pobierali ekwiwalentu,
  • byli uprawnieni pracownicy w przypadku likwidacji kopalni przed 2007 rokiem.
     

Odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów

Zakład Pracy, w którym funkcjonuje system świadczeń dla emerytów i rencistów w postaci świadczeń z ZFŚS, rok do roku przeprowadza odpis na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca jest zobowiązany do dokonywania odpisów na aktualnie zatrudnionych pracowników oraz na emerytów i rencistów objętych opieką socjalną.

Wysokość odpisu jest ustalana w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzedzającym roku (lub w jego drugim półroczu). Rezerwę należy zawiązać zarówno za aktualnych emerytów i rencistów, jak też za aktualnych aktywnych pracowników, wziąwszy pod uwagę prawdopodobieństwo ich przejścia w przyszłości na emeryturę lub rentę. Do wyceny należy przyjąć wiele założeń, zarówno finansowych, jak i demograficznych, aby oszacowana wysokość rezerwy była jak najbardziej zbieżna z sytuacją rzeczywistą.
 

Standardy aktuarialnej wyceny rezerw na wymienione świadczenia

Nadzorujące instytucje finansowe zalecają, aby wycena aktuarialna została obliczona zgodnie z zasadmi standardów księgowych (MSR 19, US GAAP ASC 715 czy KSR Nr 6) przez uprawnionego aktuariusza wpisanego na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego.