Poland
Wycena rezerw na nagrody jubileuszowe

Wycena rezerw na nagrody jubileuszowe

Nagrody jubileuszowe to świadczenia pracownicze wypłacane w trakcie trwania stosunku pracy, których termin płatności jest odroczony w czasie. Tak jak odprawy emerytalno-rentowe czy odprawy pośmiertne są one źródłem długoterminowych zobowiązań firmy wobec jej pracowników.
 

O nagrodzie jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa to najczęściej świadczenie pieniężne wypłacane pracownikowi w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy u pracodawcy. Nie jest ona regulowana Kodeksem pracy, co oznacza, że w niektórych zakładach system nagród jubileuszowych nie funkcjonuje. 

Obowiązkowy system nagród jubileuszowych jest przewidziany tylko w niektórych spółkach, które są regulowane m.in. ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, ustawą o służbie cywilnej, ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o pracownikach urzędów skarbowych itp.
 

Wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe

Zasady i tryb wypłacania świadczenia dla grup pracowniczych obowiązkowo objętych systemem nagród jubileuszowych są określone w aktach wykonawczych do ustaw dla konkretnych grup zawodowych. W przypadu spółek, gdzie system nagród jubileuszowych nie jest obligatoryjny, lecz dodatkowy, kwestia zasad wypłat jest zazwyczaj uregulowana w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym

Podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej jest najczęściej wynagrodzenie pracownika z dnia poprzedzającego wypłatę nagrody lub stała kwota ustalona odgórnie niezależnie od wynagrodzenia pracownika.

Częstość przyznawania nagrody jubileuszowej oraz jej kwota są czynnikami, które mają największy wpływ na wysokość rezerwy na nagrody jubileuszowe. Na wysokość rezerwy wpływają także w dużej mierze założenia finansowe i demograficzne, które należy przyjąć w taki sposób, aby obliczona wysokość rezerwy była jak najbardziej zbieżna z sytuacją rzeczywistą.
 

Standardy aktuarialnej wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe

Najbardziej rekomendowaną formą oszacowania wysokości rezerwy na nagrody jubileuszowe jest wycena aktuarialna "projected unit cost" przeprowadzona przez uprawnionego aktuariusza wpisanego na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego. Obliczona wartość powinna zostać zawiązana jako rezerwa według standardów księgowych takich jak MSR 19, US GAAP ASC 715 czy KSR Nr 6.