Poland
Wycena rezerw na odprawy emerytalno-rentowe | Aon Hewitt

Wycena rezerw na odprawy emerytalno-rentowe

Świadczenia pracownicze, takie jak odprawy emerytalne i rentowe, są źródłem długoterminowych zobowiązań firmy wobec jej pracowników.
 

O odprawie emerytalnej i rentowej

Odprawa emerytalno-rentowa to świadczenie, do którego uprawniony zostaje pracownik, jeśli spełni dwa podstawowe warunki:

  • uzyska uprawnienia do emerytury lub do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • w związku z powyższym rozwiąże stosunek pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy wysokość odprawy emerytalnej lub rentowej wynosi jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia liczonego jak podstawa ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W praktyce jednak wiele firm stosuje bardziej szczodre charakterystki planów. Najczęściej wysokości odpraw wzrastają wraz z długością przepracowanego okresu u danego pracodawcy. Rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe najczęściej wylicza się wraz z odprawą pośmiertną.
 

Wysokość rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe

Podstawowymi dokumentami, które opisują charakterystyki planów potrzebne do wyceny rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, są przepisy prawa pracy, zapisy w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym, które obowiązują w danej spółce.

Dodatkowo w fazie przygotowań do wyceny niezbędne będą informacje na temat:

  • prawdopodobieństwa odejścia pracownika z jednostki (rotacja pracownicza),
  • makroekonomicznych czynników finansowych takich jak: stopa dyskontowa czy inflacja (na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej), 
  • planowanego rocznego wzrostu płac,
  • zdarzeń nadzwyczajnych, które wystąpiły w spółkach w ciągu danego roku finansowego lub planowanych w przyszłości.
     

Standardy aktuarialnej wyceny rezerw na odprawy emerytalno-rentowe

Zgodnie ze standardami księgowymi narzuconymi zarówno przez MSR 19, US GAAP ASC 715, jak i KSR Nr 6 wartość bieżąca zobowiązań na świadczenia pracownicze, wyliczona przez uprawnionego aktuariusza, powinna być zaksięgowana jako rezerwa.

Aby obliczyć wysokość rezerwy, najczęściej stosuje się wycenę aktuarialną "Projected unit cost". Jest to metoda najbardziej rekomendowana przez nadzorujące jednostki finansowe. Zgodnie z zaleceniami standardów rachunkowości rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe powinien wyliczać licencjonowany aktuariusz wpisany na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego.