Poland
Wycena rezerw na odprawy pośmiertne

Wycena rezerw na odprawy pośmiertne

Jeżeli spółka nie posiada grupowego ubezpieczenia pracowników na życie, powinna zawiązywać rezerwę na odprawy pośmiertne. Świadczenia te są źródłem długoterminowych zobowiązań firmy wobec jej pracowników.
 

O odprawie pośmiertnej

Odprawa pośmiertna to świadczenie, do którego uprawniona zostaje rodzina (najczęściej małżonek/małżonka/dzieci) po śmierci pracownika, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania jego stosunku pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy wysokość odprawy pośmiertnej zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,
  • równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat,

przy czym jako wynagrodzenie należy rozumieć kwotę liczoną jak podstawę ekiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Rezerwę na odprawę pośmiertną najczęściej wylicza się wraz z odprawą emerytalno-rentową.
 

Wysokość rezerwy na odprawy pośmiertne

Charakterystyka planu związana z wypłatą odprawy pośmiertnej może być bardziej szczodra niż ta opisana w Kodeksie pracy. Oprócz przepisów prawa pracy, kwestia ta uregulowana powinna być także w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym, które obowiązują w danej spółce.

Na wysokość aktuarialnej rezerwy na odprawy pośmiertne w największym stopniu wpływa prawdopodobieństwo śmierci pracownika. Dodatkowo, do przeprowadzenia aktuarialnej wyceny należy przyjąć szereg założeń finansowych i demograficznych, aby wysokość rezerwy była jak najbardziej spójna z sytuacją rzeczywistą.
 

Standardy aktuarialnej wyceny rezerw na odprawy pośmiertne

Według międzynarodowych standardów księgowych (MSR 19, US GAAP ASC 715), jak i również tych lokalnych (KSR Nr 6), wartość bieżąca zobowiązań na odprawy pośmiertne, wyliczona przez licencjonowanego aktuariusza, powinna być zawiązana jako rezerwa.

Najbardziej zalecaną metodą oszacowania wysokości tego zobowiązania jest wycena aktuarialna wykonywana przez uprawnionego aktuariusza wpisanego na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego.