Poland
Aktuarialna rezerwa na świadczenia pracownicze | Aon Hewitt

Aktuarialna rezerwa na świadczenia pracownicze


Loading

Świadczenia pracownicze, które będą wypłacone pracownikowi po ustaniu zatrudnienia (np. odprawa emerytalna) oraz świadczenia o odroczonym terminie płatności wypłacane w trakcie trwania stosunku pracy (np. nagrody jubileuszowe) są źródłem długoterminowych zobowiązań firmy wobec jej pracowników.

Zgodnie ze standardami księgowymi narzuconymi zarówno przez MSR 19, US GAAP ASC 715 jak i KSR Nr 6 wartość bieżąca zobowiązań na świadczenia pracownicze, wyliczona przez uprawnionego aktuariusza, powinna być zaksięgowana jako rezerwa.

Dlaczego należy tworzyć rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych?

Rezerwa dla każdego pracownika powinna zależeć zarówno od okresu już przepracowanego w firmie jak i od okresu przyszłego zatrudnienia, którego oszacowanie powinno uwzględniać prawdopodobieństwo dalszego pozostania pracownika w przedsiębiorstwie.

W uproszczeniu, wraz ze zbliżaniem się dnia, w którym świadczenie będzie pracownikowi wypłacone, rezerwa rośnie tak, aby osiągnąć wartość świadczenia dokładnie w momencie jego wypłaty. Stosowanie tego podejścia zapewnia płynność wypłat oraz pozwala uniknąć skokowych wzrostów kosztów związanych z koniecznością wypłacenia świadczeń większej liczbie pracowników w tym samym roku.

Kto powinien przeprowadzać aktuarialną wycenę na świadczenia pracownicze?

Zgodnie z zaleceniami standardów rachunkowości, rezerwy na świadczenia pracownicze powinien wyliczać licencjonowany aktuariusz wpisany na listę aktuariuszy Komisji Nadzoru Finansowego.

Najczęściej wyliczane rezerwy aktuarialne

Kontakt

Nagrody za usługi aktuarialne