Finland


Aon ennakoi haasteita eurooppalaisessa vakuutusmarkkinassa

Jun 13, 2019 | Antero Airo

Aon plc:n julkaisemasta raportista, “Navigating a Changing Insurance Market,”  ilmenee, että eurooppalainen yritysvakuutusmarkkina on kääntymässä kohti tiukentuvia markkinaolosuhteita. Tällä tulee olemaan vahvoja vaikutuksia asiakkaiden ehtoihin, hintoihin ja vakuutusten saatavuuteen.
 
Aonin raportin mukaan muutoksen taustalla ovat vakuuttajien reaktiot suurvahinkojen aiheuttamaan korvausmenon korkeaan tasoon, kasvaneisiin toimintakustannuksiin, lisääntyvään kysyntään ja kehittyviin riskeihin. Pelkästään vuosina 2017 ja 2018 luonnonkatastrofivahingot ylsivät maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ennätyslukemaan 247 mrd. USD. Tämä suurvahinkojen ennätysmäinen kasvu yhdistyy lisääntyneeseen epävarmuuteen tulevista vahingoista asiakkaiden antaessa suuremman merkityksen kehittyville riskeille kuten aineettomalle omaisuudelle, kybervahingoille ja aineettomista vahingoista johtuville liiketoiminnan keskeytysvahingoille, joihin on saatavilla vain rajoitetusti historiallista dataa ja kehittymättömämpiä riskimalleja.
 
Yritysvakuutusasiakkaille muutos tarkoittaa tietyillä markkina-alueilla todennäköisesti hintojen nousua, vaikeammin saatavissa olevaa vakuutuskapasiteettia, kiristyviä ehtoja sekä vakuuttajien kriittisempää suhtautumista vastuunvalintaan ja riskienhallinnan käytäntöihin.
 
Aonin EMEA-alueen Chief Broking Officer Hugo Wegbrans sanoo: “Yritysvakuutusmarkkina on ollut asiakkaille hyvin suotuisa viimeisellä vuosikymmenellä, jota pitkittynyt pehmeän markkinan aika on tukenut. Tämä, lisääntyneiden vahinkojen ohella, on johtanut yhdensuuntaiseen muutokseen vakuuttajien asenteissa koskien uudenlaista tarkastelua tuottavuuden suhteen. On ratkaisevaa, kuinka me toimialana vastaamme muuttuvaan markkinaan. Markkina kiristyy ja asiakkaiden on arvioitava lähestymistapansa uudelleen sekä varmistettava, että tiedonvaihto lisääntyy osapuolten välillä pitkin vuotta, jotta voidaan välttää yllätykset uudistusten aikaan.”
 
Vaikutusten laajuus vaihtelee Euroopassa maittain ja vakuutuslajeittain. Raportin mukaan haasteet kohdistuvat enemmän sinne, missä asiakkaat eivät tarjoa riittävästi tietoa riskinvalintaa varten tai varaa riittävästi aikaa uudistusprosessilleen. Sitä vastoin hyvän vahinkohistorian, riittävän tietoaineiston, proaktiivisen riskienhallinnan ja tarkoin harkitun strategian tukemana voidaan yhä päästä hyviin lopputuloksiin vakuutusmarkkinoilla.
 
Suomen näkökulmasta vakuutusmarkkina toimii edelleen pääsääntöisesti hyvin. Vakuutuslajit ja asiakassegmentit, joissa kotimaisten vakuuttajien markkinaosuudet ovat suuria, eivät juurikaan näytä merkkejä tiukentuvasta markkinasta. Toisaalta niissä vakuutuslajeissa ja asiakassegmenteissä, joissa kansainvälisten vakuuttajien markkinaosuudet ovat suurempia, muutoksen merkit ovat selvemmin näkyvillä.
 
- Vakuutusyhtiöiden käyttäytyminen neuvotteluissa ja riskinottohalukkuus ovat muuttumassa. Vastaavasti asiakkaat näkevät enenevissä määrin vakuutuksen muunakin kuin vain riskinsiirtotuotteena ja vakuutusyhtiöiden mahdollistamien mm. riskienhallinnan ja koulutuksen palveluiden merkitys on kasvamassa. Odotukset neuvottelupöydän molemmin puolin kehittyvät, Aon Finlandin Chief Broking Officer Antero Airo kertoo.
 
Richard Waterer, Aonin Euroopan riskinhallintapalveluiden johtaja, lisää “Kun markkina muuttuu valikoivammaksi, asiakkaiden on oltava proaktiivisia uudistusprosessissa ja parannettava riskiprofiiliensa laatua ja markkina-arvoa. Yritysten tulee keskittyä kestävämpien riskienhallinnan ohjelmien kehittämiseen sekä tunnistaa ne alueet, joilla vahinkoja voidaan hallita ja vähentää. Yritysten sisällä on lisättävä yhteistyötä vakuutuksen ostajan sekä laajempien riskienhallintatoimintojen välillä. Vakuutusmeklaria käyttämällä, vakuuttajasuhteita ja vakuutettavaa riskiä koskevaa tietoa parantamalla sekä harkitsemalla vaihtoehtoisia keinoja riskien rahoittamiseen, kuten captive-yhtiöiden käyttöä, yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan muuttuvasta markkinasta aiheutuvat vaikutukset.”
 
Ota yhteyttä Expand
* Pakolliset tiedot


  Virheellinen sähköpostiosoite 
 
sulje lomake

Lisätietoja

Tilaa uutiskirje