Finland
Johdon vastuuvakuutus suojaa yritysjohtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta


Johdon vastuuvakuutus suojaa yritysjohtajia henkilökohtaiselta korvausvastuulta

Jun 14, 2017 | by Antero Airo

Osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallitus ja muu johto tekevät yhtiön kannalta merkittäviä päätöksiä joka päivä. Näillä päätöksillä voi olla kauaskantoisia seurauksia yhtiön talouden ja liiketoiminnan kannalta. Lähtökohtaisesti päätökset valmistellaan huolella. Niiden taustalla on laajat selvitykset eri vaihtoehtojen merkityksistä yhtiön tulevaisuudelle. Mitä, jos joku päätös osoittautuu kuitenkin jälkikäteen katsottuna huonoksi?

Merkittävä investointi kannattamattomaksi osoittautuneeseen liiketoiminta-alueeseen voi jälkiviisaasti vaikuttaa huonolta päätökseltä, vaikka päätöksentekohetkellä kaiken piti olla kunnossa. Myös yhtiön varojen sijoittaminen tavalla, jonka piti olla yhtiön taloudellista asemaa turvaava, on voinut rahoitusmarkkinoiden muuttuessa johtaa suuriin tappioihin.

Yrityksiä monesti mietityttää, mikä on päätöksen tehneen johtohenkilön vastuu. Entä minkälaista vastuuta kantavat ne henkilöt, joiden tehtävänä oli valvoa yhtiössä tapahtuvaa merkittävää päätöksentekoa?

Päätöksiä tekevien johtohenkilöiden vastuu

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vastuu yhtiölle aiheutuneesta vahingosta määräytyy osakeyhtiölain mukaan. Työsuhteessa olevien johtajien vastuu puolestaan määräytyy työsopimuslain ja vahingonkorvauslain mukaan. Jokaisen yrityksen on tärkeää tietää, että kaikki johtoasemissa olevat henkilöt voivat joutua huolimattomuudella aiheutetuista vahingoista vahingonkorvausvastuuseen – jopa henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kun arvioidaan päätöksenteon huolellisuutta, kiinnitetään huomioita siihen, miten hyvin asioita on selvitetty yrityksessä ennen päätöksentekoa, ja miten eri vaihtoehtoja on punnittu keskenään. Mahdollisessa riitatilanteessa kokouspöytäkirjoilla ja muulla kirjallisella selvityksellä on merkittävä rooli, sillä niiden avulla voidaan osoittaa päätöksenteon perusteita ja käytettyjä selvityksiä. Vahingonkorvausriidan lopputulokseen voi vaikuttaa se, miten tehokkaasti johtohenkilö voi puolustautua häntä kohtaan esitetyiltä väitteiltä ja vaatimuksilta.

Monesti vahingonkorvausvastuuta sovitellaan, eli vahingonaiheuttaja ei joudu korvaamaan kaikkea aiheuttamaansa vahinkoa. Kuitenkin yhtiön kärsimän vahingon korvaaminen yksityishenkilön omalla varallisuudella voi johtaa hankaliin tilanteisiin, kuten asunnon menettämiseen tai muun omaisuuden myymiseen, jotta korvaukset saadaan maksettua.

Varsinaisen vahingonkorvausvastuun lisäksi väitetysti huolimattomasti toimineen johtohenkilön riesana on myös asiaan liittyvä riita ja siitä aiheutuvat kulut. Vaikka lopulta voitaisiinkin osoittaa päätöksen olleen huolellisesti valmisteltu ja tehty, asian selvittelystä aiheutuneet kustannukset ja ajanmenetys voivat olla todella suuria.

Tyypillisiä vakuutusratkaisuja

Lähes kaikki aktiiviset osakeyhtiöt ovat hankkineet johtonsa suojaksi johdon vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on suojella johtohenkilöitä henkilökohtaiselta vahingonkorvausvastuulta ja vahingonkorvausriidan asianajokuluilta. Laajemmat vakuutukset kattavat myös viranomaistutkintoihin ja rikosasioihin liittyvät asianajokulut.

Pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä johdon vastuuvakuutus on ostettu usein osana yhtiön vakuutuspakettia. Olemme huomanneet, että tällöin johdon vastuuvakuutuksen sisältöön ei välttämättä ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja vakuutus voi rajata pois yhtiön johdon kannalta keskeisiä riskejä, kuten:

  • vakuutetut henkilöt koskemaan ainoastaan toimitusjohtajaa ja hallitusta, jolloin työsuhteessa olevat johtohenkilöt jäävät täysin vakuutusturvan ulkopuolelle
  • työsuhderiidat (mm. perusteettomat irtisanomiset)
  • tasa-arvolain mukaisen hyvityksen
  • yhtiölle aiheutuneet ylimääräiset veroseuraamukset
  • ympäristövahingot
  • henkilötietolain mukaisen vastuun

Vakuutusmeklarin tuoma lisäarvo

Yksi vakuutusmeklarin tehtävistä on arvioida vakuutusturvan riittävyyttä ja etsiä asiakkaalle tarvittavia vakuutusratkaisuja. Edellä listattuja rajoituksia on mahdollista poistaa vakuutusmeklarin neuvotteleman turvan avulla.

Aon on kehittänyt erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun vakuutusratkaisun, jossa hyödynnetään suuren asiakasmäärän tuomaa neuvotteluvoimaa paremman vakuutusratkaisun aikaansaamiseksi. Aonin etukäteen neuvotteleman vakuutusratkaisun kautta voimme tarjota laajaa kansainvälisen tason vakuutusturvaa myös pienemmille yhtiöille kilpailukykyisellä vakuutusmaksulla. Kysy meiltä lisää.

Lisätietoja

Vakuutusmeklari

 

Tilaa blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Käsittelemme tietojasi vastuullisesti. Tutustu tietosuojaselosteeseen.