Turkey

KVKK ve Gizlilik Politikası

AON SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ

Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Aon” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Aon tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, Aon tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Aon çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve Aon ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. TANIMLAR

İşbu Politika’da yer verilen terim ve kısaltmalara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kısaltma Tanım
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kanun/KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere, kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan elektronik postaların nitelikli şekli.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Aon / Şirket Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Aon, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Aon tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, Aon’un veri işleme süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülmektedir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Aon tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Aon yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Aon yalnızca veri sahipleriyle kurulan ilişki ile bağlantılı olarak ve gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Aon tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Aon tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda Aon, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Aon tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir:

KVKK'da sayılan istisnalar dışında, Aon ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. (Broker olarak verilen yetki kapsamında, Sağlık ve Hayat Sigortaları sözleşmelerinin kurulması ve hasar tazminatlarının temini, Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri, bedeni zararlara ilişkin tazminatların ödenmesi için ve müşteri menfaatine bir sigorta temini, bir bedelin tahsili için sağlık verileri dahil paylaşılması zorunlu kişisel verilerin işlenmesi için bu kapsamda açık rıza aranmayacaktır.) Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.

Aon’un ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır.

D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI*

Aon tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir:

• İşe Alım / İstihdam Süreçlerinin Yürütülmesi • İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
• Çalışanlar İçin Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası • Çalışanların Eğitim ve Gelişim Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
• Çalışanların Performans Değerlendirme Süreçlerinin Planlanması ve İcrası • Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Personel Çıkış İşlemlerinin Planlanması ve İcrası • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
• İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
• Hukuk İşlerinin Takibi • Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi
• Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Çalışan Memnuniyetinin ve/veya Bağlılığı Süreçlerinin Planlanması ve İcrası • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
• Satış ve Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası • Müşteri İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi • Tahsilat Süreçlerinin Yürütülmesi
• Otomatik Proses İşlerinin Yürütülmesi • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Şirket Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
• Aon Global Raporlama Faaliyetleri • Komisyon İşlemlerinin Yürütülmesi
• Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası • Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
• Hasar Süreçlerinin Yürütülmesi • Çalışanların Bireysel Emeklilik Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası • Mutabakat Süreçlerinin Yürütülmesi

Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Veri Sahibi’nin verdiği yetki ile yetki verilen iş kapsamında ve Sigorta ve Reasürans Brokeleri Yönetmeliği 15 ve 17. maddelerinde brokerlik faaliyetleri olarak belirtilen, sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmek ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, danışmanlık ve risk yönetimi hizmetlerinin, bireysel emeklilik aracılığı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla.

*Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı listelenmiş olup, Aon’un gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka amaçlar kapsamında da kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda Aon tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yer alan kategoriler güncellenecektir.

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Elde edilen kişisel veriler, Aon’un ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Aon tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Aon tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan Aon Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen yahut ekte bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Aon, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Aon tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık (C bölümünde istisna belirtilmiştir) ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

G. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Özel nitelikli kişisel veri içeren eposta ve dosyaların email ile aktarımında kurumsal eposta hesapları kullanılmaktadır. Kurumsal eposta iletiminde sistemin kendine ait özel güvenliği bulunmakla birlikte Aon çalışanlarının özel nitelikli kişisel veri içeren epostalar için ayrıca kendilerine Bilgi İşlem Servisi tarafından düzenli olarak hatırlatılan şifreleme metodu kullanılmaktadır.

Fiziksel olarak taşınabilir bellek ile sistemden veri çıkışı tüm kullanıcılar için yasaklanmıştır.

Eposta iletişimi ile ilgili her türlü Güvenlik altyapısı periyodik denetlenmekte ve güncellenmektedir

Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınmaktadır

H. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Aon tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, Aon ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarına, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer alan kişisel verilerin paylaşıldığı kişi grupları listesi’den ulaşabilirsiniz. Söz konusu liste bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde Aon tarafından güncellenecektir.

I. AON’UN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • KVKK’nın 11. maddesinde1 sayılan diğer haklar.

Aon, kişisel verilerin işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu amaçla, süreç ve veri sahibi kategorisi bazında, aydınlatma beyanları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde Aon’un aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Aon, kişisel verilerin veri sahibinden elde edilmediği durumlarda kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, kişisel veriler veri sahibi ile iletişim amacıyla kullanılıyorsa en geç veri sahibiyle ilk iletişim kurulduğunda, kişisel verilerin aktarılacak olması durumunda ise en geç kişisel verilerin aktarılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.


1a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

J. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Aon tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu ilgili formda belirtilmiş olan sair yollar ile tarafımıza ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve Aon’a gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Aon, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.

Aon, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Aon tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Aon tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.

Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

K. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Aon, KVKK’nın 12(1). maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Aon’un bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

İdari Tedbirler:

Aon idari tedbirler kapsamında;

 • Şirket içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli önlemleri alır. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
 • İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmemesi için gerekli tedbirleri alır, ilgili kişisel verilerin elde edilmesi hâlinde ise hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
 • Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
 • Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli güncel eğitimleri verir.
 • Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir ve bu hususta, kişisel verilerin özel nitelikli veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliğini ve niceliğini de dikkate alır.• Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir ve bu hususta, kişisel verilerin özel nitelikli veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliğini ve niceliğini de dikkate alır.
 • İşlenen kişisel verilerin güncelliğini düzenli aralıklarla kontrol eder, ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri ise saklama ve imha politikası kapsamında güvenli bir şekilde imha eder veya anonim hale getirir.

Teknik Tedbirler

Aon teknik tedbirler kapsamında;

 • Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştirir.
 • Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.• Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sağlanır.
 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. Fiziksel ortamlarda saklanan kişisel veriler için ise gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alır ve giriş-çıkış kayıtları düzenler.

L. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Aon tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi, personel giriş ve çıkışlarının takibinin sağlanması ve Şirketimizin operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlarla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere uygun olarak, ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır (bkz.“E” maddesi).

Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Aon tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntüleme yapılmamaktadır.

M. ÇEREZLER

Çerez, internet tarayıcınızda ya da sabit diskinizin bir başka yerinde depolanan bilgi içeren küçük bir metin dosyasıdır. Çerez bir internet sitesinin, kullanıcı internet sitesine geri döndüğünde, kullanıcının aygıtını tanımlamasını sağlar ve genellikle internet sitelerinin daha verimli çalışması ve kullanıcı deneyiminin artırılmasıyla birlikte internet sitesi sahiplerine bilgi sağlanması amacıyla kullanılır.

Aon, bir Aon internet sitesini ziyaret ettiğinizde çerezler aracılığıyla bilgi toplar. Bu çerezler, çoğunlukla sizi internet sitemizi ziyaret eden diğer kullanıcılardan ayırt etmek için ve internet sitelerimizin kullanımına ilişkin toplu istatistik oluşturulması için olmak üzere ve KVKK ile işbu Politika’ya uygun olmak kaydıyla çeşitli sebeplerle kullanır. Ayrıca Aon çerezleri, sitemizi kullanırken size daha olumlu bir deneyim yaşatmak, içeriğimizi geliştirmek ve ziyaretinizi kişiselleştirmek için kullanır.

Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için http://www.aon.com/about-aon/cookies.jsp adresini ziyaret edebilirsiniz.

3. DİĞER HUSUSLAR

 • KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 • İşbu Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

4. EKLER

EK-1 AON SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Veri sahibi başvuru formuna aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

EK-2 KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI KİŞİ GRUPLARI VE KURUMLAR LİSTESİ***

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Aon’un Ana Ortaklığı ve Dâhil Olduğu Şirketler Grubu
 • Dış Hizmet Alınan Firmalar
 • Yargılama Makamları
 • Aon’un Kullandığı Taşınmazların Yöneticileri
 • Kargo Şirketleri
 • Bankalar
 • Aon Müşterileri
 • Sigorta Şirketleri
 • Destek Hizmeti Alınan Firmalar
 • Noter
 • Ticaret Sicili
 • Reasürörler
 • Müşteri - Saha sahibi
 • Eksperler ve Avukatlar
 • Emeklilik Şirketleri
 • Trafik Müşavirleri
 • Bağımsız Denetim Firmaları
 • Sağlık Kurumları

***İşbu Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişi Grupları ve Kurumlar Listesi bilgilendirme amaçlı olup, işbu liste kişisel verilerin paylaşıldığı başka gruplar bulunması halinde Aon tarafından güncellenecektir.