Nederlands | Français Belgium

Loading

Lopen de werkgevers op het vlak van gezondheidszorg en invaliditeit vooruit op de sociale zekerheid?

 

Brussel, 17 juni 2015 – De aanvullende plannen voor medische kosten en arbeidsongeschiktheid ten voordele van werknemers zijn gaandeweg geëvolueerd. Aon onderzocht hoe deze evolutie het loonbeleid van de werkgevers met betrekking tot deze twee verzekeringen beïnvloedt. De studie vormt een belangrijke benchmark voor de situatie vandaag.

Het stelsel van de sociale zekerheid in de tijd.

Het stelsel van de sociale zekerheid zoals het vandaag bestaat, georganiseerd door de staat en gebaseerd op de verplichte verzekering, dateert van 1945. Na de gouden sixties werden de economieën in Europa geconfronteerd met een structurele crisis. Later kwam daar nog het probleem van de vergrijzing van de bevolking bij. Samen met nieuwe technologieën hebben deze de kosten voor gezondheidszorg jaar na jaar de hoogte in gedreven.

Op 12 jaar tijd zijn de uitgaven voor gezondheidszorg verdubbeld
Tussen 2000 en 2012 zijn de uitgaven voor gezondheidszorg bijna verdubbeld (van 21 miljard euro naar 42 miljard euro). In 2012 bedroegen deze uitgaven bijna 11% van het BBP.

Momenteel is ¾ van de uitgaven voor gezondheidszorg ten laste van de overheid. Een vierde blijft gefinancierd door de patiënt zelf, ofwel door het ziekenfonds, ofwel door een private verzekeraar, ofwel door een werkgeversverzekering. Gedurende een mensenleven vertegenwoordigt dit een jaarlijks bedrag van 917 euro, wat omgerekend 76 euro per maand is.

Op basis van schattingen van het Federaal Planbureau dreigen de uitgaven voor gezondheidszorg tot 2050 nog sterker te stijgen en zal de situatie onhoudbaar worden.

Evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg in België

Bron: Assurinfo van 2015 - Assuralia.

Werner Keeris, Managing Director van Aon HR Solutions besluit: “De uitgaven voor gezondheidszorg stijgen jaar na jaar sneller dan het BBP. Dit heeft ook gevolgen voor de aanvullende verzekeringen voor hospitalisatie en gewaarborgd inkomen. Voor werkgevers is het dus belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn.”

Een gezonde werknemer is een tevreden werknemer: werkgevers dragen steeds vaker bij tot de medische kosten.
Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, bieden de bedrijven als aanvulling op de wettelijke dekkingen, zoals de verzekeringen gewaarborgd inkomen, hospitalisatie, ambulante zorgen, enz. Daardoor zijn de uitgaven voor private verzekeringen op 12 jaar tijd met 131% gestegen, ofwel gemiddeld 7,2% per jaar.
Het aantal verzekerden is tussen 2000 en 2012 gestegen van 3.809 miljoen naar 5,469 miljoen, dat is een gemiddelde stijging van 3% per jaar.
Sinds 2008 zijn de uitgaven door private verzekeringen hoger dan de uitgaven van de ziekenfondsen.
De collectieve verzekeringspremies voor gezondheidszorg zijn gemiddeld met 5 tot 6% per jaar gestegen, maar de bedrijven zijn verplicht om de aanvullende plannen aan te passen teneinde dezelfde garanties te kunnen bieden tegen een aanvaardbare prijs.


Bron: Assuralia

Gewaarborgd inkomen
De meeste van deze plannen hebben de vorm van een steprate-formule (67%), de overige deze van een offset-formule (31%). Het aantal verzekeringsplannen met offset-formule - die vanaf het tweede jaar rekening houdt met de socialezekerheidstussenkomst gebaseerd op de gezinssituatie - is met 50% gestegen in vergelijking met 2009, waar dit percentage 21% bedroeg.

Sterke stijging van de plannen die rekening houden met een wachttijd van een maand
Uit de studie blijkt dat voor 73% van de plannen vandaag een wachttijd van één maand geldt, tegenover 42% in 2004. Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om een hogere maar op voorhand gekende premie te betalen berekend op de totaliteit van het personeelsbestand, eerder dan de onzekerheid te hebben om hogere vergoedingen te betalen voor arbeidsongeschikte werknemers.

Tussen 2000 en 2012 is het aantal dagen uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid met 54% gestegen en zijn de uitgaven over dezelfde periode met 115% gestegen. Ofwel een gemiddelde stijging van respectievelijk 3,7% en 6,6% per jaar.

Verwachte evolutie van het gewaarborgd inkomen
Tussen 2000 en 2012 is het aantal dagen uitkering met 53% gestegen en zijn de uitgaven over dezelfde periode met 119% gestegen, ofwel een gemiddelde stijging van respectievelijk 3,67% en 6,75% per jaar.

In het Regeerakkoord van Michel I staat dat de periode van gewaarborgd loon, die vandaag een maand bedraagt, in 2016 wordt verhoogd tot twee maanden. Maar de toepassing van deze maatregel ligt nog niet vast. Ook de besprekingen en onderhandelingen tussen de sociale partners moeten nog plaatsvinden.


Bron RIZIV - Dienst Uitkeringen

Stijging van de hospitalisatieverzekeringen met 100% terugbetaling
Terwijl in 2009 de onbeperkte verzekeringen 78% vertegenwoordigden, betaalt vandaag 90% van de hospitalisatieverzekeringen de factuur 100% terug na tussenkomst van het ziekenfonds. De globale medische kosten blijven groeien en dit wordt natuurlijk weerspiegeld in de door de verzekeraars aagerekende premies omdat de werkgevers steeds vaker opteren voor deze formule met onbeperkte dekking.

Dekking ambulante zorgen: een middel om werknemers aan te trekken en te behouden?
Hoewel vandaag 18,7% van de polissen voorziet in ambulante zorgen (bezoeken en raadplegingen bij artsen plus tandverzorging, brilglazen en monturen) tegenover 12% in 2009, blijft het aantal aangeboden plannen dat deze ambulante zorgen dekt eerder beperkt. Het is nochtans een interessante manier om extralegale voordelen toe te kennen.

En wat met het eenheidsstatuut voor bedienden en arbeiders?
De wet van 05.05.2014 voorziet in de geleidelijke opheffing van de verschillen tussen arbeiders en bedienden. Hoewel het aanvullende pensioen en de overlijdensdekking integraal deel uitmaken van deze wet en tot 2025 geleidelijk aan moeten worden geharmoniseerd, vallen de dekkingen arbeidsongeschiktheid en hospitalisatie niet meer binnen dit wettelijk kader.

Colette de Dessus les Moustier, Senior Sales Manager, Aon HR Solutions, voegt hieraan toe: “Het standpunt van Aon is echter dat er geen nieuwe discriminatie mag worden gecreëerd tussen bedienden en arbeiders voor de dekkingen van hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid. De wetgever wilde op termijn de verschillen tussen deze personeelscategorieën opheffen. Het zou dus niet gepast zijn om voor nieuwe verzekeringsplannen terug verschillen te creëren”. 1 januari 2025 is de uiterste datum waarop de verschillen moeten opgeheven zijn tussen de categorieën arbeiders en bedienden voor wat betreft de dekking leven-overlijden en die datum ligt nog veraf.
Zelfs indien de hospitalisatie- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen momenteel buiten het toepassingsgebied van deze wet vallen, adviseert Aon om een eventuele, grotere harmonisering voor ogen te houden en de gevolgen hiervan op de verzekerde dekking te analyseren.

Methodologie
Deze studie is gebaseerd op gegevens afkomstig van meer dan 250 bedrijven. Gedurende drie maanden heeft een 5-koppig team van deskundigen al deze gegevens doorgelicht, geanalyseerd en toegelicht.
265 bedrijven hebben aan het onderzoek over arbeidsongeschiktheid deelgenomen. In totaal werden 265 bedrijven, 422 vestigingen en ongeveer 950 plannen geanalyseerd voor 13 sectoren.
De onderzochte categorieën zijn: arbeiders, bedienden, kaderleden en directie.

De resultaten van deze benchmark tonen aan welke dekkingen werkgevers hun personeel aanbieden op het vlak van medische zorgen en arbeidsongeschiktheid. Men kan zich afvragen of deze werkgeversinspanningen leiden tot personeelsbinding en een optimalisatie van het loonbeleid inhouden. Zijn de werknemers zich goed bewust van de financiële inspanningen van de werkgevers? Communicatie blijkt op dit punt enorm belangrijk te zijn. Aon heeft vastgesteld dat slechts 9% van de werknemers zegt het loonbeleid en de verschillende voordelen die hem worden toegekend goed te begrijpen!

Over Aon
Aon is een toonaangevende adviesverlener in verzekeringen, herverzekeringen, risicobeheer, pensioenen en employee benefits. We halen voor onze klanten het beste uit de verzekeringsmarkt en dragen zo bij aan de realisatie van hun objectieven. Aon België heeft een toegewijd team van 370 medewerkers verspreid over 4 kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent en Luik). Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een wereldleider op het gebied van risicomanagement, (her)verzekeringen en adviesverlening in personeelsbeleid. Aon plc staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE : AON). Aon is sponsor van Manchester United: www.aon.com/manchesterunited. Meer informatie over Aon: www.aon.be.

 


Volg Aon