Norway

Fortsettelsesforsikring | Personalgode

Fortsettelsesforsikring
 
Forsikringsordninger som en arbeidsgiver etablerer for sine ansatte er en kollektiv forsikringsordning og FAL §19 regulerer de særregler som gjelder spesielt for disse.

Personforsikringsprogrammet følger ansettelsesforholdet til den enkelte ansatte, og for noen av dekningene er det i tillegg opptakskrav som den nyansatte må oppfylle for å tre inn i den delen av forsikringen. Dette kan være for eksempel for produktene Gruppeliv, Annen sykdom/Uførekapital og Helseforsikring. For en navnebasert ordning må en nyansatt få godkjent «Egenerklæring om helse» før forsikringen er gyldig. For navnløse ordninger, såkalt Selvadministrert ordning, er opptakskravene at man må være 100 % arbeidsdyktig ved inntredelse og for Annen sykdom/Uførekapital er det i tillegg 2 års karenstid for kjente sykdommer/lidelser/mén.

Når en ansatt slutter i bedriften og trer ut av den kollektive forsikringsordningen opphører forsikringen tidligst etter 14 dager, ref FAL §19-6. Retten til å videreføre forsikringen som en individuell forsikring mot å betale premien selv er regulert i FAL §19-7. Fordelen ved retten til å tegne fortsettelsesforsikring ligger i at man slipper å avgi nye helseopplysninger. Forsikringsselskapene har etablerte rutiner for oppfølging av denne rettigheten og hver ansatt skal ved uttredelse få tilsendt brev med tilbud om fortsettelsesforsikring. For Selvadministrerte ordninger er det bedriften selv som er ansvarlig for å sende forsikringsgivers brev til alle ansatte som slutter. Det er svært viktig at det er etablert gode rutiner for slik oppfølging hos den enkelte arbeidsgiver.

Den som slutter må benytte seg av adgangen til å kjøpe fortsettelsesforsikring innen 6 mndr etter at forsikringen opphørte. De aktuelle produktene for kjøp av fortsettelsesforsikring er Gruppeliv, Annen Sykdom/Uførekapital og Helseforsikring. For at unntaket fra ny helsevurdering skal gjelde må forsikringssummen man kjøper være den samme, eller lavere, enn den man hadde i den ordningen man trer ut av.

Personforsikringen er ment å omfatte de personer som arbeider i bedriften. Ansatte som er syke er vanligvis omfattet så lenge ansettelsesforholdet varer, dog ikke lenger enn til NAV har gitt ett varig uførevedtak. Hvis man likevel ønsker at ansatte med varig uførevedtak skal bli værende i de forsikringene som fortsatt er relevante må dette avtales spesielt og gjelde for hele gruppen.

De særlige reglene som gjelder for kollektive forsikringer er som sagt beskrevet i FAL §19. Her fremkommer de plikter og det ansvar dere har overfor de ansatte ifm personforsikringsprogrammet. Husk at disse reglene også gjelder hvis forsikringssummene blir redusert eller dekninger fjernet, da skal alle medlemmene ha tilbud om fortsettelsesforsikring for differansen mellom gammel og ny dekning.

Vi understeker igjen at gode rutiner for fortsettelsesforsikring er viktig for å unngå å komme i ansvar. Ønsker du en ny gjennomgang av de rutinene for fortsettelsesforsikring som gjelder for din avtale så ta kontakt med din rådgiver.