Norway
Personalforsikring Aon Norway

Internasjonale pensjons- og personforsikringer


Et godt personforsikringsprogram inneholder ikke bare obligatoriske dekninger. Gode personalforsikringer er verdifulle elementer i avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Personforsikringsprogrammet sikrer en helhetlig forsikringsløsning av ansatte og kan inneholde personalforsikring, helseforsikring og reiseforsikring. Personalforsikring er engangserstatninger som kan komme til utbetaling hvis ansatte rammes av en ulykke, sykdom eller dødsfall.

Betydningen av et godt personforsikringsprogram

Både i næringsliv og i offentlig sektor er det naturlig at personforsikringsprogrammet inneholder en blanding av lovpålagte og avtalte dekninger. Programmet reguleres ofte av tariffavtaler eller forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Aon Norway er en viktig støttespiller og samtalepartner i dette arbeidet. Vi bidrar til at våre kunder har optimale løsninger tilpasset det aktuelle behov og til de beste betingelser. Nye trender og endringer i markedet blir fulgt opp og drøftet med våre kunder.

Kunnskap om forsikringsprogrammet er en suksessfaktor. Vi har informasjonspakker som sikrer våre kunder og deres ansatte nødvendig kjennskap og forståelse av forsikringsordningen. Våre informasjonspakker gir en helhetlig oversikt over et samlet forsikringsprogram.

Kartlegging av HMS-rutiner

Ofte eksisterer det en sammenheng mellom internt HMS-arbeid og skaderesultat på personforsikringsprogrammet. Vi har systemer og rutiner for kartlegging av forhold som påvirker disse skadene, for eksempel evaluering av virksomhetens HMS-rutiner, kartlegging av sykefravær, og lignende. Målet er ikke bare å redusere antallet uønskete hendelser, men også å dokumentere positive trender som skal ha betydning for forsikringspremiene i fremtiden.

Skadeovervåking

I Aon Norway legger vi stor vekt på å fortløpende kvalitetssikre at forsikringsgiver opererer med et korrekt skadebilde. Dette arbeidet medfører ofte en gjennomgang av de enkelte skadesakene. En grundig gjennomgang er ikke minst viktig for å forsikre våre kunder om at betingelsene er riktige.

Assistanse ved personskader

Skadebehandling og utbetaling av erstatning finner sted i forsikringsselskapene. Aon Norway kan kvalitetssikre denne prosessen slik at våre kunder får raskt og riktig oppgjør i henhold til forsikringsvilkårene. Vi opplever at nettopp dette aspektet ved vår rolle i samarbeidet er av stor betydning for våre kunder – spesielt i forbindelse med personskader, der vi ikke bare gir råd til arbeidsgiver, men også til skadelidte og pårørende.

Dialogen med forsikringsselskapet kan være tung og omstendelig. Våre skaderådgivere kan bistå og gi råd til den som er skadet.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres personforsikringer.