Sverige
Mergers & Acquisitions (M&A)

Mergers & Acquisitions (M&A)

I dagens globala ekonomi väljer allt fler bolag att komplettera organisk tillväxt med expansion genom fusioner och förvärv (M&A Mergers & Acquistions). Förvärvsprocesser sker på såväl lokal som global nivå och många bolag ser möjligheter att utöka verksamheten och/eller uppnå konkurrensfördelar genom M&A. M&A-processen kräver ofta expertis från kvalificerade rådgivare som kan kvantifiera och bedöma risker i samband med transaktionsprocessen, som ofta är komplex och svår att överblicka.

Aon M&A Solutions

Vi hjälper företag genom att proaktivt identifiera potentiella risker och problem i transaktionsprocessen. Vi kan, genom att tillhandahålla innovativa och flexibla produkter, utveckla och leverera de bästa lösningarna utifrån det enskilda bolagets perspektiv, behov och önskemål. Aon M&A Solutions har ett brett tjänsteutbud som bland annat inkluderar:

Risk- och försäkrings due diligence

Identifikation och kvantifiering av historiska ansvarsåtaganden, bedömning av målbolagets försäkringsprogram och hur risk- och försäkringsrelaterade frågor kan påverka bland annat kassaflödet. Risk- och försäkrings due diligence kan genomföras på såväl köp- som säljsidan i en transaktion.

Transaktionsförsäkringar

I en bolagstransaktion kan det finnas risker som varken säljaren eller köparen vill bära. Genom att teckna en transaktionsförsäkring kan processhinder såsom frågor kring riskbärande och riskfördelning elimineras. En transaktionsförsäkring kan tecknas av säljaren eller köparen och kan exempelvis fånga upp miljö-, skatte- och garantifrågor.

Integrationsstöd

Aon har den kompetens och de resurser som krävs för att säkerställa att integrationen avseende risk och försäkring blir så smidig som möjligt vid en bolagstransaktion.

Private Equity

Aon arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla proaktiv service till Private Equity-bolag och dessas innehav. Detta arbete består bland annat av synkronisering av försäkringar (såsom VD- och styrelseansvarsförsäkring) och att bistå med riskhantering genom hela transaktionscykeln, från förvärv till utträde.

Läs mer om våra produkter och tjänster på Aon M&A Solutions webbplats www.aonasats.com.