Poland

 

Poufność


 

Poufność

 

Confidentiality

Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną przez pracowników i współpracowników Aon mogą zawierać informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą zastrzeżone, poufne lub wyłączone z jawności w oparciu o obowiązujące przepisy. Jeżeli osoby, które otrzymały wiadomość pocztą elektroniczną nie są zamierzonymi adresatami, nie mogą one kopiować, rozpowszechniać lub podejmować jakichkolwiek działań w oparciu o otrzymane informacje. Jeżeli wiadomość przesłana przez pracownika lub współpracownika Aon dotarła przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą oraz o jej skasowanie i potwierdzenie faktu usunięcia wiadomości.
Zgodnie z obowiązującym prawem pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

 

Messages sent via e-mail by Aon’s employees and/or associates may include technical, technological or organisational information which have business value and which are proprietary, confidential or non-public under the terms of applicable law. If the persons who received e-mail message are not the intended recipients then they may not copy, distribute or take any action in reliance on it whatsoever. If you received an e-mail in error, please contact promptly with the sender, delete the message and confirm its erasure.
According to the applicable law obtaining company’s confidential information constitutes an act of unfair competition if it occurs without consent of the trade secret holder and results from an unauthorised access to, appropriation of, or copying of any documents or electronic files containing the trade secret or from which the trade secret can be deduced.

 

 

Dane osobowe


Broker – Aon Polska sp. z o.o.

pośrednik działający w imieniu ubezpieczających lub ubezpieczonych

 

Jeżeli podpisujesz umowy pomiędzy Twoją firmą a Aon lub jesteś osobą do kontaktu z Aon >>
Jeżeli jesteś osobą ubezpieczającą lub objętą ubezpieczeniem (np. ubezpieczeniem kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczeniem na życie) >>
Jeżeli nie obejmuje Cię ubezpieczenie (Twoje dane wykorzystane są w celu likwidacji szkody, np. jesteś kierowcą służbowego pojazdu objętego ubezpieczeniem lub jesteś sprawcą, poszkodowanym lub świadkiem zdarzenia) >>
Jeżeli wnosisz reklamację >>

Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Informacja dot. korespondencji


 

Agent  Aon Polska Services sp. z o.o.

pośrednik działający w imieniu zakładów ubezpieczeń

 
Jeżeli podpisujesz umowy pomiędzy Twoją firmą a Aon lub jesteś osobą do kontaktu z Aon >>
Jeżeli wnosisz reklamację >>
 
Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Informacja dot. korespondencji


 

Centrum usług wspólnych w Krakowie  Aon sp. z o.o.

jednostka obsługująca inne spółki z Grupy Aon


Jeżeli podpisujesz umowy pomiędzy Twoją firmą a Aon lub jesteś osobą do kontaktu z Aon >>

Inspektor ochrony danych: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Informacja dot. korespondencji

 

Globalna Polityka Prywatności

Aon sp. z o.o., Aon Polska sp. z o.o. oraz Aon Polska Services sp. z o.o. należą do międzynarodowej grupy spółek, na czele której znajduje się spółka Aon plc. Tutaj znajdziesz Globalną Politykę Prywatności. 

 

Personal data

 

Broker  Aon Polska sp. z o.o.

insurance intermediary acting on behalf of policyholders or insured persons

 
If you sign contracts between your company and Aon or if you are a contact person communicating with Aon >>
If you  made an agreement with an insurance company or if you are an insured person (e.g. covered by medical insurance, insured against accidents or covered by life insurance) >>
If you are not covered by an insurance (your data is processed for loss adjustment and you drive the insured company car or if you are a damage perpetrator, injured party or a witness) >>
If you file a complaint >>
 
Data protection officer: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Privacy notice related to communication

 

Insurance agent  Aon Polska Services sp. z o.o.

insurance intermediary acting on behalf of insurance company

 
If you sign contracts between your company and Aon or if you are a contact person communicating with Aon >>
If you file a complaint >>
 
Data protection officer: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Privacy notice related to communictation

 

Shared service center in Krakow – Aon sp. z o.o.

the company which provides the services to other companies belonging to Aon Group

 
If you sign contracts between your company and Aon or if you are a contact person communicating with Aon >>
 
Data protection officer: Mateusz Gędźba e-mail: [email protected]
Privacy notice related to communication
 

 

Global Privacy Policy of Aon Group

Aon sp. z o.o., Aon Polska sp. z o.o. and Aon Polska Services sp. z o.o. belong to the international group of companies called Aon Group. Here you find Aon Global Privacy Policy