Poland

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółkiPolisa D&O to ochrona przed negatywnymi skutkami podejmowanych decyzji zarządczych, nadzorczych lub kontrolnych oraz w sytuacji niezapowiedzianej kontroli organów regulacyjnych.

 

Kogo chroni polisa D&O?

 • Byłych, obecnych i przyszłych członków władz spółki: zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów, kluczowych dyrektorów i managerów, osoby delegowane do innych podmiotów
 • Pracowników spółki pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze, prawników wewnętrznych, osoby wykonujące czynności księgowe
 • Współmałżonków, partnerów życiowych, spadkobierców w/w osób – ochrona przed egzekucją z majątku wspólnego
 • Spółki, w tym ich spółki zależne, w zakresie roszczeń dotyczących papierów wartościowych czy odpowiedzialności solidarnej z osobami ubezpieczonymi oraz w przypadku niezapowiedzianej kontroli organów regulacyjnych
 

Kto może wystąpić z roszczeniem?

 • Spółka
 • Osoby trzecie (wierzyciele spółki, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, syndyk)
 • Organy władzy publicznej (np. organy administracji publicznej w tym rządowej jak UOKiK czy KNF), sądy, NIK, organy skarbowe, prokuratura


Co pokrywa polisa D&O?

 • Zasądzone odszkodowania za tzw. czystą stratę finansową spółki lub osób trzecich (wierzycieli, udziałowców/akcjonariuszy lub innych podmiotów) lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku naruszeń praw pracowniczych
 • Kwoty wynikające z zawartych ugód sądowych i pozasądowych
 • Koszty obrony w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych, karnych czy regulacyjnych prowadzonych przez lub przed organami władzy publicznej – ochroną obejmowane są koszty obrony przed zarzutami, nawet jeżeli są one bezpodstawne
 • Inne koszty, np.:
  • porady prawnej (jak uniknąć lub ograniczyć roszczenie)
  • uzyskania poręczenia majątkowego
  • wsparcia psychologicznego
  • ochrony dobrego imienia osoby ubezpieczonej
  • stałych wydatków w przypadku zajęcia majątku.


Dlaczego warto mieć polisę D&O?

 • Zabezpiecza prywatny majątek osób ubezpieczonych i ich najbliższych
 • Udziela ochrony w odniesieniu do potencjalnych uchybień w czynnościach podjętych/zaniechanych
 • w przeszłości (w tym po odejściu ze spółki lub przejściu na emeryturę)
 • Obejmuje ochroną również spółki zależne
 • Zapewnia ochronę przed zarzutami, nawet jeżeli są bezpodstawne
 • Zapewnia ochronę prawną w przypadku wniesionego roszczenia lub wszczętego postępowania od momentu postępowania przygotowawczego do momentu prawomocnego orzeczenia ostatniej instancji
 • Podnosi wiarygodność spółki w oczach partnerów biznesowych (ubezpieczenie gwarantuje ochronę finansową aktywów spółki) oraz jej atrakcyjność jako pracodawcy dla potencjalnych kandydatów kadry kierowniczej

Specjalną formą ochrony odpowiedzialności członków władz spółki w przypadku emisji akcji lub obligacji jest ubezpieczenie emisji papierów wartościowych, znane jako POSI (Public Offering of Securities Insurance).

Materiały do pobrania

 

Ulotka 

Wersja polska

Wersja angielska

 

Skontaktuj się z nami
 

Paweł Krak
Practice Director
Financial & Professional Lines
[email protected]

 
 

Piotr Rudzki
Senior Broker
Financial & Professional Lines
[email protected]

Inne nasze rozwiązania
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności karnoskarbowej

Dowiedz się więcej

 

Ubezpieczenie ryzyk cyber

Dowiedz się więcej