Poland

Wdrażanie i zarządzanie zależnymi zakładami ubezpieczeń (Captive)

Aon jest największym na świecie dostawcą usług zarządzania captivami oraz alternatywnego finansowania ryzyka. Klienci Aon wykorzystujący captive generują łączną składkę w wysokości przekraczającej 19 miliardów USD rocznie, Aon zarządza ponad 1.300 captivami w 30 domiciliatach na całym świecie.

Wśród najczęstszych przesłanek skłaniających do rozważenia i wykorzystania rozwiązań typu captive można wyróżnić:

 • Ograniczony dostęp do określonych rodzajów ubezpieczenia.
 • Ograniczoną konkurencję na rynku ubezpieczeniowym.
 • Zmienność rynkowych kosztów ubezpieczeń.
 • Konieczność bezpośredniej kontroli szkód oraz nacisk z na prewencję.
 • Centralizację i formalizację retencji ryzyka.

Wdrażanie rozwiązań w zakresie zależnych zakładów ubezpieczeń (Captive)

Opcja wykorzystania zależnego zakładu ubezpieczeń typu captive mogłaby przyczynić się do uzyskania szeregu finansowych oraz organizacyjnych korzyści arówo w krótkim, jak i długim terminie.

Korzyści finansowe:

 • Zmniejszenie kosztów ubezpieczenia
 • Poprawa przepływów finansowych
 • Możliwość uzyskania pożyczki od spółki Captive
 • Utworzenie centrum zysków w ramach grupy
 • Obniżona wrażliwość na czynniki rynkowe
 • Ewentualne korzyści podatkowe

Korzyści organizacyjne:

 • Program ubezpieczeniowy dopasowany do potrzeb
 • Ubezpieczenie ryzyk nietypowych
 • Bezpośredni dostęp do międzynarodowego rynku reasekuracyjnego
 • Lepsza kontrola i efektywność działań prewencyjnych

Jako lider tego typu rozwiązań opracowaliśmy zakres wstępnego studium wykonalności, które umożliwia wstępne określenie wpływu captive na sytuację grupy, przy jednoczesnym stopniowym zaangażowaniu sił i środków.

Wstępne studium wykonalności zakłada:

 • Analizę danych dotyczących zakresu program ubezpieczenia, wartości składek oraz szkód pod katem wykorzystania captive.
 • Opracowanie zestawienia kryteriów jakościowych umożliwiających identyfikację struktury i domiciliatu potencjalnego captive’u.
 • Dostarczenie szacunków oszczędności w kontekście całkowitego kosztu ryzyka, które mogą wynikać z optymalizacji programu ubezpieczenia oraz wykorzystania captive’u. 

Zarządzanie zależnymi zakładami ubezpieczeń (Captive)


Nasza siostrzana spółka Aon Global Insurance Managers (AGIM) jest największym na świecie dostawcą usług zarządzania captivami.  Klienci AGIM generują łączną składkę w wysokości przekraczającej 19 miliardów USD rocznie. AIGM zarządza ponad 1.300 Captivami w 30 domiciliatach na całym świecie.

 • Jakie są zasady założenia i uzyskania licencji przez spółkę typu Captive w danym kraju?
 • Jaki zakres usług oferuje zarządzający spółką typu Captive?

 Usługi i obszary wsparcia:

 • Sporządzanie business planów dla działalności Captive.
 • Prowadzenie procesu aplikacyjnego przed władzami regulacyjnymi do uzyskania licencji na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
 • Rachunki/prowadzenie ksiąg.
 • Underwriting.
 • Wystawianie polis i gromadzenie składki oraz reasekuracja
 • Prowadzenie biura