Een risicovolle levensstijl drijft medische kosten op, en vraagt om grotere veerkracht

Medische kosten blijven vooralsnog stijgen. De vraag naar medische zorg zal in 2021 naar verwachting weer normaliseren. Wat kunnen werkgevers doen om hun kosten op het vlak van geneeskunde, gezondheid en vitaliteit te beheersen?

Aon publiceerde in oktober 2020 een overzicht van medische trendcijfers wereldwijd voor 2021, het 2021 Global Medical Trend Rates Report. Het rapport voorspelt dat in 2021 de werkgeverskosten wat betreft medische vergoedingen over de hele wereld zullen stijgen met 7,2%. Daarmee zouden de medische kosten de algemene inflatie met 5% overtreffen. Het rapport is gebaseerd op actuele mondiale gegevens over gezondheidstrends, afkomstig van 107 Aon-landenkantoren. Het rapport voorziet dat de mondiale stijging van medische kosten per regio zal variëren. Naar verwachting zullen de kosten het meest stijgen in regio’s in het Midden-Oosten en Afrika, met een voorspeld gemiddeld medisch trendpercentage van 12%, terwijl Europa wordt geraamd op een gemiddeld medisch trendpercentage van 5,5% en Nederland 4 %. De voorspelling is dat wereldwijd de medische kosten relatief sterker zullen blijven stijgen dan de algemene inflatiecijfers.

De oorzaken van stijgende medische kosten

Het Aon-rapport over medische trendcijfers stelt dat niet-overdraagbare ziekten een steeds grotere impact zullen hebben op de zorgkosten wereldwijd. Hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk en diabetes zijn de belangrijkste ziekten die in 2021 naar verwachting de vraag naar medische zorg zullen vergroten. Geestelijke gezondheidsproblemen nemen daarnaast steeds meer toe, waarbij ‘slecht stressmanagement’ voor het eerst in de top drie van gezondheidsrisicofactoren verschijnt.

Het rapport benoemt ook een toenemende prevalentie van risicofactoren als gevolg van ongezonde persoonlijke gewoonten, zoals lichamelijke inactiviteit, slecht stressbeheer, hoog cholesterolgehalte en slechte voeding.

Ziekte- en risicoclassificaties variëren mondiaal aanzienlijk, maar sommige gemeenschappelijke thema’s, zoals de toenemende slechte mentale gezondheid, laten wereldwijd een vergelijkbare ontwikkeling zien. Stress is in deze tijd een belangrijk onderwerp voor werkgevers, dit thema zou centraal moeten staan ​​binnen elke organisatie die de vitaliteit van haar medewerkers wil helpen verbeteren.

De extra uitdaging van COVID-19

Veel van de genoemde lichamelijke ziekten en aandoeningen spelen ook een rol bij de ernst van de gevolgen van COVID-19, iets dat zowel werkgevers als medewerkers in de gaten zouden moeten houden.

De coronapandemie vraagt om een adequate reactie, naast de aanpak van de gebruikelijke gezondheids- en vitaliteitsproblemen. Daarmee vraagt COVID-19 om implementatie met betrekking tot de huidige gezondheidsstrategieën voor medewerkers. De economische en sociale gevolgen van COVID-19 beginnen nu pas voelbaar te worden op vele gebieden, de huidige uitdagingen zijn slechts het begin van een langdurige herstelfase. Overheden, gezondheidszorgstelsels en werkgevers moeten zich voorbereiden op de langetermijngevolgen van de pandemie.

Tijdens de pandemie zijn enkele reguliere medische diensten afgeschaald. Een voorspelde terugkeer naar de gebruikelijke medische praktijk zal voor werkgevers de druk vergroten van medische kosten gemaakt door medewerkers.

Tim Nimmer, mondiaal hoofd actuaris voor Aon’s Health Solutions, is van mening dat:

“hoewel er nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid onzekerheid bestaat over de impact van COVID-19 op uitgestelde behandelingen en langdurige gezondheidszorg … is de verwachting dat in 2021 de medische dienstverlening zal terugkeren naar een normaal niveau, aangezien nu uitgestelde medische diensten weer beschikbaar komen.”

De gebruikelijke druk op medische kosten is niet weggenomen. Sterker, COVID-19 zal op de langere termijn de medische kosten verder onder druk zetten. Werkgevers staan daarom voor de grote uitdaging om medische voorzieningen en kosten te beheersen.

Hoe reageren werkgevers op stijgende medische kosten?

Veel werkgevers proberen de stijgende medische kosten aan te pakken met  conventionele strategieën, zoals het indammen van inadequaat uitgevoerde plannen, het aanpassen van plannen, het stroomlijnen van leveranciersnetwerken, en het maken van flexibele vergoedingsplannen om de totale vergoedingskosten te beperken.

Maar werkgevers gebruiken ook vitaliteitsprogramma’s en vitaliteitsinitiatieven om de vitaliteit van medewerkers te verbeteren en medische kosten te verlagen. Zo treffen werkgevers preventieve maatregelen zoals fysieke controles, screenings, gezond eten en promotieprogramma’s voor lichaamsbeweging.

Het Aon-rapport over medische trendcijfers toont het belang aan van vitaliteit van medewerkers bij het beheersen van medische kosten.
Maar de positieve impact van vitaliteitsprogramma’s reikt veel verder dan alleen het verlagen van kosten, en kan aanzienlijke voordelen bieden op een breed vlak voor de organisatie en haar medewerkers.

Een doordacht vitaliteitsprogramma is een centrale pijler als het gaat om de veerkracht van medewerkers. Veerkracht wordt steeds meer erkend als een factor waar organisaties aantoonbaar voordeel van hebben. Aon’s rapport Veerkracht voor de toekomst laat een duidelijk verband zien tussen de veerkracht van medewerkers en de motivatie, loyaliteit en het vermogen van medewerkers om hun potentieel te verwezenlijken. Het vergroten van veerkracht kan voordelen hebben die veel verder reiken dan alleen het verlagen van de medische kosten – hoewel kostenreductie een welkom neveneffect kan zijn. Veerkracht kan bewerkstelligen dat medewerkers opgewassen zijn tegen de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Het aanpakken van de bedreigingen voor de veerkracht van medewerkers

De COVID-19 pandemie heeft onomstotelijk de noodzaak aangetoond voor fysiek, mentaal en financieel gezonde medewerkers. Tegelijkertijd heeft de pandemie heel duidelijk laten zien hoe kwetsbaar onze conventionele manier van werken kan zijn.

Hoewel de pandemie de noodzaak voor veerkracht aan het licht heeft gebracht, zijn de risico’s waarmee werkgevers worden geconfronteerd als het gaat om ongezonde of niet-veerkrachtige medewerkers van alle tijden. Mentale en fysieke gezondheidsproblemen blijven een impact hebben op medewerkers, en tasten het vermogen van de organisatie aan om krachtig te reageren op dagelijkse problemen, laat staan ​​onverwachte tegenvallers.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben werkgevers een geïntegreerde vitaliteitsaanpak nodig, resulterend in veerkrachtige medewerkers. Aon’s rapport Veerkracht voor de toekomst laat zien dat werkgevers weliswaar hebben geïnvesteerd in ad-hocinitiatieven op het gebied van vitaliteit, maar dat in veel gevallen deze inspanningen niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd. Het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, toont duidelijk aan dat vitaliteit van medewerkers een intrinsiek onderdeel is van de oplossing voor de uitdagingen waar organisaties voor staan. En het onderzoekt wijst uit dat vitaliteit een sleutelfactor is als het gaat om het vergroten van veerkracht. Maar een doordachte strategie is nodig om vitaliteitsinspanningen te vertalen naar grotere veerkracht.

Welke acties moeten werkgevers nu ondernemen?

Kostenbeheersing – medisch of anderszins – is voor veel werkgevers nu een duidelijke prioriteit. Naast het zoeken naar manieren om specifiek medische kosten te verlagen, zouden organisaties moeten onderzoeken hoe ze veerkracht van medewerkers in de breedte kunnen verbeteren. Immers, veerkrachtige medewerkers die toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden, kunnen hopelijk de vraag naar medische zorg ‘aan de bron’ verminderen.

In Aon’s rapport Veerkracht voor de toekomst, dat u hier kunt inzien, kunt u meer lezen over hoe u veerkracht kunt vergroten, en maakt u kennis met strategieën die andere organisaties volgen om veerkracht te realiseren. Het volledige rapport van Aon over medische trendcijfers 2021 kunt u hier lezen.


Bent u veerkrachtig voor de toekomst?

Onze korte zelfevaluatie geeft u direct een indicatie of uw medewerkers veerkrachtig zijn.

  • Bekijk hoe u ervoor staat met onze veerkrachtmeter.
  • Ontdek wat uw belangrijkste verbeterpunten zijn en hoe u verandering kunt bewerkstelligen.
  • Ontdek hoe compleet uw gezondheids- en vitaliteitsaanpak is.

Start de beoordeling