Netherlands

Klein pensioen afkopen straks niet meer mogelijk

 

Ze zijn voor veel pensioenuitvoerders als een steen op de maag: kleine pensioenen. Het beheer daarvan is relatief duur. De Wet waardeoverdracht klein pensioen maakt daar mogelijk een einde aan. Het wetsvoorstel ligt op dit moment bij de Tweede Kamer en gaat mogelijk al op 1 januari 2018 in. Dit moet u er als pensioenfondsbestuurder of werkgever over weten.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is de wildgroei aan kleine pensioenen met een jaarlijkse pensioenuitkering van maximaal € 467,89. Doordat het aantal kortlopende dienstverbanden de laatste jaren fors groeide, komt het steeds vaker voor dat pensioenuitvoerders zo’n klein pensioen beheren. Kleine pensioenen samenvoegen is door de zwakke financiële positie van met name grote pensioenfondsen lastig. Ook deelnemers zelf maken maar zelden gebruik van de mogelijkheid om verschillende kleine pensioenpotjes over te hevelen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Daardoor blijft hun pensioen verdeeld over verschillende potjes.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen maakt een einde aan deze onwenselijke situatie, want het afkopen van een klein pensioen is straks niet meer mogelijk. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat deelnemers geen bezwaar meer kunnen maken bij een omzetting van pensioenaanspraken naar een verhoogde pensioenrichtleeftijd.

Afkopen verleden tijd
Deelnemers kunnen een klein pensioen op dit moment nog afkopen vanaf twee jaar na het einde van de pensioenopbouw. Dat is straks niet meer mogelijk. Het wetsvoorstel maakt een automatische waardeoverdracht mogelijk naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De betrokken pensioenuitvoerders wisselen de informatie die daarvoor nodig is uit via het pensioenregister. De deelnemer blijft hier verder buiten.

Fiscale pensioenrichtleeftijd omhoog
Deelnemers kunnen nu nog bezwaar maken tegen de omzetting van hun pensioenaanspraken naar de nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd. Daardoor kan het voorkomen dat een deelnemer pensioen krijgt uitgekeerd vanaf zijn 60ste, 65ste én 67ste. Het wetsvoorstel maakt een einde aan dat bezwaarrecht. Pensioenfondsen kunnen dan uitgaan van één pensioenleeftijd. Dat maakt niet alleen de administratie eenvoudiger, maar ook het communiceren met deelnemers over het te verwachten pensioen.

Er gelden wel een aantal voorwaarden, waaronder de volgende:

  • De aanpassing moet contractueel mogelijk zijn.
  • Er moet worden herrekend naar een fiscale pensioenrichtleeftijd als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964.
  • Het moet ook mogelijk zijn dat de omgezette aanspraken weer worden vervroegd naar de oorspronkelijke ingangsdatum, in het geval de individuele (gewezen) deelnemer met vervroegd pensioen wenst te gaan.
  • Het is niet toegestaan om bestaande aanspraken op een prepensioen of een tijdelijk ouderdomspensioen zonder instemming om te zetten in aanspraken op levenslang pensioen conform de gewijzigde fiscale pensioenrichtleeftijd.
In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt onderkend dat het kan voorkomen dat het vervroegde pensioen lager is dan het oorspronkelijk verzekerde pensioen. Dit wordt evenwel niet als een groot bezwaar gezien.

 

Visie van Aon
Aon is van mening dat een automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen een goede zaak is. Door het samenvoegen van kleine pensioenen halen deelnemers makkelijker een adequaat inkomen vanaf hun moment van pensionering. Wel voorzien wij de nodige uitvoeringsproblemen bij systeemaanpassingen van de pensioenuitvoerders en het pensioenregister. Hierdoor lijkt 1 januari 2018 als beoogde datum voor de invoering van deze wet ons moeilijk haalbaar.

Ook het vervallen van het bezwaarrecht van deelnemers bij omzetting van hun pensioenaanspraken naar de nieuwe fiscale pensioenrichtleeftijd voorziet ons inziens in een behoefte. Pensioenuitvoerders besparen hiermee flinke kosten en de voorlichting aan deelnemers wordt er eenvoudiger en beter mee. Het uitleggen van de consequenties aan deelnemers dient wel zorgvuldig te gebeuren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de impact van dit wetsvoorstel voor uw pensioenregeling? Of wilt u ondersteuning in de communicatie met deelnemers? De experts van Aon helpen u graag. Neemt u daarvoor contact met ons op.