Netherlands
Pensioen

Pensioen

 

Keuzemogelijkheden pensioen

Kiest u voor een gelijkblijvende uitkering?
In dit geval wordt van het beschikbare pensioenkapitaal een levenslang gelijkblijvende pensioenuitkering aangekocht uit te keren in (maandelijkse) termijnen.

 

Kiest u voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkering?
Dit kan voor u interessant zijn als uw partner bijvoorbeeld niet (meer) werkt en ook nog geen pensioen en/of AOW uitkering krijgt. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo mag de laagste uitkering niet minder zijn dan 75% van de hoogste uitkering. Bij het hoog/laag pensioen wordt uitgegaan van een hoge uitkering gedurende de eerste 5 of 10 jaar en vervolgens een verlaagde uitkering na 5 of 10 jaar tot 75% van de hoge uitkering.

Kiest u voor een jaarlijks stijgende pensioenuitkering?
In dit geval wordt de pensioenuitkering jaarlijks met een vast percentage, bijvoorbeeld 2%, verhoogd. Hierdoor wordt uw uitkering meer inflatiebestendig. De start uitkering is hierdoor wel lager dan bij de gelijkblijvende uitkering.

Kiest u voor een pensioenknip?
De rente in de markt bepaalt onder andere de hoogte van de uitkering. De Regeling pensioenknip is verlengd tot 1/7/2017. Dit houdt in dat:

  • U met een pensioendatum voor 1/7/2017 een tijdelijke uitkering van 2 jaar kan aankopen van het pensioenkapitaal en na die 2 jaar een levenslange (gelijkblijvende) uitkering.
  • De verzekeraar is verplicht om mee te werken aan het verzoek tot het toepassen van de pensioenknip als het pensioenkapitaal minimaal EUR 10.000 bedraagt.
De vraag is of de pensioenknip de oplossing is en over twee jaar uiteindelijk een hogere uitkering zal worden ontvangen. Stel dat het pensioenkapitaal op de pensioendatum een gelijkblijvende uitkering biedt van EUR 8.500 per jaar. De uitkering dient aangekocht te worden op een korte rekenrente. Het kan dus zijn dat gezien de lage rente, kosten verzekeraar etc. een negatieve koopsom ontstaat. (inleg hoger dan uitkering) Vervolgens kan het beleggingsrisico positief/negatief uitpakken.

 

Kiest u ervoor om het pensioen nog niet in te laten gaan?

  • Doorwerkvereiste bij pensionering vervalt
    Als een werknemer zijn pensioen wil uit stellen, dan mag dat alleen als hij/zij (gedeeltelijk) blijft doorwerken. Vaak vraagt een pensioenuitvoerder hier dan ook een getekende verklaring voor van de werkgever. Deze verklaring moet ieder jaar worden geactualiseerd.
  • Bij het invoeren van de nieuwe wetgeving is de doorwerkvereiste vervallen. Dit betekent dat werknemers hun pensioen zonder extra voorwaarden kunnen uitstellen, tot maximaal vijf jaar na de AOW-ingangsdatum. De pensioenregeling moet hier dan wel in voorzien.
  • Let op! De doorwerkvereiste vervalt niet voor prepensioen en tijdelijk overbruggingspensioen.

 

Kiest u voor de wet verbeterde premieregeling?
Op 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om variabele pensioenuitkeringen aan te kopen waarvan de hoogte afhankelijk is van beleggingsresultaten.

Aanleiding
De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de marktomstandigheden op één moment. Er zijn een aantal zaken die invloed hebben op de hoogte van de aan te kopen pensioenuitkering:

  • De rente;
  • De levensverwachting;
  • De hoogte van het pensioenkapitaal.
De huidige marktomstandigheden, zoals de historisch lage rente, leiden ertoe dat werknemers die met pensioen gaan een (mogelijk) lagere pensioenuitkering ontvangen dan dat zij verwacht hadden.

Door de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk om te profiteren van risicovollere beleggingen tijdens pensionering met daarbij een kans op hogere rendementen en dus een (mogelijke) hogere uitkering. Daarnaast is de hoogte van de uitkering ook niet meer zo sterk afhankelijk van de rentestand op het moment van inkoop.

 

Voor- en nadelen van omzetting
Een belangrijke voorwaarde is dat u bereid moet zijn om beleggingsrisico te lopen. Dit betekent dat de uitkering jaarlijks variabel is. De hoogte van deze uitkering hangt af van de beleggingsresultaten, de ontwikkelingen in de levensverwachting en de rentestand.