Netherlands

AV145 Geschillenregeling Wkkgz

 
 

In geval van een geschil dat is voorgelegd aan een geschilleninstantie zoals bedoeld in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zullen verzekeraars zich conformeren aan de uitspraak van de geschilleninstantie voor zover het geschil onder de dekking van de polis valt.

Indien de geschilleninstantie een schadevergoeding toekent in het bovengenoemde kader met betrekking tot een fout van verzekerde zullen verzekeraars deze onder aftrek van het eigen risico voor beroepsaansprakelijkheid zoals genoemd op het polisblad vergoeden ten hoogste tot de bedragen van de onderstaande sublimieten.

De sublimiet bedraagt maximaal EUR 25.000 per geschil en per verzekeringsjaar en maakt onderdeel uit van en is niet in aanvulling op het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid zoals genoemd op het polisblad.

Onder de dekking van de polis vallen eveneens de kosten die verzekerde maakt in het kader van de geschillenbehandeling conform de Wkkgz. Deze kosten worden vergoed tot maximaal EUR 2.500 per geschil met een maximum van EUR 5.000 per verzekeringsjaar. De kosten worden vergoed boven de vermelde sublimiet in deze clausule. Deze sublimiet maakt onderdeel uit van en is niet in aanvulling op het verzekerd bedrag voor beroepsaansprakelijkheid zoals genoemd op het polisblad.

Onder kosten wordt in deze clausule verstaan de vaste behandelingskosten voor het aanhangig maken bij de geschilleninstantie zoals vastgelegd in het reglement van de specifieke geschilleninstantie.

Deze dekking geldt niet indien deze kosten uit hoofde van een andere verzekering (bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering) worden vergoed.

 

Contact
Team Ondernemingen 4
088-8108174
[email protected]
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem contact met ons op.
  
Volg Aon