Netherlands

Rol van ondernemingsraden (OR) op pensioenakkoord

 

Instemmingsrecht en het pensioenakkoord

Vanwege het pensioenakkoord zullen veel bestaande regelingen moeten worden aangepast. De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem bij een wijziging in de pensioenregeling: het instemmingsrecht. Ondernemingsraden doen er goed aan zich op de komende wijziging van de pensioenregeling voor te bereiden. De beoogde ingangsdatum van nieuwe wetgeving is 1 januari 2022 met een overgangstermijn tot 1 januari 2026. Dit op basis van de huidige consultatiestukken Wet toekomst pensioenen.

Het pensioenakkoord

Het oudedagpensioen bestaat uit drie delen. Het staatspensioen (de AOW), het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, en de eigen aanvulling hierop. Het pensioenstelsel gaat wijzigen. Het pensioenakkoord heeft vooral betrekking op het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. De belangrijkste wijziging binnen het pensioenakkoord, is dat vanaf 1 januari 2026 alle pensioenen binnen de nieuwe beschikbare premieregeling worden opgebouwd. Dit betekent dat alle middelloon- en eindloonregelingen vanaf dat moment niet meer mogelijk zijn.

Bij een beschikbare premieregeling wordt ieder jaar een premie beschikbaar gesteld waarmee de werknemer een pensioenkapitaal opbouwt. Van dit kapitaal koopt de deelnemer op de pensioendatum een pensioen aan. De uiteindelijke hoogte van het aan te kopen pensioen staat daarom niet vast. Deze hoogte is bijvoorbeeld afhankelijk van beleggingsresultaten.

Gevolgen voor werkgevers

Alle bestaande middelloon- en eindloonregelingen moeten worden gewijzigd. Daarnaast zullen ook bestaande beschikbare premieregelingen mogelijk moeten worden aangepast zodat deze past binnen de kaders van het nieuwe pensioenstelsel.

Werkgevers kunnen een pensioenregeling nooit eenzijdig wijzigen. Er zal altijd overeenstemming moeten worden bewerkstelligd met medewerkers. Naast de instemming van de medewerkers heeft de werkgever ook de instemming van de OR nodig voor het wijzigen van de pensioenregeling.

Rol van de OR

Als ondernemingsraad heeft u medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR heeft op grond van de Wet op ondernemingsraden (WOR) een instemmingsrecht wanneer de werkgever de arbeidsvoorwaarde pensioen wil toezeggen/wijzigen.

Er dient minstens één overlegvergadering tussen werkgever en de OR te hebben plaatsgevonden, voordat de OR zijn schriftelijke reactie op de instemmingsaanvraag geeft. In het overleg kan door de OR uiteraard nadere toelichting worden gevraagd, maar is het ook mogelijk om aanpassingen te verlagen en tegenvoorstellen in de dienen.

Om u als OR zo optimaal mogelijk voor te bereiden op dit traject, hebben we de belangrijkste informatie en tips samengevat in de video Kennissessie voor ondernemingsraden. In deze video wordt in ruim 10 minuten besproken wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor ondernemingsraden met betrekking tot het pensioenakkoord.

Bekijk de video voor ondernemingsraden