Netherlands

WIA-Bodemverzekering

 

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder de WIA en krijgen geen uitkering. De werkgever blijft in eerste instantie verantwoordelijk voor deze werknemers.

In veel cao’s is het zelfs verplicht gesteld dat een werkgever een dergelijke verzekering aan haar werknemers aanbiedt. Het is dus zaak dat de werkgever de relevante bepalingen in de betreffende cao kent.

Voor wie?
Alle werknemers van de verzekeringnemer die verplicht verzekerd zijn op grond van de WIA kunnen deelnemen aan de WIA-Bodemverzekering.

Dekkingsvarianten
Diverse verzekeraars hebben voor deze werknemers een aantal verzekeringsvarianten ontwikkeld. In de meeste gevallen keert deze verzekering een vastgesteld bedrag uit aan de werkgever die het dan kan gebruiken voor re-integratie, bijscholing van werknemers of werkplekaanpassing. Andere verzekeraars hebben een variant waarbij de uitkering naar de werknemer gaat om zo het inkomensverlies te compenseren. Afhankelijk van de verzekeraar kan de verzekering los afgesloten worden of in combinatie met een verzuim- of WGA-hiaatverzekering.

Uitkeringsduur en -hoogte
De uitkeringsduur verschilt van een eenmalige uitkering tot een periodieke uitkering gedurende 1, 3, 5 of 10 jaar of zelfs tot de AOW-leeftijd. Er bestaan ook diverse keuzemogelijkheden in de hoogte van de uitkering, zoals:

  • Vast verzekerd bedrag
  • Vast percentage van het oude, gemaximeerde, uniforme (SV-)loon (meestal 25%)
  • 100% x (arbeidsongeschiktheidspercentage x oude, gemaximeerde, uniforme (SV-)loon

Premiebetaling
De werkgever bepaalt zelf of zij de premie gedeeltelijk of geheel betaalt of de premie voor rekening van de werknemer laat komen, tenzij hierover in de cao bepalingen zijn opgenomen.

Samen met u bepalen wij welke WIA-Bodemdekking aansluit bij uw cao en/of uw bedrijf.

Meer informatie
Neem contact op met een van onze specialisten voor antwoord op uw vragen. U vindt de juiste contactgegevens op de Service & Contact pagina.