Netherlands

Netto sparen tilt uw pensioen naar een hoger plan

 

Een goed pensioen maakt u een aantrekkelijke werkgever

De afgelopen jaren is de tweede pijler versoberd. De maximale opbouw in een middelloonregeling (DB) is van 2,25%, naar 2,15% naar 1,875% per jaar verminderd. Ook de opbouw in beschikbare premieregelingen (DC) is navenant verlaagd en er is een salarisgrens geïntroduceerd van EUR 100.000 (2015). Werknemers bouwen dus minder pensioen op via hun werkgever, dan eerder het geval was. Daarnaast kiezen meer en meer werkgevers voor een DC-regeling.

Ook gaat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar en is de nieuwe AOW-leeftijd per 2022 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden.

Nieuw pensioenstelsel
Naast bovengenoemde ontwikkelingen speelt de discussie over het nieuwe pensioenstelsel. Ondanks dat uit diverse onderzoeken blijkt dat het huidige stelsel tot de beste van de wereld behoort, staat de (generatie)solidariteit ter discussie. Tevens ontbreekt het indexatieperspectief en is de kostprijs van pensioen de laatste jaren alleen maar toegenomen.

Een aanvullende netto-oplossing
Bovenstaande ontwikkelingen maken dat pensioen alleen niet meer voldoende is. Hoe houdt u medewerkers aan het werk als zij tot 68-jarige leeftijd door moeten werken? En hoe gaat u om met medewerkers die niet voldoende pensioen opbouwen? Een oplossing is om naast het bruto pensioen een netto spaar-/beleggingsregeling aan te bieden. Met een dergelijke regeling bouwen medewerkers een extra kapitaal op, wat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld eerder uittreden, maar ook voor bijvoorbeeld de aanschaf van een huis. Op deze manier doet u iets extra’s voor uw medewerkers.

Hoe werkt het?
Bij een collectieve nettoregeling wordt er gespaard vanuit het nettosalaris. U kunt denken aan een deel van de bonus, de verkoop van vakantiedagen of het aanwenden van compensatie- of een flexibel keuzebudget. U maakt de spaarbedragen over naar de provider. De spaarsaldi zijn niet aan wettelijke regels gebonden voor wat betreft maximale opbouw of afbouw van het risico, want e.e.a. vindt plaats uit het nettoloon. Voor de medewerkers is het vermogen belast in box 3. Uiteindelijk is een netto regeling vrijwillig en de medewerker beslist. Het is wel mogelijk om blokkades op te werpen, waardoor het lastiger is om over het geld te beschikken.

Waarom een netto-oplossing?
Met een netto-oplossing kunt u anticiperen op de ontwikkelingen zoals hierboven geschetst. Tevens is een netto-oplossing transparant. Het is voor de medewerkers duidelijk wat er voor hen gespaard wordt. Tot slot bereikt u een stuk flexibiliteit waarmee u uw medewerkers goed inzetbaar kunt houden. Financieel gezonde medewerkers zijn ook vaak beter functionerende medewerkers.

Wat kan u zelf doen?
U hoeft de ontwikkelingen als werkgever niet af te wachten, maar kunt zich al beraden op uw regeling in verhouding tot het gehele arbeidsvoorwaardenpakket.

Hoe kan Aon helpen?

  • Aon bespreekt met u de wensen en eisen voor een (aanvullende) netto-oplossing;
  • vervolgens selecteren wij de beste partij die de regeling voor u kan uitvoeren.