Netherlands
Pensioen & financieel management

Werknemers

 

Employee Financial Well-being: Samenwerken aan onze toekomst

De afgelopen jaren is er in het pensioenlandschap een sterke beweging te zien van Defined Benefit (DB) naar Defined Contribution (DC) pensioenregelingen, waarmee de risico’s rondom pensioenopbouw bij de werknemer komen te liggen. Daarnaast heeft de overheid de fiscale ruimte voor pensioenopbouw versoberd en is er nog steeds sprake van een stijgende levensverwachting. Deze factoren zorgen er samen voor dat werknemers bij pensionering zeer waarschijnlijk minder dan 70% van het laatstverdiende inkomen zullen ontvangen (terwijl zij vaak wel uitgaan van 70%). Daarnaast moeten medewerkers steeds vaker beslissingen nemen die hun huidige en toekomstige financiële situatie beïnvloeden.

 

 

Behoeften werknemer
Het is dus tijd om extra bewustwording te creëren rondom de financiële fitheid van werknemers. Onderzoeken hebben aangetoond dat een kwart van de mensen wakker ligt vanwege hun financiële situatie, 35% van de huishoudens geen buffer heeft en meer dan 40% van de senioren niet kan rondkomen van hun pensioen. Werknemers hebben behoefte aan meer keuzemogelijkheden tijdens de opbouwfase, meer (en tijdig) inzicht en concreet advies en begeleiding (met name rondom life-events) om bij te kunnen sturen.

 

De gevolgen van financieel niet-fitte werknemers hebben ook een grote weerslag op de werkgever. Werknemers met financiële zorgen zijn namelijk 20% minder productief en hebben negen extra verzuimdagen t.o.v. financieel fitte werknemers.

Ook wordt het moment van met pensioen gaan steeds complexer. Met keuzemogelijkheden zoals eerder stoppen met werken, de hoog-laagconstructie, doorbeleggen en shoprechten is enige vorm van professionele begeleiding onontbeerlijk.

Door de overgang naar DC voelen veel werkgevers zich moreel verantwoordelijk om (een deel) van de besparing terug te laten vloeien naar de werknemer. Hiermee wordt voldaan aan goed werkgeverschap, zijn uw medewerkers voorbereid op een mogelijk lager pensioen en kan men tijdig maatregelen treffen. Met name door deze besparing direct tijdens de transitieperiode aan te wenden voor ’financial well-being’ van medewerkers, kan hier goed richting aan worden gegeven.

Behoeften werkgever
 

Aon is de ideale partner om te helpen bij de inrichting van het ‘financial well-being’-programma voor uw organisatie. Als grootste verzekeringsmakelaar, HR-consultant en pensioenspecialist is Aon in staat in de volle breedte te adviseren over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werkgevers kunnen hun arbeidsvoorwaardenpakket modulair opbouwen. Een arbeidsvoorwaardenpakket kan naast de gebruikelijke componenten bijvoorbeeld bestaan uit:

  • (individuele) financiële planning;
  • budget-coaching / begeleiding bij life-events / inloopspreekuren / begeleiding bij loonbeslag;
  • TBS (The Benefit Solution) – inzicht in al uw employee benefits (werknemer en werkgever);
  • flexibele inzet, inzicht in kosten.
  • begeleiding bij pensionering en pensioenaankoop;
  • ‘Via mijn werk’-verzekeringen;
  • persoonlijke schadeverzekeringen;
  • aanvullende verzekeringen zoals ANW-hiaat/overlijdensrisicoverzekering.
Door gezamenlijk de risico’s, wensen en behoeften tijdig in kaart te brengen, houdt u uw medewerkers financieel fit en duurzaam inzetbaar.