Netherlands

Warranty & Indemnity verzekeringen

Toepasbaarheid

De Warranty & Indemnity (W&I) verzekering is waardevol als contractuele garanties worden verlangd bij de verkoop van een bedrijf. Ook in geval van een management buy-out of buy-in, investeringsovereenkomsten of leningen biedt de W&I verzekering een oplossing bij mogelijke dealbreakers.

De W&I verzekering biedt langdurig dekking voor vermogensschade die wordt veroorzaakt door de schending van een garantie. Zowel de risico’s van de verkoper als die van de koper kunnen worden verzekerd. Verder biedt deze verzekeringsvorm de koper de mogelijkheid om een volledig pakket garanties te bedingen. De W&I verzekering beschermt de organisatie en de aandeelhouders tegen negatieve effecten op de balans en aandelenprijs. De verkoopopbrengsten kunnen vrij worden gemaakt van aangehouden depots en zijn dus direct inzetbaar. De verzekering kan op korte termijn tot stand komen. De verzekeraar baseert zich op de bestaande ‘due diligence’.
 

Verkoperspolis

In een standaard overnameovereenkomst geven verkopers garanties af voor verschillende aspecten van het bedrijf. Deze verplichtingen hebben veelal betrekking op financiële informatie, milieu, intellectuele eigendomsrechten, verzekeringen en eigendomrechten. W&I verzekeringen geven dekking als deze garanties worden geschonden. De polis volgt daarbij nauwgezet de inhoud van de overnameovereenkomst, zowel in de duur als in de hoogte van de dekking. Het eigen risico is doorgaans 2-3% van de overnamesom, terwijl het te verzekeren bedrag veelal 10-20% daarvan bedraagt. Er is slechts een beperkt aantal uitsluitingen van kracht.
 

Koperspolis

Bij deze verzekering geeft de verkoper garanties af tot een relatief laag bedrag. In sommige gevallen kan dit zelfs slechts 2-3% van de overnamesom zijn. De dekking onder de koperspolis sluit aan op de in de overnameovereenkomst vastgestelde maximale aansprakelijkheid en zo wordt het meerdere boven de 2-3% verzekerd. Hierdoor heeft de koper een omvangrijker verhaalrecht zonder dat de verkoper wordt benadeeld. Discussies over de hoogte van de cap – die de onderhandelingssfeer niet bevorderen – kunnen hierdoor gemakkelijker worden opgelost.
 

Onderscheidend vermogen bij bid

Met name bij sterk competitieve veilingprocessen is het raadzaam voor de potentiële koper om de bidletter zo onderscheidend mogelijk te maken. Doordat de koper gebruik maakt van een koperspolis, kan hij volstaan met het verlangen van zeer lage garanties. Hij koopt zijn zekerheid in via de verzekering zonder dat de verkoper hiervoor een extra risico loopt.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact