Netherlands

Veelgestelde vragen secundaire molestdekking

Wat is molest?

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 1981 de verschillende vormen van molest nader gedefinieerd. Zo wordt er onder meer onderscheid gemaakt tussen groot en klein molest.
 
  • Onder groot molest wordt verstaan: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
  • Onder klein molest wordt verstaan: sabotage, vordering, werkstaking, lock-out, bedrijfsbezetting, modelactie, rellen, relletjes of opstootjes.
De molestvorm terrorisme, die vroeger als klein molest werd beschouwd, heeft na de aanslagen van 11 september 2001 een eigen plaats gekregen in de NHT clausule. Deze clausule is vanaf 15 augustus 2003 op alle Nederlandse polissen van kracht. De clausule houdt in dat de uitkering op standaardverzekeringen is uitgesloten en bovendien is gemaximeerd.
 

Waarom is een secundaire dekking nodig?

Op veel van de bestaande polissen zowel qua personele als qua private verzekeringen is 'molest' niet alleen volledig maar ook gedeeltelijk uitgesloten. Concreet betekent dit dat in die situaties waarbij sprake is van 'molest' u het risico loopt dat één van de onderliggende Personele en Particuliere verzekeringen niet of slechts gedeeltelijk uitkeert omdat de verzekeraar zich beroept op de molestuitsluiting of beperking. Ook de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden ook bekend als NHT clausule biedt hier geen oplossing voor, omdat molest hiervan is uitgesloten.
 

Wat is de peildatum voor het opgeven van het aantal in het buitenland werkende werknemers en welke werknemers dienen te worden opgegeven; alleen de werknemers werkzaam in 'onrustige gebieden'.

Opgave expats eens per jaar. Verder eens per jaar opgave van het aantal reisdagen. Ook eventuele partners moeten afzonderlijk worden opgegeven. Voor beide groepen geldt dat verblijf in alle landen mee tellen (dus niet alleen de onrustige gebieden). Verblijf van medewerkers op schepen met een beperkte duur van bijvoorbeeld twee maanden beschouwt de verzekeraar niet als een expat.
 

Kunnen ook werknemers in dienst van gelieerde ondernemingen worden meeverzekerd?

Alle medewerkers in loondienst (woonachtig in binnen en buitenland) maar wel contractueel vastgelegd, komen in aanmerking voor deze verzekering mits er een primaire ongevallenverzekering voor de betreffende medewerkers is afgesloten.
 

Welke 'bewijslast' heeft een werkgever bij een schade-afwikkeling? Met andere woorden moet een werkgever dan alle privé-polissen van werknemers opleveren? Hoe zal dat praktisch uitwerken? Hoe bepalen de actuarissen van Aon Consulting vervolgens de uitkering?

Indien een primaire verzekering van de werknemer niet tot uitkering komt, dient de verzekeraar over de schriftelijke afwijzing te beschikken met daarin vermeld de reden van de afwijzing. U doorloopt dus met uw werknemer allereerst eerst het schade-traject bij de verzekeraars van de personele of persoonlijke verzekeringen. Pas als een verzekeraar een schade-claim afwijst en de molest-uitsluiting als reden opgeeft, kunt u de schade-claim indienen bij Aon. Een kopie van de polis, de verzekeringsvoorwaarden van de desbetreffende verzekering en de afwijsbrief van de schade-claim, moeten bij de schade-melding worden ingestuurd.

De actuarissen van Aon Consulting zullen pas ingeschakeld worden, indien er een éénmalige kapitaaluitkering moet worden berekend. U kunt hierbij denken aan de vaststelling van een éénmalige kapitaaluitkering, indien een 35-jarige man arbeidsongeschikt wordt en zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeraar geen uitkering verleent als gevolg van de molest-uitsluiting. Deze berekening wordt volgens actuariële rekenregels uitgevoerd.
 

Hoe wordt omgegaan met de negatieve of 'grijze' reisadviezen van Ministerie van Buitenlandse Zaken of het Calamiteitenfonds? Het kan voorkomen, dat tegen dergelijke adviezen in toch naar zo'n bestemming moet worden gereisd.

De parapludekking is voorzien van een doorlopende molestdekking. Negatieve of 'grijze'reisadviezen zijn niet van invloed op deze doorlopende dekking. Voorbeeld: als er een negatief reisadvies geldt voor Tsjetjenië, kan een medewerker wel afreizen naar dat land, met behoud van verzekeringsdekking.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.