Netherlands

AOW-hiaat door werken in het buitenland

 

Zendt u een van uw werknemers uit voor tewerkstelling in het buitenland? Dan verandert zijn sociale zekerheidspositie. Hoe vervult u als werkgever op dat moment uw zorgplicht? Onder andere door een AOW-hiaat te voorkomen.

 
Deel deze pagina

Werkgevers hebben een zorgplicht richting hun medewerkers en om deze goed te vervullen heeft u kennis nodig van sociale en aanvullende bedrijfsregelingen. Hoe zit het met hun sociale zekerheidspositie als zij voor uw bedrijf in het buitenland gaan werken? Welke maatregelen moeten zij treffen om de basisvoorzieningen in het Nederlandse sociale stelsel te borgen?

Uitzenden medewerkers zonder A1-verklaring
Een werknemer is sociaal verzekerd in het land waar hij werkt; dat is de hoofdregel in sociale zekerheidsverdragen. Met bepaalde landen heeft Nederland een multi- of bilateraal verdrag gesloten. Voor uitgezonden medewerkers in deze landen geldt dat zij met een zogenaamde A1-verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) onder het Nederlandse sociale verzekeringrecht kunnen blijven vallen. Maar hoe zit dit als u medewerkers uitzendt naar niet-verdragslanden of als de SVB geen A1 verklaring afgeeft?

Korting op AOW-uitkering compenseren
Voor iedereen die tijdelijk, bijvoorbeeld door werk in het buitenland, niet bij de SVB verzekerd was, geldt vanaf de ingangsdatum van de AOW-uitkering een korting van 2% per niet verzekerd jaar. Hoe kunnen werkgever en werknemer deze korting compenseren? We zetten de keuzemogelijkheden op een rij:

Vrijwillige voortzetting van de verzekering bij de SVB
Dit is maximaal 10 jaar mogelijk voor werknemers in het bedrijfsleven als hun verplichte verzekering eindigt. De kosten van de vrijwillige AOW-verzekering zijn afhankelijk van het inkomen in én buiten Nederland. Wie van de mogelijkheid tot vrijwillige verzekering gebruik wil maken, dient dat binnen een jaar na beëindiging van de verplichte verzekering kenbaar te maken bij de Sociale Verzekeringsbank.

Compensatie cash uitbetalen
Organisaties kunnen besluiten de compensatie aan een werknemer cash uit te betalen. De compensatie valt onder het belastbaar inkomen van de werknemer in het land waar hij als hij de compensatie krijgt belastingplichtig is. Meestal is dit het gastland. Fiscaal is dit voor hem aantrekkelijk als de belastingdruk daar laag is. De werknemer kan de compensatie opzij zetten op een spaar- of beleggingsrekening. Het bedrag plus de aangroei tot de ingangsdatum van de AOW kan hij gebruiken voor het kopen een lijfrente (periodieke uitkering) bij een bank of levensverzekeraar.

Ondernemingen met een gering aantal (minder dan tien) uitgezonden medewerkers passen deze “cash payment” optie vaak toe. Nadeel van deze optie is dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor het sparen en beleggen, terwijl hij daarvoor niet de vereiste kennis heeft. Daarnaast is het de vraag hoe hoog het uit te betalen bedrag moet zijn om de niet-verzekerde jaren te compenseren.

Collectieve verzekering
De werkgever kan een collectieve verzekering afsluiten bij een (internationale) levensverzekeraar. De verzekeraar moet dan wel bereid zijn een dergelijk regeling te verzekeren. Wij nemen een trend waar dat Nederlandse verzekeraars op dit gebied geen nieuwe regelingen meer aanbieden. Het verzekeren van een gegarandeerde periodieke uitkering is daarmee buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk, geworden. Alternatief is een beschikbare premieregeling met het ambitieniveau van de AOW-uitkering. Door de belastingvrije uitkering biedt dat de uitgezonden werknemer zelfs een aantrekkelijke vrijheid in zijn persoonlijke financiële planning. Bovendien gaat het kapitaal bij vroegtijdig overlijden niet verloren en kan een tijdelijke nabestaandenuitkering (als alternatief voor de Anw en Anw hiaatverzekering) worden meeverzekerd.
 

Aandachtspunten bij het vaststellen van de compensatie
Bij het opstellen van de regeling voor het cash uitbetalen van de compensatie of een collectieve verzekering zijn een aantal aandachtspunten van belang. De hoogte van de te sparen of te beleggen bedragen baseert u namelijk op een aantal veronderstellingen voor de toekomst. Bij het berekenen van de compensatie zijn conservatieve veronderstellingen het uitgangspunt; de uitkering is immers de basis van het oudedagspensioen. Aandachtspunten daarbij zijn:

  • de huwelijkse staat van de werknemer op 67-jarige leeftijd;
  • inflatie in de uitkeringsfase;
  • inflatie in de opbouwfase

Wat is de beste keuze?
Voor werkgevers was het jarenlang financieel aantrekkelijk om het AOW-hiaat van hun werknemers door werken in het buitenland niet bij de SVB, maar bij een particuliere verzekeraar te verzekeren. Maar het is de vraag of dat nog steeds zo is. Omdat de rentestand ondertussen flink is gedaald, zijn de pensioentarieven in de particuliere markt sterk gestegen. Dat geldt dus ook voor de verzekering van het AOW-hiaat van uitgezonden medewerkers.

Toch heeft een particuliere verzekering nog steeds een aantal voordelen. Bij grotere groepen medewerkers is er nog steeds een financieel voordeel te behalen voor de onderneming. En voor de uitgezonden medewerker kapitaalbehoud bij overlijden en vrijheid in zijn persoonlijke financiële planning.

Krijgt u van uw Nederlandse verzekeraar te horen dat deze uw collectieve verzekering van het AOW-hiaat voor uitgezonden medewerkers niet wil voortzetten? Dan kan een internationale verzekeraar de regeling prima voortzetten.