Netherlands

Nieuwe eisen aan pensioencommunicatie

 

Aon informeerde u begin 2014 in Connected over de consultatie van het wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie. Inmiddels heeft Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dit wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Welke veranderingen stelt zij voor? Aon zet ze voor u op een rij.

 
Deel deze pagina

Correct, duidelijk en evenwichtig
Vorm en inhoud van de informatie sluiten aan bij de behoeften van de deelnemer. Informatieverstrekking moet correct, duidelijk en evenwichtig zijn. De nieuwe norm geldt zowel voor de verplichte als voor de niet wettelijk verplichte informatie van de pensioenuitvoerder. De norm evenwichtig betekent dat de pensioenuitvoerder zowel de relevante voor- als nadelen van de pensioenregeling weergeeft. Dus niet alleen de positieve kenmerken, maar ook de beperkende voorwaarden en risico’s.

Verschillende informatiebronnen
De deelnemer krijgt via verschillende kanalen de informatie over zijn pensioen. Het Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief en legt de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling uit. Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) bevat persoonlijke informatie over de jaarlijkse stand van het opgebouwde pensioen bij een pensioenuitvoerder. In het pensioenregister kan de deelnemer inzien hoeveel AOW en pensioen hij in de tweede pijler bij alle pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Daarnaast kan hij zien wat de impact is van zijn keuzemogelijkheden.

Pensioen 1-2-3
Het Pensioen1-2-3 vervangt de startbrief. Dit document geeft deelnemers gelaagd de belangrijkste informatie. In laag 1 staan in maximaal twee bladzijden de belangrijkste onderwerpen: de pensioenregeling “in 5 minuten”. De pensioenuitvoerder verstrekt deze laag aan iedere nieuwe deelnemer aan een pensioenregeling. De informatie in deze eerste laag is beperkter dan de huidige informatie die een deelnemer in de startbrief over zijn pensioenregeling ontvangt.

Informatie in lagen
Deelnemers die meer willen weten, kunnen doorklikken naar laag 2, de pensioenregeling “ in 30 minuten”. Hierin worden de onderwerpen uit de eerste laag uitvoeriger besproken. Achtergrondstukken, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten van het fonds zijn te vinden in laag 3. Deze lagen komen op de website van de pensioenuitvoerder.

Standaard opschriften en iconen
Het Pensioen 1-2-3 bevat een speciaal onderdeel met basisinformatie over de pensioenregeling voor sollicitanten en deelnemers die waardeoverdracht overwegen. Zodat zij pensioenregelingen beter met elkaar kunnen vergelijken. Daarnaast moeten pensioenuitvoerders bij het pensioen 1-2-3 met standaard opschriften en iconen werken.

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Het UPO wordt een jaarlijks pensioenoverzicht van de opgebouwde pensioenaanspraken tot dan toe. De informatie is beperkter dan op het huidige UPO. Zo is de informatie over het te bereiken pensioen geschrapt en de informatie over toeslagverlening beperkt tot de in de afgelopen jaren verleende toeslag. De minister van SZW stelt voortaan de UPO-modellen vast. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dienen hiertoe een voorstel in bij de minister.

Uitbreiding van het pensioenregister
Uitbreiding van het pensioenregister De functionaliteiten van het pensioenregister worden aanzienlijk uitgebreid. Voor de financiële planning kan de deelnemer in de toekomst terecht bij het pensioenregister. Dit register geeft inzicht in de hoogte van het te bereiken pensioen, de keuzes ten aanzien van het pensioen en de invloed van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte van het pensioen.

Inzicht in het toekomstige pensioen Het pensioenregister biedt naast een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen, een indicatie van het totale pensioeninkomen op de AOW-gerechtigde leeftijd. Via drie bedragen, gebaseerd op een optimistisch, verwacht en pessimistisch scenario, krijgt de deelnemer inzicht in het te bereiken pensioen op de pensioendatum. Voor de berekeningen wordt een uniforme rekenmethodiek vastgesteld. Deze bedragen worden weergegeven als netto pensioenbedragen per maand. Daarnaast wordt het mogelijk om het huidige netto inkomen per maand te vergelijken met het toekomstige netto pensioen per maand en komt er een instrument beschikbaar om te bepalen of het pensioen toereikend is op basis van de huidige uitgaven.

Vooruitkijken en pensioen plannen
Aon Hewitt vindt duidelijke communicatie over pensioenen wenselijk. Het pensioen 1-2-3 verplicht pensioenuitvoerders met standaard opschriften en iconen te werken. Daardoor zijn pensioenregelingen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Daarnaast bieden de nieuwe functionaliteiten van het pensioenregister de deelnemer inzicht in de hoogte van het te bereiken pensioen. Met deze informatie kan de deelnemer vooruitkijken en zelf zijn pensioen plannen.