Netherlands

Meer inspraak voor de OR over pensioenovereenkomst?

 
 
Waarschijnlijk wordt na de zomer een wetsvoorstel ingediend waarmee het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over het pensioen wordt uitgebreid. De OR krijgt daarmee ook instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst. Wat vindt Aon van het wetsvoorstel?

Met het nieuwe wetsvoorstel krijgt de OR ook instemmingsrecht over elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenuitvoerder een pensioenfonds, een verzekeraar, een ppi of een buitenlandse uitvoerder is. Aon vindt het heel goed dat de OR meer instemmingsrecht krijgt. Tegelijkertijd is het in onze ogen terecht dat de huidige wettelijke uitzondering behouden blijft: de OR heeft geen instemmingsrecht als het onderwerp al inhoudelijk is geregeld in de cao.

 

Uitvoeringsovereenkomst
Uit de toelichting bij het conceptwetsvoorstel blijkt dat de OR geen bevoegdheid heeft als het gaat om de uitvoering van het pensioen. Dit is namelijk een zaak van de werkgever en pensioenuitvoerder. Maar volgens de nieuwe wet moet de werkgever de OR wel informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van de uitvoeringsovereenkomst. De onderwerpen uit de uitvoeringsovereenkomst die betrekking hebben op de pensioenovereenkomst (bijvoorbeeld over de manier waarop het indexatiebeleid is vormgegeven in de uitvoeringsovereenkomst) kunnen namelijk wel instemmingsplichtig zijn; dit geldt niet voor de onderwerpen die betrekking hebben op de uitvoering.

Onduidelijkheid
In sommige gevallen is het onduidelijk of de werkgever instemming moet vragen aan de OR. De OR moet dan bewijzen dat het uitvoeringsaspect wel degelijk effect heeft op de pensioenovereenkomst. Via een gerechtelijke procedure kan de OR dan alsnog instemmingsrecht krijgen. Wij denken dat zo’n wettelijke regeling tot discussies leidt over de vraag wat nu wel of niet tot de pensioenovereenkomst behoort. Dit onderscheid is namelijk niet altijd helder te maken. In veel gevallen zijn documenten met elkaar verweven. Inhoudelijk, maar ook door verwijzingen en incorporatiebepalingen. Bovendien kunnen onderwerpen die volgens de pensioenwet tot de pensioenovereenkomst behoren, in de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement verder worden uitgewerkt. Wij vinden de voorgestelde wetswijziging dus onduidelijk en zien liever een concretere beschrijving van de aspecten uit de uitvoeringsovereenkomst waar instemmingsverplichting geldt.

Code Rechtstreeks verzekerde regelingen
Als er sprake is van een rechtstreeks verzekerde regeling, dan heeft de OR volgens de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ in de volgende gevallen adviesrecht:
- de (verlenging) van de uitvoeringsovereenkomst (punt 7 van de code);
- de servicelevels die de werkgever wil overeenkomen met de verzekeraar (punt 8 van de code).
Volgens de code maakt het niet uit of bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst de pensioenovereenkomst raken. Met het wetsvoorstel heeft de OR advies- en instemmingsrecht bij rechtstreeks verzekerde regelingen. Dit lijkt ons niet wenselijk. In het wetsvoorstel is overigens niets te lezen over de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’.

Wanneer geldt het adviesrecht?
Het is de moeite waard om te onderzoeken of het adviesrecht van de OR ook zou kunnen gelden voor uitvoeringsovereenkomsten tussen werkgevers en ondernemingspensioenfondsen. Dan is er geen onderscheid meer tussen ondernemingspensioenfondsen en verzekeraars.

Conclusie
Aon is voorstander van instemmingsrecht voor de OR bij voorgenomen wijzigingen van pensioenovereenkomsten die bij ondernemingspensioenfondsen zijn ondergebracht. Als het wetsvoorstel wordt geaccepteerd, moeten veel werkgevers met ondernemingspensioenfondsen hun besluitvormingsprocedures rondom het pensioen herzien. Helaas lost het conceptwetsvoorstel de issues die er zijn over de reikwijdte van de instemming (pensioenovereenkomst en/of uitvoeringsovereenkomst, instemming of advies) nog niet op. Het is afwachten of het uiteindelijke wetsvoorstel dat wel doet.