Netherlands

Huidig pensioenstelsel past niet meer bij deze tijd

 

We moeten toe naar een pensioenstelsel dat aansluit op de veranderende arbeidsmarkt. Dat vindt staatssecretaris Jette Klijnsma. Op 8 juli 2016 diende ze de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel in bij de Tweede Kamer. Een belangrijke aanpassing is het afschaffen van de doorsneesystematiek. Dit heeft echter grote gevolgen voor lopende pensioenregelingen.

Bijna alle pensioenfondsen in Nederland hanteren de doorsneesystematiek; alle deelnemers in een pensioenfonds betalen dezelfde premie en krijgen daar een zelfde pensioenopbouw voor terug, ongeacht leeftijd of geslacht. In voorgaande decennia was dit een logisch, solidair stelsel. Doordat de inleg van jongere werknemers langer rendeert, betalen zij mee aan de pensioenopbouw van oudere deelnemers.

Pensioenstelsel onder druk
Als jongere werknemers hun hele leven bij dezelfde werkgever of in dezelfde bedrijfstak actief blijven, profiteren zij op latere leeftijd op hun beurt van de jonge generatie. Maar dat is tegenwoordig vaak niet meer het geval. Veel mensen switchen naar een andere carrière of besluiten bijvoorbeeld om zelfstandig ondernemer te worden. In die situaties heeft zowel de jongere deelnemer als zijn of haar werkgever teveel betaald voor het opgebouwde pensioen.

Leeftijdsafhankelijk opbouwpercentage
Het kabinet pleit om het leeftijdsonafhankelijke opbouwpercentage voor middelloonregelingen te vervangen voor een percentage dat lager wordt naarmate de deelnemer ouder wordt. De huidige wetgeving moet gewijzigd worden om dit mogelijk te maken. Het opbouwpercentage zal voor jonge deelnemers hoger liggen dan in de huidige situatie. Voor ouderen is dit percentage lager.

 

Leeftijdsonafhankelijke premie
Ook het fiscale kader voor beschikbare premieregelingen moet worden aangepast. Gebeurt dit niet, dan kan een deelnemer pensioenvoordeel behalen door halverwege zijn loopbaan van een werkgever met middelloonregeling over te stappen naar een werkgever met een beschikbare premieregeling. De premiestaffels moeten dus verdwijnen. In plaats daarvan komt er een vaste leeftijdsonafhankelijke premie. Deze zal voor jongere deelnemers hoger zijn dan in de huidige staffelpremie en voor oudere deelnemers lager.

 

Overgangsfase
Of de plannen van de perspectiefnota vertaald worden in wetgeving, is nog niet duidelijk. Komt het zover, dan is een overgangsperiode essentieel. Voor nieuwe, jonge instromers maakt het nieuwe systeem geen verschil voor wat betreft premie en opbouw. Bestaande deelnemers kunnen er echter op achteruitgaan. Dit kan mogelijk worden opgelost door een tijdelijke premieverhoging voor werkgevers. Het doel is om de generatie-effecten van de overgang gelijkmatig te verdelen. Het kabinet onderzoekt nog hoe dat moet gebeuren.

De kiezer bepaalt
Voor de vervolgstappen is het volgende kabinet waarschijnlijk aan zet. Omdat de verschillende politieke partijen sterk uiteenlopende opvattingen hebben over de invulling van het pensioenstelsel, is de uitkomst van de verkiezingen bepalend. Duidelijk is in ieder geval dat de afschaffing van de doorsneesystematiek noodzakelijk is in ons huidige maatschappelijke klimaat. En dat de uitvoering complex wordt. Vooral omdat de werkgever niet zonder meer bereid is om tijdelijk extra premie te betalen om de overgang mogelijk te maken.

Naast de doorsneesystematiek komen er nog andere interessante onderwerpen in de perspectiefnota aan bod, zoals nieuwe typen pensioenregelingen. Wilt u weten wat de gevolgen van de perspectiefnota zijn voor u als werkgever? Neem dan contact op met Silvia Groeneweg. Wij bespreken graag onze visie op de perspectiefnota met u.