Netherlands

UWV loopt achter met herbeoordeling arbeidsongeschikten

 

Een deel van de arbeidsongeschikten ontvangt mogelijk ten onrechte een uitkering. Dit meldde de Vakbond van Verzekeringsartsen in augustus 2015 in de media. Het ging daarbij om 150.000 arbeidsongeschikten, die herkeurd hadden moeten worden. Het UWV kampte echter met forse achterstanden en de keuring bleef uit.

Uit eerder onderzoek van Novag – de vakorganisatie van verzekeringsartsen bij het UWV – blijkt dat bij herbeoordeling één vijfde van de ontvangers geen recht meer had op een uitkering.

De claimbeoordeling
Een medewerker kan een WIA-uitkering aanvragen na twee jaar ziekte. Het UWV beoordeelt deze aanvraag. Dit is de zogenaamde claimbeoordeling. De verzekeringsarts stelt de ernst van de arbeidsbeperkingen vast die voortkomen uit de ziekte. Deze beperkingen zijn vervolgens medebepalend voor het vaststellen van de restverdiencapaciteit. Dit bepaalt vervolgens weer de hoogte van de uitkering. En óf en in welke mate de uitkeringsgerechtigde geactiveerd kan worden richting werk.

Vraaggestuurde herbeoordeling
Met een herbeoordeling stelt het UWV wijzigingen in de medische situatie vast ten opzichte van de claimbeoordeling. Herbeoordelingen zijn nodig om vast te stellen of mensen nog de juiste uitkering krijgen en of de activeringsmogelijkheden richting werk zijn veranderd. Er zijn twee vormen van herbeoordelingen. De eerste is vraaggestuurd. Deze wordt aangevraagd op initiatief van het UWV, de WGA-gerechtigde, de werkgever of de verzekeraar van de WGA-eigenrisicodrager.

Professionele herbeoordeling
De tweede vorm is de professionele herbeoordeling. Hierover gaat de oproep van de verzekeringsartsen. Als bij de claimbeoordeling is vastgesteld dat iemand volledig maar niet blijvend arbeidsongeschikt is, moet altijd een herbeoordeling uitgevoerd worden op basis van de herstelprognose. Dit is in veel gevallen niet gebeurd.

Alsnog herkeuren
De oproep van de verzekeringsartsen heeft effect gehad. Eind vorig jaar heeft minister Asscher toegezegd een integraal plan op te stellen om de achterstanden bij het UWV weg te werken. Dit plan is in mei 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De achterstanden zijn niet voor 2018 weggewerkt. Maar het doel is wel om vanaf 2018 alle WGA-gerechtigden door een verzekeringsarts te laten beoordelen als zijzelf, hun werkgever of diens verzekeraars daartoe aanleiding zien.

De werkgever betaalt
Als u publiek verzekerd bent, worden de uitkeringen waarvoor ten onrechte geen herbeoordelingen zijn uitgevoerd via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas betaald. U draait daar dus als werkgever voor op. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan draagt u deze lasten rechtstreeks en betaalt u hiervoor een premie aan een verzekeraar.

Neem de regie in handen
Aangezien herbeoordelingen op dit moment nauwelijks vanuit het UWV worden uitgevoerd, is het raadzaam zelf actie te ondernemen. Door tijdig zelf een herbeoordeling aan te vragen. En door serieus te kijken naar de mogelijkheden van het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Ook wanneer u ervoor kiest om publiek verzekerd te zijn voor de WGA, kunt u gebruikmaken van de mogelijkheden en hoeft u niet alleen af te gaan op de ondersteuning vanuit het UWV.