Netherlands

Het zorgverzekeringspakket 2017

 

Jaarlijks stelt de overheid normen en bedragen vast voor uw zorgverzekering. Wat kunt u voor 2017 verwachten? En wat krijgt u daar dan voor? Want ook de inhoud van het zorgpakket verandert elk jaar. Voor 2017 gaat het vooral om uitbreidingen.

Wat betaalt u…?

De nominale premie
De nominale premie is het vaste bedrag dat iedereen die ouder is dan 18 jaar aan zijn zorgverzekering betaalt. Onafhankelijk van leeftijd of gezondheid. De zorgverzekeraars bepalen aan het eind van ieder jaar hun nominale premie voor het volgende jaar. Het Ministerie van VWS verwacht dat voor 2017 de gemiddelde nominale premie voor het hele jaar met 42 euro stijgt. Dat is echter een optimistische schatting. Het verzekeringspakket wordt namelijk uitgebreid, terwijl het verplichte eigen risico gelijk blijft. Op dit moment verwachten wij een gemiddelde premieverhoging van ongeveer 88 euro.

De inkomensafhankelijke bijdrage
Werkgevers, zzp’ers en gepensioneerden betalen samen de inkomensafhankelijke bijdrage. Precies de helft van wat er in de Zorgverzekeringswet omgaat (op dit moment ruim 47 miljard euro), wordt gefinancierd vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage. Als in een bepaald jaar meer dan 50% vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaald, dan wordt dat het daaropvolgende jaar gecorrigeerd. Voor werkgevers daalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor 2017 met 0,10% naar 6,65% van het bijdrageplichtig inkomen. Voor zelfstandigen en gepensioneerden daalt de inkomensafhankelijke bijdrage van 5,50% naar 5,40%. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt betaald over maximaal 53.697 euro van het inkomen.

 

Het verplichte eigen risico
Het verplichte eigen risico blijft in 2017 gelijk aan dat in 2016, namelijk 385 euro per kalenderjaar. Dat is best bijzonder, want sinds de introductie van het eigen risico in 2008 is het eigen risico elk jaar met minstens 5 euro verhoogd. Naast het verplichte eigen risico kunnen verzekerden voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Met een hoog vrijwillig eigen risico is niets mis als de verzekerde geld achter de hand heeft. Er is wel reden tot zorg als uw werknemer alleen op zijn premie wil besparen. Als hij of zij onverwacht hoge zorgkosten niet kan betalen, kunt u daar als werkgever last van krijgen. Maak het (vrijwillige) eigen risico daarom bespreekbaar binnen uw bedrijf.

De eigen bijdrage
De Zorgverzekeringswet kent eigen bijdragen en maximale vergoedingen voor haarprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. De hoogte daarvan wordt jaarlijks aangepast op basis van indexatie.

Aanpassing eigen bijdragen gebitsprotheses
Voor gebitsprotheses gelden verschillende vormen van eigen bijdragen. Daardoor kon het gebeuren dat iemand voor een normale prothese een hogere eigen bijdrage betaalde dan voor een hoogwaardiger prothese. Voor 2017 is dat gecorrigeerd en gelden de volgende eigen bijdragen:

  • een implantaat-gedragen prothese voor de onderkaak: eigen bijdrage van 10% van de kosten (was 125 euro);
  • een implantaat-gedragen prothese op de bovenkaak: eigen bijdrage van 8% van de kosten (was 125 euro);
  • normale gebitsprothesen: eigen bijdrage van 25% van de kosten (blijft ongewijzigd).

 

…en wat krijgt u?

Plastische chirurgie
Vanaf 2017 worden - in geval van medische noodzaak – de volgende ingrepen vergoed:

  • operatieve plaatsing van een borstprothese bij vrouwen waarbij de borsten zich niet ontwikkelen en de daarmee vergelijkbare situatie bij transgender vrouwen;
  • bovenooglidcorrectie bij een ernstige gezichtsveldbeperking als gevolg van verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis.

 

Fysiotherapie bij etalagebenen
Met ingang van 1 januari 2017 is er, bij de indicatie etalagebenen vanaf fase 2 (de fase dat iemand klachten krijgt van de vernauwing van de slagader), aanspraak op 37 behandelingen oefentherapie verspreid over een jaar. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vallen ook de eerste 20 behandelingen oefentherapie ten laste van het basispakket.

Fronttandvervanging tot 23 jaar
Voor verzekerden tot 18 jaar bestaat - onder omstandigheden - recht op fronttandvervanging met implantaten. In de praktijk kunnen verzekerden echter vaak geen gebruik maken van dit recht, omdat de kaak voor het 18e levensjaar nog niet is volgroeid. Daarom geldt vanaf 2017 dat verzekerden, als een snij- of hoektand niet is aangelegd of vóór het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan als gevolg van een ongeval, tot hun 23 levensjaar recht hebben op deze (uitgestelde) behandeling.

Vrijstellingen van verplicht eigen risico
In 2016 mochten verzekeraars het eigen risico uitsluiten voor zorgprogramma’s op het gebied van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Vanaf 2017 komen daar zorgprogramma’s bij op het gebied van dementiezorg, trombosezorg en incontinentiezorg. Het is echter aan de verzekeraars om deze uitsluiting van het eigen risico al dan niet aan te bieden.

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
Vanaf 1 april 2017 wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) beschikbaar als eerste test voor alle zwangere vrouwen. De NIPT is een test die screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. De test moet worden afgenomen bij een van de acht universitair medische centra. Voor de test geldt een eigen bijdrage van € 175. Dit bedrag komt overeen met de kosten van de combinatietest die voor eigen rekening van de zwangere vrouw komt.