Netherlands

Nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking

 

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt dat u vanaf 1 juli 2016 uw medewerkers het wettelijk minimumloon moet uitbetalen. Ook als u verzekeringspremies voorschiet. Wat gaat u hiervan merken?

Oneerlijke concurrentie tussen bedrijven voorkomen en de rechtspositie van medewerkers versterken; dat beoogt de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die in 2015 in werking is getreden. De WAS wordt in fasen ingevoerd. Een deel van de nieuwe maatregelen is al van kracht en de laatste gaan in op 1 juli 2016. Vanaf dan is het verboden om medewerkers – na inhouding op het brutoloon – minder uit te betalen dan het wettelijk minimumloon.

Rechtspositie medewerkers versterken
De WAS steekt een stokje voor oneerlijke werkgevers die medewerkers op allerlei manieren minder dan het wettelijk minimumloon betalen. Bijvoorbeeld door ingewikkelde constructies met maaltijden of huisvesting in het arbeidscontract. Of door hen vreemde boetes op te leggen, bijvoorbeeld voor te luid spreken. Vooral mensen uit andere EU-lidstaten werden tot voor kort onder dit soort voorwaarden ingehuurd.

Oneerlijke concurrentie voorkomen
Met deze praktijken benadelen onbetrouwbare werkgevers niet alleen hun medewerkers, maar ook werkgevers die alles wel netjes regelen voor hun personeel. Oneerlijke behandeling van medewerkers zorgt immers voor oneerlijke concurrentie. De WAS en de maatregelen die hieruit voortvloeien maken daar een einde aan.

Inhoudingen op loon: wat kan wel of niet?
Werkgevers kunnen vanaf 1 juli alleen nog volgens de wet verplichte of toegestane inhoudingen toepassen. Daarbij kunt u denken aan belastingen en premies voor pensioenen en pensioenverzekeringen, mits deze onder de Pensioenwet vallen. Voorschotten op het loon mogen nog wel verrekend worden, ook als het uit te betalen loon daardoor onder het netto minimumloon komt.

Momenteel kan iemand zijn werkgever machtigen bepaalde betalingen uit zijn naam te doen door deze op zijn inkomen in te houden. Dat geldt bijvoorbeeld voor premies voor de zorgverzekering, de ANW-gatverzekering of de verzekering voor het WIA-hiaat. Dat is vanaf 1 juli niet meer mogelijk als zo’n inhouding ervoor zorgt dat het uit te betalen nettoloon onder het wettelijk netto minimumloon komt.

Inhouding zorgpremie
Veel werkgevers schieten verzekeringspremies voor en houden deze vervolgens in op het inkomen van hun medewerkers. Een bekend voorbeeld is de zorgpremie die werkgevers jaarlijks aan de zorgverzekeraar betalen en maandelijks inhouden op het loon. Zo profiteren medewerkers van een financieel voordeel en weten werkgevers zeker dat de zorgpremie voor hun medewerkers betaald wordt en zij daarmee niet in financiële problemen komen.

Drie soorten medewerkers
Schiet u de zorgpremies van uw medewerkers voor? Dan wordt u, zoals de WAS er nu uitziet, per 1 juli geconfronteerd met drie soorten medewerkers:

1. Medewerkers die voldoende verdienen, zodat u de zorgpremie kunt inhouden zonder dat hun inkomen onder het netto minimumloon komt.
2. Medewerkers die iets meer dan het wettelijk minimum loon verdienen, zodat u in theorie een deel van de zorgpremie kunt inhouden zonder dat hun inkomen onder het netto minimumloon komt. Het overige deel mag u dan niet inhouden.
3. Medewerkers die het wettelijk minimumloon verdienen, zodat u de zorgpremie niet meer kunt inhouden omdat hun inkomen dan onder het netto minimumloon komt.

Verwarrend en nadelig
Een erg verwarrende situatie met alle administratieve belasting die daarbij komt kijken. Het alternatief is stoppen met het voorschieten van de zorgpremie. Maar dan zullen veel medewerkers meer gaan betalen, omdat de korting voor jaarbetaling daardoor vervalt. Bovendien betekent het voor medewerkers één maand dubbele premiebetaling, omdat de zorgverzekeraar de premie vóóraf wil ontvangen, terwijl de meeste werkgevers de zorgpremie achteraf inhouden op het maandsalaris.

Uitzondering op inhoudingsverbod?
Verschillende marktpartijen hebben aangegeven dat deze situatie ongewenst is. Daarom vraagt de Tweede Kamer de regering nu in een motie om een uitzonderingen op het inhoudingenverbod toe te staan voor werkgevers die te goeder trouw zijn*. Of er uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde verzekeringen en zo ja welke, is momenteel nog onduidelijk.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Krijgt u per 1 juli 2016 te maken met de beperkingen van de WAS? Houd er dan rekening mee dat u (zorg)verzekeringspremies niet meer (volledig) mag inhouden als het inkomen van medewerkers daardoor onder het netto minimumloon komt. Hoe bereidt u zich goed voor?

  • Informeer uw werknemers zo snel mogelijk over de nieuwe regels.
  • Spreek alvast met uw (zorg)verzekeraar af hoe u vanaf 1 juli 2016 omgaat met de premie-incasso. Wellicht komt de zorgverzekeraar met een oplossing voor de dubbele premie-incasso.

Aon kan u hierbij uiteraard helpen! Vraag uw contactpersoon bij Aon naar de actuele stand van zaken rondom de WAS.

**Update 22 april 2016**
Op 21 april 2016 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de herziening van het minimumloon. In deze brief staan ook twee belangrijke zaken met betrekking tot de inhouding van verzekeringspremies als gevolg van de Was:

  1. De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen wordt uitgesteld naar 1 januari 2017 (was dus 1 juli 2016)
  2. Minister Asscher wil via een Algemene Maatregel van Bestuur een uitzondering maken voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering, zodat deze kosten alsnog wel via het loon door de werkgever ingehouden kunnen worden.

Wat de precieze uitwerking van punt 2 wordt is uiteraard nog niet bekend, maar het is sowieso goed nieuws dat het verbod op het inhouden wordt uitgesteld.

 

* Kamerstuk 29 544 nr 665