Netherlands

Algemeen pensioenfondsen; een aantrekkelijk alternatief?

 

De eerste collectieve waardeoverdracht van een Nederlands ondernemingspensioenfonds naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) is een feit. De pensioenuitvoerdersmarkt is met de komst van APF’en breder geworden. Maar een APF biedt niet in alle gevallen uitkomst. Een gedegen onderzoek naar álle uitvoeringsopties is noodzakelijk, voordat uw onderneming een keuze maakt.

Onze Aon-pensioenexperts begeleidden de overdracht van de opgebouwde pensioenen van het pensioenfonds E-Way naar Stap. Stap is een APF opgericht door verzekeraar Aegon en pensioenuitvoerder TKP. De overdracht vond plaats op 1 oktober 2016.

Twee mogelijkheden
Een Algemeen Pensioenfonds (APF) oprichten is pas sinds dit jaar (2016) wettelijk mogelijk. In een APF worden pensioenregelingen van verschillende ondernemingen uitgevoerd die niet noodzakelijk onder dezelfde bedrijfstak vallen. Ondernemingen hoeven hiermee niet afzonderlijk een eigen financiële inrichting draaiende te houden. Dat maakt een APF goedkoper en bestuurlijk professioneler. Een APF biedt twee mogelijkheden: een zogenaamde ‘eigen kring’ en een multi-clientkring (collectiviteitskring), waar vermogens niet worden gescheiden.

Aantrekkelijk alternatief
Wij voorzien dat meer pensioenfondsen zich gaan aansluiten bij een APF. Pensioen is namelijk één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. De kosten ervan staan echter onder druk, door de lage rentes en een toegenomen levensverwachting van de bevolking. Daar komt bij dat er steeds strengere eisen worden gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Een APF kan daarom een aantrekkelijk alternatief zijn. We horen uit de markt dat meer fondsen overwegen deze stap te zetten. E-Way kan daarom snel gevolgd worden door andere fondsen.

Vergunning voor oprichting APF
In juni ontving Stap als eerste APF de felbegeerde vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarna volgden het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds en Het Nederlandse Pensioenfonds (a.s.r.), en zeer recent nog De Nationale APF (Nationale Nederlanden). Delta Lloyd en PGGM hebben ook een vergunning aangevraagd voor hun APF in oprichting. De pensioenfondsen van Unilever, Progress en Forward zijn voornemens om zich ook om te vormen tot een APF. DNB heeft aangegeven deze drie vergunningen naar verwachting nog in 2016 te kunnen verstrekken.

Grote verzekeraars
Het zijn vooral de grote verzekeraars die een APF oprichten. Dat is bijzonder omdat een APF na oprichting onafhankelijk gaat opereren. De betreffende Algemene Pensioenfondsen hebben contracten voor een bepaalde periode afgesloten met een vermogensbeheerder en een administrateur. Na deze periode staat het een APF in principe vrij om voor andere partijen te kiezen.

Multi-clientkringen
E-Way – het ondernemingspensioenfonds van chemiebedrijf Eastman – brengt de reeds opgebouwde pensioenen onder bij Stap. Eastman zelf brengt de toekomstige pensioenopbouw bij Stap onder. Stap heeft voor Eastman een ‘eigen kring’ geopend. Een andere optie is de multi-clientkring, waar vermogens niet worden gescheiden. De inmiddels opgerichte – en de nog op te richten APF’s – zetten een aantal multi-clientkringen op met een verschillend risicoprofiel. Per kring is een (gewenste) dekkingsgraad, premieniveau en toeslagambitie vastgesteld. Keuze genoeg dus! Vanzelfsprekend hoort bij een hogere toeslagambitie ook een hoger premieniveau.

Dé oplossing?
Bij introductie van het APF werd verondersteld dat multi-clientkringen dé oplossing zouden zijn voor kleinere bestaande en gesloten pensioenfondsen, maar vooral ook voor pensioenregelingen die bij een verzekeraar zijn ondergebracht. Door de huidige lage rentestand rekenen verzekeraars namelijk vaak hoge garantiekosten bij een contractverlenging. En uitzicht op enige winstdeling in de toekomst is vertroebeld.

Niet vanzelfsprekend
De premie van multi-clientkringen is echter hoger is dan verwacht. Dat maakt een overgang naar een APF minder vanzelfsprekend, waardoor ondernemingen ook kijken naar de bedrijfstakpensioenfondsen en de cross-bordermogelijkheden. Een gedegen onderzoek naar alle uitvoeringsopties is dus noodzakelijk, voordat u een keuze maakt.