Netherlands

Aon presenteert schets voor nieuw pensioenstelsel

 

Een pensioenstelsel waarin korting op de uitkering van pensioengerechtigden niet nodig is, waar al bij een dekkingsgraad van 100% geïndexeerd wordt en met beperktere leeftijdssolidariteit. Aon laat zien dat het met een aantal structurele herzieningen van het huidige systeem mogelijk is om zo’n nieuw pensioenstelsel in te voeren. Dure overgangsmaatregelen zijn hierbij niet nodig. Dat staat te lezen in het rapport Pensioenstelsel 2.0: het andere geluid van Aon.

 

ratio percentage of percentiles
Bovenstaande tabel toont de verhoudingspercentages van de uitkeringen onder Pensioenstelsel 2.0 in vergelijking met het huidige stelsel. Een percentage onder de 100% houdt in dat de uitkering in het nieuwe stelsel lager is en omgekeerd. De percentages boven de kolommen lopen op van pessimistisch (5%) naar optimistische scenario’s (95%).

 

Indexatie leeftijdsafhankelijk
Een aspect dat het huidige Nederlandse pensioenstelsel onder druk zet, is de leeftijdssolidariteit: jongeren betalen mee aan de pensioenopbouw van ouderen. Pensioen opbouwen wordt echter relatief gezien steeds duurder. Bovendien hebben deelnemers tegenwoordig weinig perspectief op indexatie. In vergelijking tot ouderen betalen jongere deelnemers daardoor meer premie voor een lagere uitkering. Een mogelijke oplossing is het koppelen van indexatie aan leeftijd tijdens de pensioenopbouw. Pensioen dat op jonge leeftijd is opgebouwd, komt dan eerder in aanmerking voor indexatie en kan vaker worden geïndexeerd. Wij vinden dat eerlijker, omdat premies op lagere leeftijden gemiddeld beter renderen dan op hogere leeftijden.

Kapitaal pensioengerechtigden en werkenden splitsen
Een tweede maatregel om de nadelige effecten van leeftijdssolidariteit te repareren, is het splitsen van het vermogen van een pensioenfonds. Eén deel van het vermogen wordt ondergebracht in een kring voor (ex-)werknemers en een ander deel in een kring voor pensioengerechtigden. Zo kunnen beide kringen hun eigen beleggingsbeleid hanteren, afgestemd op de beleggingshorizon van de betreffende groep belanghebbenden.

Waardeoverdracht
Op de pensioendatum worden de opgebouwde pensioenen van de kring van niet-pensioengerechtigden via een interne waardeoverdracht overgezet naar de kring van pensioengerechtigden. Op een zodanige manier dat de dekkingsgraad binnen de kring pensioengerechtigden in beginsel gelijk blijft. Op de pensioendatum vindt dan een korting óf een verhoging van de opgebouwde pensioenen plaats. Wanneer de dekkingsgraad binnen de kring van pensioengerechtigden boven een bepaalde grens - 130% in de basisvariant - uitkomt, dan vindt afroming plaats richting de kring van niet-pensioengerechtigden. Andersom wordt het vermogen in de kring van pensioengerechtigden bij een dekkingsgraad lager dan 100% aangevuld vanuit de kring van werkenden.

Nieuwe regels voor korting en indexatie
In het Aon-Pensioenstelsel 2.0 korten we alleen in uitzonderlijke situaties op de pensioenen van pensioengerechtigden. Bij de kring van niet-pensioengerechtigden worden opgebouwde pensioenen gekort volgens de regels van het Financieel Toetsingskader (FTK) dat tot 1 januari 2015 gold. Dat betekent dat er gekort moet worden na een onafgebroken periode van drie jaar dekkingstekort. De uitkering van pensioengerechtigden kan al vanaf een actuele dekkingsgraad van 100% geïndexeerd worden. In het huidige stelsel kan dat bij een beleidsdekkingsgraad van 110%.

De aanspraken van niet-pensioengerechtigden worden geïndexeerd als de dekkingsgraad voor deze groep boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Een deel van het vermogen komt in aanmerking voor inhaalindexatie bij een dekkingsgraad boven 105%. Deze indexatie is grotendeels leeftijdsafhankelijk, pensioenopbouw op lagere leeftijd wordt meer geïndexeerd dan pensioenopbouw op hogere leeftijd. De premies worden in dit stelsel vastgesteld volgens de regels van het huidige FTK. Demping op basis van verwacht fondsrendement blijft mogelijk als daarbij met realistische parameters wordt gerekend en indexatie wordt meegerekend.