Netherlands

Systeem premiekortingen op de schop

 

Berekening premie niet altijd correct

 

In deze periode ontvangt u van de Belastingdienst de jaarlijkse beschikking ‘Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas’. Het is de moeite waard om nauwkeurig te (laten) controleren of de uitkeringslasten die aan u toegerekend worden, wel correct zijn. Want een foutje is zo gemaakt en de consequenties daarvan kunnen u zware financiële lasten opleveren. Per 1 januari 2018 wordt deze kwestie nog urgenter. Met de komst van de Wet tegemoetkomingen loondomein wordt het nog lastiger om te voorkomen dat u onterecht opdraait voor 12 jaar arbeidsongeschiktheidslasten.

Er kunnen fouten voorkomen in de beschikkingen van de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Zo komt het geregeld voor, dat er werknemers op de lijst staan waarvoor een zogenaamde no riskpolis van toepassing is. De no riskpolis geldt (onder meer) voor werknemers die in het verleden, voordat ze in dienst kwamen, gekeurd zijn voor arbeidsongeschiktheid. De no riskpolis betekent voor de werkgever een jaarlijkse premiekorting via de loonaangifte, een vergoeding van de loondoorbetaling, en het niet-toerekenen in Ziektewet en WGA. Het is van groot belang om exact te weten voor welke werknemers dat geldt, ook omdat je tot vijf jaar terug kunt gaan om premiekorting te claimen en ervoor te zorgen dat de toerekening voor Ziektewet en WGA wordt teruggedraaid. Het zogenaamde 12-jaarsrisico is dan van tafel.

Nieuwe wet per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 gaat dit hele systeem van premiekortingen op de schop. Het huidige systeem van premiekortingen via de loonaangifte wordt dan vervangen door de Wet tegemoetkomingen loondomein. De wet voorziet in loonkostenvoordelen en voert ook het lage-inkomensvoordeel in. Dit alles om werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt toch aan te nemen. Maar onder de nieuwe wet moet u als werkgever straks binnen drie maanden na aanvang van de dienstbetrekking een aanvraag doen voor een doelgroepverklaring waarmee u in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel. Na die termijn is het niet meer mogelijk. Dat is lastig, want een nieuwe werknemer hoeft wettelijk pas na twee maanden dienstverband te antwoorden op de vraag van de werkgever of er sprake is van een no riskpolis. Bovendien kunt u dan niet meer met terugwerkende kracht premiekorting van de afgelopen vijf jaren claimen.

Pas uw processen aan
Om te voorkomen dat u voordelen misloopt, maar vooral ook om te voorkomen dat er ten onrechte arbeidsongeschiktheidslasten aan uw organisatie worden toegerekend, is het zaak om in ieder geval vóór 2018 uw processen zo in te richten dat deze mensen tijdig bij u in beeld zijn. En als u daarmee aan de slag gaat, is dat een mooie gelegenheid om uw processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid nog breder tegen het licht te houden. Het Nederlandse stelsel is namelijk ingewikkeld, maar biedt u ook allerlei mogelijkheden, mits u de touwtjes strak in handen neemt! Want let wel. Op welke wijze u uw financiële risico’s en verplichtingen ook afdekt, in alle gevallen bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw wettelijke verplichtingen. Ook wanneer u geen eigenrisicodrager bent en uw verplichtingen door het UWV laat uitvoeren. Houd hier rekening mee in uw afwegingen. Of vraag een deskundig adviseur om met u mee te kijken.

U blijft verantwoordelijk; houd dus zelf de regie!
Hoewel veel private aanbieders (verzekeraars, arbodiensten, casemanagementdiensten) de laatste jaren een enorme kwaliteitsverbetering hebben doorgevoerd, is het niet verstandig om er blind op te vertrouwen dat alles goed gaat. Ook om die reden is het zaak om de regie in eigen hand te houden. Selecteer zorgvuldig met welke partij(en) u in zee gaat en laat u hierbij deskundig adviseren. Zo eisen steeds meer verzekeraars bijvoorbeeld bij het afdekken van het WGA-risico dat u als werkgever tevens eigenrisicodrager voor het ZW-risico wordt. Op zich is dat logisch vanuit de gedachte dat je beter regie kunt voeren op verzuim en arbeidsongeschiktheid wanneer je de gehele keten beheerst, maar het kan de complexiteit voor u als werkgever wel behoorlijk vergroten. En kiest u voor het publieke domein (het UWV), bedenk dan wel dat die uitvoerder op veel gebieden nog steeds enorme achterstanden heeft. Door wachttijden blijven werknemers soms langer dan noodzakelijk in de WGA en worden uw financiële belangen geschaad. Bovendien heeft het UWV onvoldoende capaciteit om fraudegevallen te beoordelen, waardoor de uitkeringslasten mogelijk hoger zijn dan nodig. Dan betaalt u als werkgever wellicht teveel premie. Kortom: ook bij publieke uitvoering van uw wettelijke verplichtingen doet u er verstandig aan u te laten ondersteunen door deskundigen die controleren of de uitvoerder zich aan zijn verplichtingen houdt. Dat kan u veel moeite en kosten schelen.