Netherlands

Verhoogde zorgplicht voor werknemers in het buitenland

 

Als werkgever heeft u een verhoogde zorgplicht voor expats. Deze werknemers en hun familieleden begeven zich vaak in een omgeving waarin zij niet bekend zijn. En de gezondheids-, veiligheids- en welzijnsrisico's zijn vaak groter dan in Nederland. Welke consequenties heeft dit voor hun sociale verzekeringen, inkomensbescherming en pensioenopbouw?

Steeds vaker breiden bedrijven uit naar nieuwe markten in alle delen van de wereld. Met een toename van de internationale bedrijvigheid stijgt ook het aantal werknemers dat naar het buitenland reist of in het buitenland leeft en werkt, samen met familie. Als werkgever moet u dan nadenken over het expat-pensioen en de inkomensbescherming van de werknemer en zijn familieleden.

Contracten en verdragen
Is er een verdrag inzake sociale verzekering tussen Nederland en het land waar de werkzaamheden plaatsvinden? En wat wordt de juridische structuur van de arbeidsovereenkomst? Dit zijn essentiële vragen wanneer een onderneming een medewerker uitzendt naar een buitenlands concernvennootschap. Afhankelijk hiervan kan worden vastgesteld wat de gevolgen van uitzending zijn voor de sociale verzekeringen, de inkomensbescherming en de pensioenopbouw van de medewerker. Voor de arbeidsovereenkomst zijn er drie mogelijkheden:

 1. Detachering - de arbeidsovereenkomst met de uitzendende vennootschap (home company) blijft bestaan en de werknemer wordt ter beschikking gesteld aan de buitenlandse vennootschap (host company).
 2. Opschorting - de arbeidsovereenkomst met de home company blijft bestaan, maar wordt opgeschort tijdens de periode dat een arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de host company.
 3. Beëindiging - de arbeidsovereenkomst met de home company wordt beëindigd en er wordt tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst afgesloten met de host company.

   

  Detachering
  Een werknemer met een arbeidscontract bij de uitzendende vennootschap is vaak opgenomen in de Nederlandse pensioenregeling. Voor Nederlandse werknemers die gedetacheerd zijn in het buitenland, vindt de pensioenopbouw meestal ook plaats via het (ondernemings)pensioenfonds in Nederland. De administratie loopt via de Nederlandse concernvennootschap (die optreedt als ‘parent company’). Wij zien echter in toenemende mate dat pensioenfondsen liever geen expats als deelnemer hebben en soms zelfs weigeren, omdat de reglementen niet voorzien in een in het buitenland woonachtige deelnemer.

  Opschorting
  Bij opschorting van de arbeidsovereenkomst , wordt er een nieuw contract gesloten op expat condities bij een global company of een nieuw contract bij de host company. Hierdoor wordt in veel gevallen ook het Nederlandse pensioen opgeschort.

  Beëindiging
  Wanneer de expat overgaat naar de payroll van de buitenlandse onderneming is deelname in het Nederlandse pensioenfonds (naar alle waarschijnlijkheid) niet mogelijk. Vanuit uw zorgplicht als werkgever is het van belang dat u voor uw uitgezonden medewerkers toeziet op een gelijkwaardige regeling zowel voor pensioen opbouw als inkomensbescherming . De belastingconsequenties worden verdisconteerd en als uitgangspunt worden de netto-inkomens en pensioenuitkeringen gebruikt.

  Vervolgstappen
  Hoe de pensioenopbouw en inkomensbescherming precies gecontinueerd worden tijdens de uitzendtermijn), hangt af van onderstaande criteria:

   

  Een uniform beleid
  Wij adviseren u om tot een uniform uitzendbeleid te komen binnen uw organisatie. Een beleid waarbij u aan uw zorgplicht voldoet en u uw werknemers in het buitenland een passende inkomensbescherming en voortzetting van de pensioenopbouw kunt bieden. In de komende twee edities van Connected gaan we verder in op de pensioenopbouw en inkomensbescherming voor expats.

   • Hoe lang duurt de uitzending?
   • Keert de werknemer na uitzending terug naar Nederland?
   • Is er sprake van een verplichte pensioenregeling in het gastland en zo ja, hoe verhoudt deze zich tot de Nederlandse pensioennormen?
   • Wordt de pensioentoezegging in het gastland voldoende zeker gesteld?
   • Wat is de fiscale status en hoe worden pensioenaanspraken respectievelijk pensioenuitkeringen fiscaal behandeld in zowel het 'gastland' als in het 'thuisland'?
   • Is de valuta waarin het pensioen wordt opgebouwd voldoende waardevast?
   • Hoe wordt de expat beloond; in de vorm van een lokaal brutosalaris of netto-netto?