Netherlands

Meer verantwoordelijkheid werkgevers voor terugdringen ziekteverzuim

 

De inspanningen van werkgevers (én werknemers) om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen werpen hun vruchten af. Dat kunnen we concluderen uit de brief die minister Asscher van SWZ op 6 oktober 2015 aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin stelt hij dat CPB-onderzoek aantoont dat de toegenomen financiële- en re-integratieverplichtingen voor werkgevers een belangrijke rol hebben gespeeld bij het terugdringen van ziekteverzuim en het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het zijn de afgelopen jaren met name de werkgevers geweest die door verschillende wetswijzigingen in toenemende mate de financiële consequenties van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in hun bedrijf dragen. Met goede ondersteuning vanuit de markt op het gebied van preventie en re-integratie kunnen zij deze verantwoordelijkheid uitstekend dragen. Drie dagen voordat minister Asscher de Tweede Kamer informeerde, benadrukte Aon al met een ingezonden brief in Het Financieel Dagblad dat werkgevers zelf verantwoordelijkheid dragen binnen het huidige stelsel. Ook geven we daarin aan dat het beter is voor de (ex-)werknemers als werkgevers zelf de touwtjes in handen kunnen houden.

Werkgevers blijven achter
Minister Asscher constateert verder in zijn brief dat nog steeds niet alle werkgevers beleid voeren dat gericht is op het voorkómen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij schrijft dat investeringen in zowel preventie als in re-integratie vooral lonend zijn voor een partij die de financiële verantwoordelijkheid draagt voor de volledige twaalf jaar (twee jaar loondoorbetaling bij ziekte voor vaste en tijdelijke contracten, en tien jaar WGA).

Eén partij
Aon sluit zich aan bij dit standpunt van de minister. Daarnaast zijn wij van mening dat het verstandig is om alle dienstverlening (zoals arbozorg en casemanagement), samen met de eventuele risicodekkingen voor verzuim en WGA, zoveel mogelijk bij één partij te beleggen. Dat biedt veel meer overzicht, gemak en resultaat dan wanneer dit bij verschillende partijen is ondergebracht. Eerder adviseerden wij al om de gehele periode van twaalf jaar af te dekken via een geïntegreerd pakket van dienstverlening en risicodekking. Dat advies wordt nu bevestigd door het CPB en de minister.

Zelf regie nemen
Werkgevers doen er dus verstandig aan maatregelen te treffen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij hun werknemers zoveel mogelijk te beperken. Nog te veel werkgevers doen dat op dit moment onvoldoende. Aon adviseert werkgevers te kiezen voor geïntegreerde dienstverlening en risicodekking die de volledige 12-jaarstermijn bestrijkt. Met een dergelijke oplossing kan verzuim en instroom in de Ziektewet worden beperkt. Dat scheelt de risicodragers uiteindelijk veel geld.