Netherlands

AGRC Risk Impact: bedrijven onder druk door integriteitsrisico’s en nieuwe fiscale regels

 

Editie Mei 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Veranderende regels vormen één van de drie grootste risico’s voor bedrijven, zo blijkt uit de meest recente Global Risk Management Survey van Aon. Toch is nauwelijks de helft (53%) van de organisaties goed op dit risico voorbereid. Heeft u de belangrijkste veranderingen voor uw organisatie in beeld? In deze Risk Impact lichten we er twee uit: strengere regels op het gebied van integriteit voor financiële instellingen en de aanscherping van fiscale regelgeving vanuit de EU en OESO-landen. Beiden hebben grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven

Integriteitsrisico’s verplicht onder de loep
De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat financiële instellingen te weinig doen om hun integriteitsrisico’s te inventariseren. Daarom draait de toezichthouder de duimschroeven aan: voor slecht scorende instellingen wordt een inventarisatie mogelijk verplicht.

Lastig aan integriteitsrisico’s is dat er veel dreigingen onder vallen: van niet-integer gedrag van eigen medewerkers tot riskant gedrag van klanten, leveranciers of adviseurs waarvoor de instelling aansprakelijk is. Denk aan witwassen, terrorismefinanciering, corruptie of belangenverstrengeling.

Ongeacht of de DNB doorzet en de strengere eisen daadwerkelijk doorvoert, is er al de nodige wet- en regelgeving om een integere bedrijfsvoering te bewaken. Het Besluit prudentiële regels Wft is een voorbeeld. Artikel 10 van die richtlijn schrijft voor dat een bank, verzekeraar, betaalinstelling, elektronische geldinstelling of bijkantoor een systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA) moet doen. ‘Systematisch’ houdt in dat het een cyclisch proces is dat periodiek wordt doorlopen. Zo’n risicoanalyse is cruciaal voor een financiële instelling om de integriteitswetgeving goed na te leven.

Heeft u nog geen onderzoek gedaan naar uw integriteitsrisico’s? Wees verstandig en voer zo snel mogelijk een onderzoek uit. Daarbij doorloopt u drie fases:

1) De mogelijke risico’s identificeren
2) Aard en omvang van risico’s bepalen
3) Huidige en aanvullende beheersmaatregelen analyseren

Bedenk tot slot dat de dreiging van terreur bij een ieder van ons een gevoel van onveiligheid achterlaat. Ons advies: bespreek dat gevoel met uw medewerkers. Zo herstelt u hun vertrouwen en brengt u de rust binnen uw organisatie terug.

Vergis u niet: integriteitsrisico’s kunnen een grote impact hebben op het vertrouwen, de omzet en de reputatie van uw organisatie. Als onderdeel van een SIRA, zal uw organisatie daarom een waarde aan dit soort factoren moeten toekennen. Integriteitsonderzoek is daarmee niet alleen een thema voor de afdeling Compliance - zowel Management, Compliance, Risk Management en de business zelf zijn bij de integriteitsrisicoanalyse betrokken. Bedenk ook dat integriteitsrisico’s zich juist bij reguliere bedrijfsactiviteiten manifesteren. Daar hoort dan ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering te liggen.

BEPS en ATA: fiscale regels worden strenger
Niet alleen op het gebied van integriteit verandert de wetgeving; ook op fiscaal terrein is sinds de gepubliceerde Panama Papers van alles gaande. Zo komen verschillende instanties met voorstellen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken. Eumedion, de organisatie van institutionele beleggers, riep bedrijven onlangs op om hun fiscale beleid transparanter te maken.

Er zijn ook minder vrijblijvende maatregelen in de maak. Zo werkt de OESO al langer aan de Base Erosion & Profit Shifting (BEPS), een actieprogramma voor een eenduidiger internationale belastingstandaard. Ook de Europese Unie komt binnenkort met nieuwe richtlijnen. De Europese ministers van financiën hebben weliswaar nog geen overeenstemming bereikt over de Anti Tax Avoidance Directive (ATA), maar toch wordt vóór 1 juli al een akkoord verwacht. De richtlijn moet al eind 2018 geïmplementeerd zijn.

Zelfs in afgezwakte vorm zal de ATA een behoorlijke impact hebben op bedrijven die actief zijn in Nederland. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel als gevolg van maatregelen zoals beperkte deelnemingsvrijstelling en renteaftrek. Bedrijven moeten straks ook aangeven hoeveel winstbelasting zij in ieder land betalen (country by country reporting).

Met name organisaties met buitenlandse (verzekerings)dochters doen er verstandig aan een gedegen impactanalyse te maken voor deze nieuwe regels. Zorg daarbij onder meer voor inzicht in de economische toegevoegde waarde van transacties met buitenlandse dochters, de “substance” van buitenlandse dochters, arm’s length pricing en de kwaliteit van onderliggende documentatie voor de transacties.