Netherlands

Bedrijfsschade analyse

Een bedrijfsschade onderzoek leidt tot een gedetailleerd inzicht in het bedrijfsschaderisico, de huidige beheersingsmaatregelen en eventuele opvang- en uitwijkmogelijkheden. Met behulp van modellen worden verschillende scenario’s doorgerekend om de resulterende bedrijfsschade zichtbaar te maken. Daarnaast kan het effect van risicobeperkende investeringen op de te verwachten bedrijfsschade worden bepaald.

Wat biedt de bedrijfsschade analyse?

  • Inzicht in de afhankelijkheden binnen de organisatie en de bedrijfskolom;
  • Toetsing van de effectiviteit van bestaande beheersmaatregelen;
  • Onderkenning van aanvullende beheersmaatregelen;
  • Overzicht van mogelijke interne en externe opvangmogelijkheden;
  • Beoordeling van de effectiviteit van de bedrijfsschadeverzekering.

Wat zijn de resultaten van de bedrijfsschade analyse?

Op basis van het verkregen inzicht is het mogelijk om een onderbouwd besluit te nemen ten aanzien van de noodzakelijke en gewenste bedrijfsschadedekking (bijvoorbeeld de afweging tussen een extra kosten dan wel bedrijfsschadedekking, verzekerde limieten en benodigde uitkeringstermijn). Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek aanleiding zijn tot het opstellen van gerichte procedures en acties op het gebied van crisismanagement (uitwijkmogelijkheden, calamiteitenplanning en continuïteitsplanning).

Contact